KD-598 Pajamos, kurios yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, priskiriamos iš šaltinio Lietuvoje gautoms A klasės pajamoms: 1. Iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos: - palūkanos ir honora
KD-600 Pajamos, kurios yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas ir priskiriamos iš šaltinio Lietuvoje gautoms B klasės pajamoms, yra: 1. Iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos pajamos už nekilnojamo
KD-3139 Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, tai: 1. nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, gautos vykdant individualią veiklą Lietuvoje per nuolatinę bazę (įskaitant ir užsienio valstybėse gautas pajamas, susijusias su šia veikla ir todėl priskiriamas nuolatinei bazei), 2. ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltin
KD-607 Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir bet kurioje pasaulio dalyje gautos pajamos. Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, jeigu šis gyventojas: 1) laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, ir 2) yra ne Lietuvos Respublikos pili
KD-621 1) bet kokios veiklos Lietuvoje pajamos; Gyventojo iš bet kokios veiklos (darbo veiklos, sporto veiklos, atlikėjo veiklos, individualios veiklos ir pan.), nesvarbu iš kokio asmens gautos pajamos laikomos turinčiomis ,,šaltinį" Lietuvoje, jeigu tokia veikla yra vykdoma Lietuvoje. Laikoma, kad veikla yra vykdoma Lietuvoje, jeigu gyventojas j
KD-7462 Gyventojo gauta nauda nelaikomos jam grąžinamos paskolos, įnašai, sumos jų patirtoms akcinės bendrovės, viešosios įstaigos ar asociacijos steigimo išlaidoms kompensuoti, taip pat grąžinamos įmokos pagal lengvatinėmis sąlygomis nutrauktas gyvybės draudimo sutartis (lengvatinėmis sąlygomis laikomas sutarties nutraukimas per 30 dienų nuo pra
KD-591 Pagal sudarytas sutartis už atliekamus darbus ar teikiamas paslaugas, perduodamas ar suteikiamas teises, parduodamą ar kitaip investuojamą turtą ar lėšas gyventojo avansu gautos sumos laikomos jo atitinkamos rūšies pajamomis. GPMĮ 2 str. 14 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202 http://www.infolex.lt/ta/114178:str2
KD-609 Gyventojo pajamomis nelaikomi darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įranga ir kitos priemonės, jeigu: šiuos darbo drabužius, avalynę, darbo įrankius, įrangą ir kitas priemones gyventojas gauna iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, ir šie darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įran
KD-7353 Pajamos – tai visas per mokestinį laikotarpį gyventojo gautas atlygis už jo atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises, parduotą, kitaip perleistą ar investuotą turtą ar lėšas, taip pat nutraukus gyvybės draudimo sutartis ar išstojus iš pensijų fondo grąžinamos įmokos (ar jų dalis), pozityviosios pajamos bei, kita n
KD-603 Pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje Komentaras Kuriai klasei pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos? 1. Palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius Nuo 2014 m. sausio 1 dienos gautos palūkanos už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius nėra pajamų mokesčio objektas, todėl pajamų mokesčiu
KD-593 Gyventojo pagal preliminarias turto pirkimo–pardavimo sutartis, kuriose numatyta, kad potencialus turto pirkėjas iki turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo turi teisę tuo turtu naudotis, gautos sumos yra laikomos gyventojo gautomis pajamomis už turto nuomą ir apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Kai turto pirkimo–par
KD-2013 Gyventojo gautos pajamos, kurių negalima priskirti A klasės pajamoms, laikomos B klasės pajamomis, įskaitant: - individualios veiklos pajamas, gautas iš darbdavio (nuo 2018-01-01); - azartinių lošimų ir loterijų laimėjimų pajamas; - nuo 2013 m. balandžio l d. - pajamas, gautas iš juridinių ir fizinių asmenų kaip atlygis už paslaugas pagal p
KD-2012 A klasės pajamoms priskiriamos: 1. iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per nuolatinę bazę gautos pajamos: - už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas (nuo 2018-01-01); - su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos; - nenuolatini
KD-8237 Lietuvos vieneto už suteiktas paslaugas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, vykdančiam individualią veiklą užsienio valstybėje, išmokėtos išmokos priskiriamos individualios veiklos išmokoms ir B klasės pajamoms bei deklaruojamos metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formoje (iki 2017-12-31 išmokėtoms išmokoms naudojama pa