KD-7737 Svarbu. Pagal 2015-05-14 LR Mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio pakeitimą Nr. XII-1700 ( toliau -MBĮ, nuo 2015-05-28 mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su mažąja bendrija, taip pat sudaryti su ja civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus su mažosios bendrijos vadovu sudaro
KD-8475 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) 19 straipsnyje nustatyta, kad iš turto pardavimo pajamų gali būti atimama turto įsigijimo kaina ir su šio turto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn susiję privalomi mokėjimai, t.y. mokėjimai nustatyti teisės aktuose (pvz. mokėjimai notarui, mokėjimai Registrų centrui, mokėjimai už
KD-2169 Nuo 2014-01-01: Pajamos iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo neapmokestinamos, jeigu: pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleist
KD-8442 Jeigu mažosios bendrijos (toliau – MB) narys ir/arba vadovas sudarė paskolos sutartį su MB bei sutartyje numatė palūkanų mokėjimą, tai gaunamos palūkanos apmokestinamos kaip gautos iš juridinio asmens, taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Neapmokestinamas 3 000 Eur dydis šiuo atveju netaikomas. Palūkanos priskiriamos B klasės pajamoms,
KD-8459 2015 m. mokestinio laikotarpio deklaracijoje GPM308 nėra privaloma deklaruoti tokių pajamų: 1) indėlių palūkanų už Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius, sutartys dėl kurių sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d.; 2) palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio
KD-8611 Pagal GPMĮ 19 straipsnio 2 dalį turto įsigijimo kainai priskiriamos išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, taip pat turto rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto, kaip jie apibrėžti Statybos įstatyme, išlaidos. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje sąvoka „daugiabučio namo atnaujinima
KD-8612 Situacija. Sutuoktiniai bendrosios jungtinės nuosavybės teise pirko žemės sklypą už 50 000 eurų .Vienam sutuoktiniui - vyrui mirus, jam priklausiusią 1/ 2 žemės sklypo dalį paveldi sutuoktinį pergyvenusi žmona. Paveldėjimo metu sklypo dalies rinkos vertė buvo 40 000 eurų. Nuo sklypo įsigijimo nepraėjo 10 metų . Ar žmonai pardavus sk
KD-7274 1 pavyzdys Įmonė veikloje naudoja darbuotojo automobilį pagal nuomos sutartį. Išmokėdama darbuotojui pinigus už automobilio nuomą, įmonė išskaičiuoja 15% GPM už nuomą. Įmonės veikloje automobilis naudojamas 70%, įmonė apmoka eksploatavimo išlaidas: draudimo, remonto išlaidas. Ar tai bus pajamos natūra ir kaip jos bus apmokestinamos? Atsakym
KD-6723 Paslaugų žemės ūkiui (t. y. paslaugos turi būti atliekamos žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams) sąrašas (patvirtintas LRV 2012-01-25 nutarimu Nr. 76) taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2012-ųjų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas iš žemės ūkio veiklos: 1. Pagrindinio ir priešsėjinio žemės dirbimo darbai, įskaitant ak
KD-7601 Žiūrėti pridedamus dokumentus: 1_straipsnis._ASMENYS,_KURIEMS_TAIKOMA_SUTARTIS.pdf 2_straipsnis._MOKESČIAI,_KURIEMS_TAIKOMA_SUTARTIS.pdf 3_straipsnis._BENDROSIOS_SĄVOKOS.pdf 4_straipsnis._REZIDENTAS.pdf 5_straipsnis._NUOLATINĖ_BUVEINĖ.pdf 6_straipsnis._PAJAMOS_IŠ_NEKILNOJAMOJO_TURTO.pdf 7_straipsnis. KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS PELNAS.pdf 8_s
KD-7722 Kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad darbuotojas siunčiamas į vieną komandiruotę, o grįžimo iš tos komandiruotės dieną jau kitu įsakymu išsiunčiamas į kitą (antrą) komandiruotę, tuomet už tą dieną, kai darbuotojas grįžta iš pirmosios komandiruotės ir vėl išvyksta į kitą komandiruotę, dienpinigių išlaidos apskaičiuojamas pagal darbuotoj
KD-608 Pajamų gavimo momentas yra, kai: 1) pajamos bet kokia forma faktiškai gaunamos; 2) bet kokia forma išmokamos išmokos. GPMĮ 8 str. 1 ir 2 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202/UQvUJamAGU http://www.infolex.lt/ta/114178:str8
KD-6096 Pagal GPMĮ 19 str. 3 dalies nuostatas, iš ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų leidžiama atimti tik tas sumas, kurios pagrindžiamos dokumentais, turinčiais visus LR buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, o jei dokumentų blankams LR Vyriausybė yra nustačiusi
KD-6669 Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, norėdamas, kad ilgalaikio turto (ar jo dalies) nusidėvėjimo (amortizacijos), eksploatavimo, remonto (rekonstrukcijos) sąnaudos būtų laikomos leidžiamais atskaitymais ir / arba norėdamas atskaityti tokio turto pirkimo (importo) PVM, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą (ar
KD-587 Autorių teisių objektai – originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas. Autorių teisių objektai: 1) knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, išreikšti bet kokia forma, įskaitant elektroninę, taip pat kompiuterių programos; 2)
KD-1788 Atskaitytiną užsienio valstybėje sumokėtą pajamų mokesčio sumą gyventojas apskaičiuoja metinės pajamų mokesčio deklaracijos priede (GPM308U), kuris skirtas Lietuvoje atskaitytinam užsienio valstybėje išskaičiuotam (sumokėtam) mokesčiui apskaičiuoti. VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM3
KD-1727 Užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje, deklaruojamos kaip gyventojo neapmokestinamosios pajamos metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos GPM308N priede. Kalendorinių metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją gyventojas privalo pateikti iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d. GPMĮ 3
KD-1200 Asmenų, Lietuvos Respublikoje išrinktų ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijų sprendimu komandiruotų, perkeltų ar kitaip išsiųstų į tarptautines tarpvyriausybines organizacijas, Europos Sąjungos institucijas arba užsienio valstybines institucijas, taip pat į šių organizacijų ar institucijų rengiamas civilines tarptautines operacija
KD-1761 Nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėse, kurios yra Europos Sąjungos valstybės narės arba su kuriomis yra sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, gautų dividendų, palūkanų ir/ar honoraro, nuo kurių tose užsienio valstybėse buvo sumokėtas pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis, tarptautinis juridinis dvig
KD-2975 Nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio valstybių ar už darbą užsienio valstybėse gautų su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimą reglamentuoja Lietuvos su atitinkama užsienio valstybe sudarytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties 15 straipsnio (Samdomas darbas) nuostatos. Informaciją apie nuolatinio Lietuvos gyventojo iš E
KD-765 Darbuotojo komandiruotės sąvoka 1. Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje. 2. Darbuotojo komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų), darbdavys ja
KD-783 Kai darbuotojas siunčiamas į komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes), jam apmokamos šios komandiruotės išlaidos: 1. dienpinigiai; 2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos; 3. transporto išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais: 3.1. kelionės į užsienio valstybę (valstybes) ir iš jos (jų) komandiruotės dienomis, taip pat dienomis, kai k
KD-8331 Kai Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės ar kito nesavarankiško padalinio užsienio valstybėje darbuotojas vyksta komandiruotės tikslais į Lietuvos Respubliką, jam mokami dienpinigiai už komandiruotės dienas (įskaitant išvykimo iš tos valstybės ir grįžimo į ją dienas) pagal tos užsienio valstybės, kurioje yra darbuotojo nuolatinė darbo viet
KD-786 Komandiruotės į užsienį dienpinigių normos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo" (toliau – Taisyklės). Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos apmokamos: 1. pagal Taisyklių priede nustatytas gyvenamojo ploto nuomos išlaidų norm
KD-770 Komandiruočių kompensacijos biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka, todėl biudžetinės įstaigos deklaracijos FR0573 formoje nep