KD-3143 Gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, privalo VMI pateikti Gyventojo įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro prašymo formą REG812 (patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. į
KD-1383 Jei pasikeičia ar pasipildo nenuolatinio Lietuvos gyventojo duomenys, ar ketina nutraukti vykdomą individualią veiklą, jis privalo apie tai informuoti mokesčių administratorių per 5 darbo dienas, pateikdamas naują prašymo dėl įregistravimo / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro formą (REG812 forma). Prašymą mokesčių mokėtojai gali
KD-7594 Taksometro kasos operacijų žurnalą galima atsispausdinti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapio arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse. Taksometro kasos operacijų žurnalo puslapiai turi būti sunumeruojami iš eilės didėjančia tvarka, paskutiniame lape įrašai apie puslapių skaičių patvirtinami vežėjo parašu. Kiekvienam taksometrui
KD-7744 Gyventojas, veiklos pajamoms apskaityti naudojantis kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas privalo nurodyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnale. Tokiu atveju pajamų ir išlaidų žurnalo pildyti nereikia. Tuo atveju, kai gyventojas naudoja kelis kasos aparatus, kiekvieno
KD-7599 Advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai motinystės, ir/ar vaiko priežiūros išmokų gavimo laikotarpiu gali laikinai sustabdyti savo vykdomą individualią veiklą, pateikę prašymą per Mano VMI ar tiesiogiai VMI pateikę laisvos formos prašymą ir Lietuvos advokatų tarybos, Lietuvos notarų rūmų ar Lietuvos antstolių rūmų sprendimą dėl
KD-7593 Taksometras registruojamas AVMI pagal vežėjo buveinės/veiklos vykdymo adresą. Dėl taksometrų registravimo galima kreiptis į bet kurią AVMI. Gali būti registruojami tik galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turintys taksometrai, atitinkantys Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirt
KD-7385 Užsienio vieneto filialas, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, pelno mokesčio (PLN204, PLN204U, FR0430, FR0313 ir kt.) bei PVM deklaracijas (FR0600) teikia Mokesčių mokėtojų registro suteiktu mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu (kodu), susidedančiu iš dešimties ženklų. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos
KD-6797 Ūkininko ūkis registruojamas Ūkininko ūkių registre 2002 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos Ūkininko ūkio įstatymo Nr. IX-1250 nustatyta tvarka. Ūkininkas, kuris verčiasi žemės ūkio veikla kartu su kitais fiziniais asmenimis (sutuoktiniu, šeimos nariais arba kitais fiziniais asmenimis), turi sudaryti su jais jungtinės veiklos – partne
KD-7602 Paramos gavėjai, politinės partijos ir profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai gali sužinoti, kokia paramos suma jiems buvo pervesta, šiais būdais: po kalendorinių metų lapkričio 15 d. turi teisę kreiptis į VMI aptarnavimo skyrių su laisvos formos prašymu; per autorizuotų elektroninių paslaugų srities - Mano VMI, pakla