KD-801 Gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo 2017 m. sausio 1 dienos nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės apmokestinamąsias išmokas ir nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje privalės deklaruoti tik bendromis sumomis,
KD-804 Nuo 2017-01-01 Lietuvos vienetai ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, kuriuose pagal darbo sutartis dirba darbuotojai (t.y. vienetai, turintys samdomų darbuotojų), išskyrus religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formas mokesčių admin
KD-608 Pajamų gavimo momentas yra, kai: 1) pajamos bet kokia forma faktiškai gaunamos; 2) bet kokia forma išmokamos išmokos. GPMĮ 8 str. 1 ir 2 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202/UQvUJamAGU http://www.infolex.lt/ta/114178:str8
KD-815 Teikiant deklaraciją FR0573 už 2016 ir ankstesnius metus, A priedas turi būti užpildomas, jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo A klasės išmokas, kurios neturėjo būti nurodytos to mokestinio laikotarpio deklaracijos FR0572 formų FR0572A prieduose: 1. su
KD-7331 Mėnesinės deklaracijos FR0572 formos A dalies 18 laukelyje deklaruojamos su darbo santykiais susijusios išmokos, įskaitant išmokas už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas, neatėmus GPM, NPD, PNPD ir socialinio draudimo įmokų. Mėnesinės deklaracijos FR0572 B dalies 21 laukelyje turi būti įrašoma per ataskaitinį mėnesį išmokėtų kitų A klasės
KD-1479 Eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje. Jei turtas naudojamas ne tik individualioje veikloje ir individualios veiklos turtui priskiriama tik tam tikra turto dalis, jos įsigijimo išlaidomis laikoma atitinkama apskaičiuotos šio ilgalaikio turto įsigijimo kainos da
KD-8688 Mėnesinės deklaracijos FR0572 formos A dalies 18 laukelyje deklaruojamos su darbo santykiais susijusios išmokos (pvz. darbo užmokestis, priedai, premijos, ligos pašalpa už pirmas dvi ligos dienas, kompensacija už nepanaudotas atostogas ir kt.) Čia deklaruojamos ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, gautos iš darbdavio, pvz.: do
KD-6824 Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto remonto (išskyrus pastraipoje „Svarbu" išdėstytą informaciją), išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį jos padarytos, tokia tvarka: individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymam
KD-878 Mokestį išskaičiuojantis asmuo pateiktos deklaracijos FR0573 ir jos A priedų ir/ar U priedų duomenis gali tikslinti, pateikdamas mokesčių administratoriui naujai užpildytą deklaraciją ir jos A priedą bei U priedą to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), kurio duomenis tikslina. Deklaracija ir jos priedai turi būti tikslinami: 1. kai gy
KD-8677 Situacija. Darbuotojas vyko į komandiruotę užsienyje. Parvežė viešbučio sąskaitą, kurioje buvo išskirta maitinimo kaina. Maitinimo išlaidų dalis dengiama dienpinigiais, todėl gyventojas faktiškai gauna mažesnę dienpinigių sumą. Dienpinigiai yra neapmokestinami. Kurią dienpinigių sumą įmonė turi deklaruoti formoje FR0573 – priskaičiuotus d
KD-1432 Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimų susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičia
KD-3149 Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, yra: 1) palūkanos, gautos iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, Lietuvos vienetų, užsienio vienetų per jų nuolatines buveines Lietuvoje ir iš kitų nenuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, 2)
KD-6096 Pagal GPMĮ 19 str. 3 dalies nuostatas, iš ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų leidžiama atimti tik tas sumas, kurios pagrindžiamos dokumentais, turinčiais visus LR buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, o jei dokumentų blankams LR Vyriausybė yra nustačiusi
KD-6669 Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, norėdamas, kad ilgalaikio turto (ar jo dalies) nusidėvėjimo (amortizacijos), eksploatavimo, remonto (rekonstrukcijos) sąnaudos būtų laikomos leidžiamais atskaitymais ir / arba norėdamas atskaityti tokio turto pirkimo (importo) PVM, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą (ar
KD-7165 Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, pajamos už naudojimąsi tarnybiniu automobiliu asmeninėms reikmėms nuo 2010 m. pradžios yra pripažįstamos gyventojo pajamomis, gautomis natūra. Gyventojui išmokėtos išmokos forma (piniginė ar natūra) nepakeičia pajamų rūšies. Pagal išmokos esmę darbuo
KD-6548 Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis pasinaudoti metiniu NPD, turi pateikti metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją (GPM309 formą), vadovaudamasis Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis, kurios patvirtintos VMI prie FM vir
KD-8039 Gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą ir įdarbinę asmenis pagal darbo sutartį, neturi teikti VMI prašymo dėl įsiregistravimo draudėju. Apie asmenų įdarbinimą tokie gyventojai praneša SODRAI. Prašymą dėl registravimosi draudėju (teikiama REG812 forma) turi teikti tik tie asmenys, kurie nevykdo jokios veiklos, bet įdarbina
KD-7599 Advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai motinystės, ir/ar vaiko priežiūros išmokų gavimo laikotarpiu gali laikinai sustabdyti savo vykdomą individualią veiklą, pateikę prašymą per Mano VMI ar tiesiogiai VMI pateikę laisvos formos prašymą ir Lietuvos advokatų tarybos, Lietuvos notarų rūmų ar Lietuvos antstolių rūmų sprendimą dėl
KD-1076 Verslo liudijimai išduodami: 1. tiesiogiai kreipiantis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – VMI): Valstybinėje mokesčių inspekcijoje yra įgyvendintas vieno langelio principas, todėl gyventojai dėl verslo liudijimo įsigijimo gali tiesiogiai kreiptis į bet kurią VMI. 2. nuolatiniam Lietuvos gyventojui ir nenuolatiniam Lietu
KD-1390 Kai VMI pateikiamas fizinio asmens prašymas įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą REG812 forma, laikoma, kad nuolatinis ir/ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas VMI informavo apie pradedamą vykdyti individualią veiklą. VMI gyventojo prašymu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos privalo išduoti pažymą FR0468 forma apie nuolatin
KD-587 Autorių teisių objektai – originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas. Autorių teisių objektai: 1) knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, išreikšti bet kokia forma, įskaitant elektroninę, taip pat kompiuterių programos; 2)
KD-1788 Atskaitytiną užsienio valstybėje sumokėtą pajamų mokesčio sumą gyventojas apskaičiuoja metinės pajamų mokesčio deklaracijos priede (GPM308U), kuris skirtas Lietuvoje atskaitytinam užsienio valstybėje išskaičiuotam (sumokėtam) mokesčiui apskaičiuoti. VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM3
KD-1727 Užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje, deklaruojamos kaip gyventojo neapmokestinamosios pajamos metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos GPM308N priede. Kalendorinių metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją gyventojas privalo pateikti iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d. GPMĮ 3
KD-1200 Asmenų, Lietuvos Respublikoje išrinktų ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijų sprendimu komandiruotų, perkeltų ar kitaip išsiųstų į tarptautines tarpvyriausybines organizacijas, Europos Sąjungos institucijas arba užsienio valstybines institucijas, taip pat į šių organizacijų ar institucijų rengiamas civilines tarptautines operacija
KD-6816 Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos metu ar jai pasibaigus. Apskaitos dokumentuose turi būti įrašyti šie privalomieji rekvizitai: 1. apskaitos dokumento pavadinimas; 2. ūkininko vardas, pavardė, asmens kodas, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris arba paso (asmens tapatybės kortelės) numeris ir gyvenamoji vieta; 3. apsk