KD-591 Pagal sudarytas sutartis už atliekamus darbus ar teikiamas paslaugas, perduodamas ar suteikiamas teises, parduodamą ar kitaip investuojamą turtą ar lėšas gyventojo avansu gautos sumos laikomos jo atitinkamos rūšies pajamomis. GPMĮ 2 str. 14 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202 http://www.infolex.lt/ta/114178:str2
KD-944 PATEIKIMAS: Pagal GPMĮ 33 straipsnio 2 dalį FR0471 formą mokesčių administratoriui privalo pateikti: 1. Lietuvos vienetas, 2. užsienio vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, įgaliotas asmuo, 3. nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje, arba jo įga
KD-4009 Tuo atveju, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomą darbą užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėjęs su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas
KD-8460 Mokestį išskaičiuojantys asmenys FR0573 formoje privalo deklaruoti gyventojams nuo 2016 m. sausio 1 d. išmokėtas tokias A klasės neapmokestinamąsias išmokas (kurių nebuvo privaloma deklaruoti): 1.Darbdaviai privalo deklaruoti į komandiruotę išsiųstiems darbuotojams nuo 2016 m. sausio 1 d. mokamus dienpinigius Lietuvos Respublikos Vyriausy
KD-778 Nuo 2017-01-01 mokestį išskaičiuojantiems asmenims nebelieka prievolės deklaruoti nuo 2017 metų kiekvienam gyventojui per mėnesį išmokėtų A klasės apmokestinamųjų išmokų, t. y. nebereikia pildyti deklaracijos FR0572 formos FR0572A „Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys" ir FR0572U „Nuo nenu
KD-896 Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažymos pildymo ir išdavimo tvarka reglamentuota VMI prie FM viršininko 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-90. VMI prie FM viršininko 2005-12-21 įsakymas Nr. VA-90 „DĖL APSKAIČIUOTŲ IR IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, IŠSKAIČI
KD-8393 Situacija Nr.1 Gyventojas, PVM mokėtojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą ir pajamas iš šios veiklos pripažįstantis pagal kaupimo apskaitos principą, atliko paslaugas įmonei. Įmonė sumokėjo avansą už paslaugas 2014 metais, o gyventojas PVM sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą išrašė 2015 metais. Kaip įmonei pateikti duomen
KD-805 Lietuvos vienetai ir užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, deklaraciją FR0572 turi pateikti elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, deklaraciją FR0572 ga
KD-1057 Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, per nuolatinę buveinę gaunantis GPM įstatymo 21 straipsnyje nurodytas įmokas, nuolatinio gyventojo prašymu išduoda sumokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus arba jų nuorašus. Minėti dokumentai ar jų nuorašai parengiami, patvirtinami ir išduodami nemokamai per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo d
KD-659 Gyventojai, GPM Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuodami apmokestinamąsias pajamas, pajamomis iš bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos turi pripažinti sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą, o leidžiamais atskaitymais arba ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais turi pripažinti be
KD-648 Jei asocijuotų asmenų tarpusavio sandoriuose arba ūkinėse operacijose sudaromos arba nustatomos kitokios sąlygos, negu būtų sudaromos ar nustatomos neasocijuotų asmenų tarpusavio sandoriu arba ūkine operacija, tada bet koks pelnas (pajamos), kuris, jei tokių sąlygų nebūtų, būtų priskiriamas vienam iš tų asmenų, bet dėl tokių sąlygų jam nepri
KD-638 Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių (patvirtintų Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575) nuostatos dėl žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų nario (pajininko) pajamų apibūdinimo: 1. Žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų nario (pajininko) g
KD-635 Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių (patvirtintų Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575 ) nuostatos dėl individualių įmonių savininkų pajamų, gautų įmonės likvidavimo atveju, apibūdinimo: 1. Pajamos, gautos individualios įmonės likvidavimo atveju, laikomos individualios įmonės savininko ne individualios veiklos t
KD-662 GPMĮ 15 str. 2 dalies įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-04-09 įsakymu Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių". LR finansų ministro 2004-04-09 įsa
KD-890 Nustačius, kad pažymoje įrašyti klaidingi duomenys, ją išdavęs mokestį išskaičiuojantis asmuo gyventojui išduoda naują pažymą. VMI prie FM viršininko 2005-12-21 įsakymas Nr. VA-90 „DĖL APSKAIČIUOTŲ IR IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, IŠSKAIČIUOTO IR Į BIUDŽETĄ SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS PILDYMO IR IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", III d. 13 p. htt
KD-609 Gyventojo pajamomis nelaikomi darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įranga ir kitos priemonės, jeigu: šiuos darbo drabužius, avalynę, darbo įrankius, įrangą ir kitas priemones gyventojas gauna iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, ir šie darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įran
KD-7353 Pajamos – tai visas per mokestinį laikotarpį gyventojo gautas atlygis už jo atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises, parduotą, kitaip perleistą ar investuotą turtą ar lėšas, taip pat nutraukus gyvybės draudimo sutartis ar išstojus iš pensijų fondo grąžinamos įmokos (ar jų dalis), pozityviosios pajamos bei, kita n
KD-7862 Mokestį išskaičiuojantis asmuo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, privalo per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti deklaraciją už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios iki minėtų procedūrų pradžios. Šios deklaracijos pateikimas neatleidžia nuo prievolės pateikti viso mokestinio laikot
KD-603 Pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje Komentaras Kuriai klasei pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos? 1. Palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius Nuo 2014 m. sausio 1 dienos gautos palūkanos už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius nėra pajamų mokesčio objektas, todėl pajamų mokesčiu
KD-809 Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos priedo FR0572A ir priedo FR0572U laukelių pildymą reglamentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos for
KD-8390 Mokesčių administratoriui turi būti teikiami duomenis gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formoje tik apie išmokas už pakuotes, kurioms netaikoma užstato sistema, (įvairios pakuotės stiklo atliekos, PET taros atliekos, skardinės taros atliekos, makulatūra ir pan.), kur
KD-632 Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklės patvirtintos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės) Taisyklės pradedamos taikyti, apskaičiuojant 2004 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių gyventojų apmokestinamąsias pa
KD-916 Išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms, išmokantys asmenys FR0471 formoje privalo pateikti duomenis: Išmokos išmokėjimo data Išmokos rūšis 2011-2013 m 2014 m 2015 m ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais Apie vienkartinių išmokų sumas (pvz.: pagal verslo liudijimą, pagal individualios veiklos pažymą, pardu
KD-6358 Nuo 2017-01-01 deklaracijos FR0572 A ir U priedai nepildomi, todėl tikslinant duomenis už 2017 metų ir vėlesnius mokestinius laikotarpius mokestį išskaičiuojantis asmuo pateiktoje deklaracijoje FR0572 forma įrašytus duomenis tikslina, pateikdamas mokesčių administratoriui naujai užpildytą deklaraciją to mokestinio laikotarpio mėnesio, kurio
KD-752 Nuo 2017-01-01 mokestį išskaičiuojantiems asmenims nebelieka prievolės deklaruoti nuo 2017 metų kiekvienam gyventojui per mėnesį išmokėtų A klasės apmokestinamųjų išmokų, t. y. nebereikia pildyti deklaracijos FR0572 formos FR0572A „Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys" ir FR0572U „Nuo nenu