KD-1976 Tam, kad laiku būtų įregistruotas į PVM mokėtojų registrą, apmokestinamasis fizinis asmuo teritorinei AVMI turėtų pateikti prašymą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) atlygio ribos viršijimo momento. Priešingu atveju, nors dėl pavėluoto prašymo pateikimo fizinis asmuo bus pavėluotai įr
KD-8051 Gyventojai, kurie vykdydami individualią veiklą pirkėjams ar paslaugų gavėjams išrašo sąskaitas faktūras, pirkėjui grąžinus prekes turi pildyti dokumentus, iš kurių turinio galima būtų nuspręsti, kad prekė grąžinta pardavėjui, o pinigai – pirkėjui. Tai gali būti laisvos formos pirkėjo prašymas grąžinti pinigus ir pardavėjo surašytas aktas
KD-1603 Nenuolatinis Lietuvos gyventojas besiverčiantis individualia veikla per nuolatinę bazę Lietuvoje, tvarkydamas buhalterinę apskaitą turi vadovautis Buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyve
KD-8049 Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.8 straipsniu, nepilnamečiai, sulaukę 14 metų, įgyja dalinį veiksnumą ir patys atsako pagal savo sutartines prievoles. Sulaukę šio amžiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, jie įgyja teisę sudaryti bet kokius sandorius. Sandoriai, kuriuos šie nepilnamečiai sudaro be tėvų ar rūpintojų
KD-6813 Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju ir/arba savo individualiai veiklai nėra priskyręs ir joje nenaudoja ilgalaikio turto, pajamos pripažįstamos pagal pinigų apskaitos principą (t. y. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu). Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas P
KD-6888 Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, neatsižvelgiant į tai, ar ši veikla pelninga ar nepelninga. Nustatant, ar gyventojo veikla atitinka individualios veiklos požymius, rekomenduotina nesivadovauti vienu iš kriterijų (pvz.: vien san
KD-6884 Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" 41 punkto nuostatas, VMI registruodama individualią veiklą, patikrina asmens įsiskolinimą Sodrai. Jeigu asmuo, registruojantis individualią vei
KD-2095 Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.8 straipsniu, nepilnamečiai, sulaukę 14 metų, įgyja dalinį veiksnumą ir patys atsako pagal savo sutartines prievoles. Sulaukę šio amžiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, jie įgyja teisę sudaryti bet kokius sandorius. Sandoriai, kuriuos šie nepilnamečiai sudaro be tėvų ar rūpintoj
KD-4994 Fiziniai asmenys, norėdami verstis atrakcionų veikla neįregistravę juridinio asmens, gali tai daryti užsiimdami individualia veikla. Lietuvos gyventojai, pradėję vykdyti tokią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčių administratorių pagal savo gyvenamąją vietą, o nenuolatiniai Lietuvos gyventojai turi registruoti nuolatinę bazę, per k
KD-4920 Nuo 2013-01-01 pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 1 dalies nuostatas (2012 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. XI-1988 redakcija) buhalterinės apskaitos paslaugas gali teikti ir asmenys, vykdantys individualią veiklą. Iki 2012-12-31 buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas galėjo teikti tik juridiniai vienetai. GPMĮ 10 str. https
KD-1657 Gyventojas negali verstis: - licencijuojama veikla; - advokato veikla, jei pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą neatitinka visų jam keliamų profesinių ir kvalifikacinių reikalavimų; - veikla, jeigu įstatymai numato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis (reikia pasitikslinti atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės
KD-7551 Taip, advokatai (advokatų padėjėjai), notarai (notarų padėjėjai), anstoliai (anstolių padėjėjai) privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją net ir tuo atveju, jeigu mokestiniu laikotarpiu veikla buvo sustabdyta ir individualios veiklos pajamų negavo. GPMĮ 27 str. 3 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202 http:
KD-1275 Pajamos, gautos pardavus nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris buvo deklaruotas kaip individualioje veikloje naudojamas turtas, nelaikomos individualios veiklos pajamomis (tai bus turto pardavimo pajamos – apmokestinamos 15 proc. tarifu). Jei šis turtas įsigytas anksčiau negu prieš 10 metų iki jo pardavimo – turto pardavimo pajamos n
KD-8004 Gyventojo, kuris verčiasi individualia taksi veikla, leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautos arba uždirbtos, individualios veiklos pajamos, susijusios su gyventojo patirtomis įprastinėmis šiai veiklai išlaidomis (išlaidų dalis, tenkanti per mokestinį laikotarpį gautoms arba uždirbtoms pajamoms). Tokios
KD-8050 Gyventojas, norintis leidžiamais atskaitymais pripažinti patirtas degalų įsigijimo išlaidas, turi pagristi ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos, o ir sunaudotų degalų kiekį individualios veiklos pajamų uždirbimui, t. y. gyventojas turi įrodyti, kokį kiekį degalų jis išnaudojo vykdydamas individualią veiklą. Tam tikslui gyventoja
KD-8006 Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 1) apskaitos dokumento pavadinimas; 2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kod
KD-1633 Nuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdęs individualią veiklą, pildo GPM308 deklaraciją ir GPM308V priedą , net ir tuo atveju, jeigu individualios veiklos pajamų negavo. Deklaracijos GPM308R priedą turi užpildyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs (uždirbęs) individualios veiklos pajamų, nuo kurių turi būti sumokėtas pajamų mokestis, taika
KD-1646 Nuo 2014-01-01 vertybinių popierių (įskaitant ir išvestinių finansinių priemonių) perleidimas nepripažįstamas individualia veikla. Deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių vertybinių popierių pardavimo pajamas, jos turi būti deklaruotos kaip turto pardavimo pajamos ir apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu. Pagal
KD-7594 Taksometro kasos operacijų žurnalą galima atsispausdinti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapio arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse. Taksometro kasos operacijų žurnalo puslapiai turi būti sunumeruojami iš eilės didėjančia tvarka, paskutiniame lape įrašai apie puslapių skaičių patvirtinami vežėjo parašu. Kiekvienam taksometrui
KD-8003 Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais individualios veiklos pajamoms priskiriamos gyventojo pajamos, kurias gyventojas gauna už keleivių vežimą lengvaisiais automobilais taksi. Gautas pajamas ir mokėtiną pajamų mokestį Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka pats gyventojas, mokestiniams
KD-6959 Vadovaujantis GPMĮ 22 str. 2 d. 2 punktu, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos atlikėjų veiklos pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, todėl individualią veiklą vykdantis gyventojas, išmokėdamas atlygį atlikėjui už atlikėjo veiklą, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą gyventojų pajamų mokestį. Nuo minėto atlygio t
KD-7023 FR0457 forma gali būti pildoma ir pateikiama vykdomos individualios veiklos tikslais: 1. Fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, išskyrus tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą, turi VMI pateikti FR0457 formą. Šią formą fizinis asmuo taip pat turi pateikti nusto
KD-7631 Dėvėtų drabužių savikaina turėtų būti paskaičiuota proporcingai, dalinant drabužių kilogramų skaičių iš vienetų skaičiaus. Prie sąnaudas patvirtinančio dokumento turi būti pridėtas laisvos formos dokumentas, kuriame išvardintos konkrečios prekės ir paskaičiuota jų savikaina. GPMĮ 18 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663
KD-1299 - Savarankiška sporto veikla (tai sportininkų – šachmatininkų, atletų, golfo žaidėjų veikla ir pan., komandinių sporto šakų atstovų – krepšininkų, rankininkų, ledo ritulininkų ir pan. veikla. Nardytojai, alpinistai (išskyrus dalyvaujančius kopimo varžybose) ir kitais panašiais užsiėmimais pramogai užsiimantys gyventojai sportininkais nel
KD-2299 Pagal mokesčio mokėjimo tvarką nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, gautos iš individualios sporto veiklos ir iš individualios atlikėjo veiklos, priskiriamos A klasės pajamoms. Nuo išmokų, priskiriamų A klasės pajamoms, pajamų mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą tas išmokas išmokėjęs asmuo – nuolatinis Lietuvos gyven