KD-4920 Nuo 2013-01-01 pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 1 dalies nuostatas (2012 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. XI-1988 redakcija) buhalterinės apskaitos paslaugas gali teikti ir asmenys, vykdantys individualią veiklą. Iki 2012-12-31 buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas galėjo teikti tik juridiniai vienetai. GPMĮ 10 str. https
KD-1657 Gyventojas negali verstis: - licencijuojama veikla; - advokato veikla, jei pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą neatitinka visų jam keliamų profesinių ir kvalifikacinių reikalavimų; - veikla, jeigu įstatymai numato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis (reikia pasitikslinti atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės
KD-7551 Taip, advokatai (advokatų padėjėjai), notarai (notarų padėjėjai), anstoliai (anstolių padėjėjai) privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją net ir tuo atveju, jeigu mokestiniu laikotarpiu veikla buvo sustabdyta ir individualios veiklos pajamų negavo. GPMĮ 27 str. 3 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202 http:
KD-1275 Pajamos, gautos pardavus nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris buvo deklaruotas kaip individualioje veikloje naudojamas turtas, nelaikomos individualios veiklos pajamomis (tai bus turto pardavimo pajamos – apmokestinamos 15 proc. tarifu). Jei šis turtas įsigytas anksčiau negu prieš 10 metų iki jo pardavimo – turto pardavimo pajamos n
KD-8004 Gyventojo, kuris verčiasi individualia taksi veikla, leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautos arba uždirbtos, individualios veiklos pajamos, susijusios su gyventojo patirtomis įprastinėmis šiai veiklai išlaidomis (išlaidų dalis, tenkanti per mokestinį laikotarpį gautoms arba uždirbtoms pajamoms). Tokios
KD-8050 Gyventojas, norintis leidžiamais atskaitymais pripažinti patirtas degalų įsigijimo išlaidas, turi pagristi ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos, o ir sunaudotų degalų kiekį individualios veiklos pajamų uždirbimui, t. y. gyventojas turi įrodyti, kokį kiekį degalų jis išnaudojo vykdydamas individualią veiklą. Tam tikslui gyventoja
KD-8006 Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 1) apskaitos dokumento pavadinimas; 2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kod
KD-1633 Nuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdęs individualią veiklą, pildo GPM308 deklaraciją ir GPM308V priedą , net ir tuo atveju, jeigu individualios veiklos pajamų negavo. Deklaracijos GPM308R priedą turi užpildyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs (uždirbęs) individualios veiklos pajamų, nuo kurių turi būti sumokėtas pajamų mokestis, taika
KD-1646 Nuo 2014-01-01 vertybinių popierių (įskaitant ir išvestinių finansinių priemonių) perleidimas nepripažįstamas individualia veikla. Deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių vertybinių popierių pardavimo pajamas, jos turi būti deklaruotos kaip turto pardavimo pajamos ir apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu. Pagal
KD-7594 Taksometro kasos operacijų žurnalą galima atsispausdinti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapio arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse. Taksometro kasos operacijų žurnalo puslapiai turi būti sunumeruojami iš eilės didėjančia tvarka, paskutiniame lape įrašai apie puslapių skaičių patvirtinami vežėjo parašu. Kiekvienam taksometrui
KD-8003 Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais individualios veiklos pajamoms priskiriamos gyventojo pajamos, kurias gyventojas gauna už keleivių vežimą lengvaisiais automobilais taksi. Gautas pajamas ir mokėtiną pajamų mokestį Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka pats gyventojas, mokestiniams
KD-6959 Vadovaujantis GPMĮ 22 str. 2 d. 2 punktu, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos atlikėjų veiklos pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, todėl individualią veiklą vykdantis gyventojas, išmokėdamas atlygį atlikėjui už atlikėjo veiklą, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą gyventojų pajamų mokestį. Nuo minėto atlygio t
KD-7172 Pajamos natūra – tai pajamų išmokėjimo forma (o ne pajamų rūšis). Todėl atitinkamos rūšies pajamos natūra deklaruojamos tokia pat tvarka, kaip ir tos pačios rūšies pinigais išmokėtos išmokos. Darbdavys savo darbuotojams 2010 metais suteikęs naudą natūra, kuri priskiriama su darbo santykiais susijusioms pajamoms, tokią apskaičiuotą naudos
KD-7023 FR0457 forma gali būti pildoma ir pateikiama vykdomos individualios veiklos tikslais: 1. Fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, išskyrus tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą, turi VMI pateikti FR0457 formą. Šią formą fizinis asmuo taip pat turi pateikti nusto
KD-7631 Dėvėtų drabužių savikaina turėtų būti paskaičiuota proporcingai, dalinant drabužių kilogramų skaičių iš vienetų skaičiaus. Prie sąnaudas patvirtinančio dokumento turi būti pridėtas laisvos formos dokumentas, kuriame išvardintos konkrečios prekės ir paskaičiuota jų savikaina. GPMĮ 18 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663
KD-1299 - Savarankiška sporto veikla (tai sportininkų – šachmatininkų, atletų, golfo žaidėjų veikla ir pan., komandinių sporto šakų atstovų – krepšininkų, rankininkų, ledo ritulininkų ir pan. veikla. Nardytojai, alpinistai (išskyrus dalyvaujančius kopimo varžybose) ir kitais panašiais užsiėmimais pramogai užsiimantys gyventojai sportininkais nel
KD-2299 Pagal mokesčio mokėjimo tvarką nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, gautos iš individualios sporto veiklos ir iš individualios atlikėjo veiklos, priskiriamos A klasės pajamoms. Nuo išmokų, priskiriamų A klasės pajamoms, pajamų mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą tas išmokas išmokėjęs asmuo – nuolatinis Lietuvos gyven
KD-7027 FR0457 ir FR0457P formos kiekvieną kartą teikiamos visiškai užpildytos, t. y. jose turi būti įrašomi duomenys apie visą formų pateikimo metu individualioje ir/arba kitoje ekonominėje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą ir apie turtą, kuris bus priskirtas individualiai ir/arba ekonominei veiklai nuo šių formų pateikimo, ir apie turtą, kuris
KD-1320 Prie atlikėjo veiklos nepriskiriama veikla, kuri nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su konkrečiu pasirodymu, pavyzdžiui, reklama, susijusi tik su atlikėjo vardu ar jo kaip atlikėjo pasiekimais. Tokios veiklos pajamos apmokestinamos pagal GPMĮ normas kaip individualios (ne atlikėjo) veiklos pajamos arba su darbo arba jų esmę atitinkan
KD-6569 Individualią veiklą vykdantis gyventojas apie veikloje naudojamą ilgalaikį turtą turėtų informuoti mokesčių administratorių pateikdamas „Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir/arba kitai ekonominei veiklai" formą FR0457, patvirtintą VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įs
KD-1287 Individualiai sporto veiklai nepriskiriama veikla, kuri nėra susieta su konkrečiu sporto renginiu, tarkim, reklama, susijusi tik su sportininko vardu ar jo sportiniais pasiekimais. Tokia veikla gali būti priskirta individualiai reklamos veiklai. GPMĮ 10 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202/UQvUJamAGU http://w
KD-1434 Ilgalaikiam turtui priskiriamas toks turtas, kuris atitinka du kriterijus: - turtas ilgiau kaip vienerius metus turi būti naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ir - turto kaina turi būti ne mažesnė už gyventojo kiekvienai turto grupei nusistatytą minimalią kainą. Kai turtas (kilnojamieji ir nekilnojamieji daikta
KD-7000 Jeigu kelionė (-ės) yra susijusi (-os) su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu) ir tai yra įprastinės gyventojo, vykdančio individualią veiklą, išlaidos, tai jos galėtų būti pripažintos leidžiamais atskaitymais. Minėtos išlaidos gali būti pripažintos individualios veiklos leidžiamais atskaitymais, jeigu jos yra pagrįstos sąskait
KD-2162 Gyventojo išmokos užsienio vienetams, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jei : 1) šios išmokos yra susijusios su jas išmokančio gyventojo ir jas gaunančio užsienio vieneto įprastine veikla; 2) išmokas gaunantis užsienio vienetas valdo turtą, reikalingą tokiai
KD-6636 Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidomis laikoma turto įsigijimo kaina su PVM, jei turto įsigijimo momentu gyventojas nėra PVM mokėtojas, t. y. toks gyventojas turto nusidėvėjimą turi skaičiuoti nuo turto įsigijimo kainos su PVM. Ilgalaikio turto, išskyrus žemę, įsigijimo išlaidos gali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų lygiomis d