KD-6818 Įvairių materialinių vertybių įsigijimą, paslaugų gavimą pagrindžia iš tiekėjų gauti PVM sąskaitų–faktūrų arba sąskaitų–faktūrų egzemplioriai arba jų surašyti laisvos formos dokumentai. Žemės mokesčių bei turto draudimo įmokų sumokėjimą pagrindžia: mokėjimo nurodymai, banko mokėjimo kvitai. Prekių įsigijimas iš asmenų, turinčių verslo liudi
KD-926 Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos laukelių pildymą reglamentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvark
KD-909 B KLASĖS PAJAMŲ RŪŠIŲ KODŲ SĄRAŠAS: deklaruojant 2017 metais gyventojams išmokėtas išmokas. deklaruojant 2014-2016 metais gyventojams išmokėtas išmokas. VMI prie FM viršininko 2003-08-29 įsakymas Nr. V-238 „DĖL GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PAGAL MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKĄ PRISKIRIAMŲ B KLASĖS PAJAMOMS, PAŽYMOS FR0471 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR
KD-1627 Individualia veikla besiverčiantis nuolatinis Lietuvos gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos privalo pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį, joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio lai
KD-7128 Verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo: Lietuvos gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą bent vienai veiklos dienai, nepriklausomai nuo to, ar gavo tokios veiklos pajamų, ar jų negavo iki kitų metų gegužės 1 dienos, privalo pateikti atitinkamų metų pajamų deklaraciją. Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas veiklos vykdymo vietoje prival
KD-7464 Gaisro metu praradus dokumentus būtina: - gauti dokumentą, patvirtinantį faktą apie įvykusį gaisrą iš atitinkamos institucijos (policijos komisariato, priešgaisrinės apsaugos tarnybos); - su dokumentu, patvirtinančiu, kad gyventojo vykdomos veiklos vietoje įvyko gaisras, gyventojas, kuris ir toliau numato vykdyti veiklą įsigijus verslo li
KD-7467 Gyventojai, kurie, vykdydami individualią veiklą, pirkėjams ar paslaugų gavėjams išrašo sąskaitas faktūras ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus, pirkėjui grąžinus prekes turi pildyti dokumentus, iš kurių turinio galima būtų nuspręsti, kad prekė grąžinta pardavėjui, o pinigai – pirkėjui. Tai gali būti laisvos formos pirkėjo prašym
KD-8052 Individualią veiklą vykdantys gyventojai ir nenaudojantys kasos aparato, Individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą gali pildyti elektroniniu būdu. Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurie veikloje naudoja kasos aparatą, elektroniniu būdu gali pildyti tik kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalo III
KD-7743 Ar pagal jungtinės veiklos sutartį individualią veiklą vykdantys gyventojai gali pildyti vieną bendrą individualios veiklos pajamų ir išlaidų žurnalą, sprendžiama atsižvelgiant į jungtinės veiklos sutartyje nustatytą pajamų ir išlaidų pasidalinimo ir pripažinimo mechanizmą. Jeigu pajamos ir (arba) išlaidos pagal jungtinės veiklos sutartį
KD-1622 Pastebėjus klaidą iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo, klaidingas tekstas arba skaičius perbraukiamas taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašomas teisingas skaičius arba tekstas, šalia kurio pasirašoma ir nurodoma taisymo data. Gyventojas, pastebėjęs klaidą po metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo dienos, ją
KD-1761 Nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėse, kurios yra Europos Sąjungos valstybės narės arba su kuriomis yra sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, gautų dividendų, palūkanų ir/ar honoraro, nuo kurių tose užsienio valstybėse buvo sumokėtas pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis, tarptautinis juridinis dvig
KD-2975 Nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio valstybių ar už darbą užsienio valstybėse gautų su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimą reglamentuoja Lietuvos su atitinkama užsienio valstybe sudarytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties 15 straipsnio (Samdomas darbas) nuostatos. Informaciją apie nuolatinio Lietuvos gyventojo iš E
KD-765 Darbuotojo komandiruotės sąvoka 1. Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje. 2. Darbuotojo komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų), darbdavys ja
KD-783 Kai darbuotojas siunčiamas į komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes), jam apmokamos šios komandiruotės išlaidos: 1. dienpinigiai; 2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos; 3. transporto išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais: 3.1. kelionės į užsienio valstybę (valstybes) ir iš jos (jų) komandiruotės dienomis, taip pat dienomis, kai k
KD-8331 Kai Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės ar kito nesavarankiško padalinio užsienio valstybėje darbuotojas vyksta komandiruotės tikslais į Lietuvos Respubliką, jam mokami dienpinigiai už komandiruotės dienas (įskaitant išvykimo iš tos valstybės ir grįžimo į ją dienas) pagal tos užsienio valstybės, kurioje yra darbuotojo nuolatinė darbo viet
KD-786 Komandiruotės į užsienį dienpinigių normos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo" (toliau – Taisyklės). Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos apmokamos: 1. pagal Taisyklių priede nustatytas gyvenamojo ploto nuomos išlaidų norm
KD-770 Komandiruočių kompensacijos biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka, todėl biudžetinės įstaigos deklaracijos FR0573 formoje nep
KD-7257 Jei komandiruotė Lietuvoje trunka tik vieną darbo dieną, biudžetinių įstaigų darbuotojams dienpinigiai nemokami. (Ši nuostata netaikoma, jei vykstama į komandiruotę užsienio valstybėje). LRV 2004-04-29 nutarimas Nr. 526 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" III d. 17.1.p. https://
KD-776 Biudžetinių įstaigų darbuotojams komandiruočių išlaidos kompensuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo". LRV 2004-04-29 nutarimas Nr. 526 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TA
KD-763 1. Dienpinigių išlaidos; 2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos. Jeigu yra išlaidas pagrindžiantys dokumentai, gyventojo ploto nuomos išlaidos apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti atskaitomos iš pajamų ir tuo atveju, jeigu gyvenamasis plotas nuomojamas iš fizinių asmenų; 3. kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūši
KD-8200 Kai dienpinigiai išmokami individualių įmonių savininkams, ūkinių bendrijų tikriesiems nariams ir mažųjų bendrijų nariams, apribojimas, susijęs su jų gaunamomis pajamomis, netaikomos, nes jų darbas nėra grindžiamas darbo sutartimi. LRV 2003-01-28 nutarimas Nr. 99 „DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 2.3
KD-3265 Visos komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, įvertinamos pagal sandorio dienos valiutos kursą. 2003 m. gruodžio 18 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKAITOS INSTITUTO STANDARTŲ TARYBA NUTARIMAS Nr. 1 DĖL VERSLO APSKAITOS STANDARTŲ PATVIRTINIMO (22 verslo apskaitos standartas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61E83B14A999
KD-784 Dienpinigiai ir kitos komandiruočių kompensacijos priskiriamos A klasės pajamoms. GPMĮ 22 str. 2 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=171369 http://www.infolex.lt/ta/114178:str22
KD-1575 Turto įsigijimo data nustatoma pagal gyventojo pateiktą to turto įsigijimą (pasigaminimą) pagrindžiantį dokumentą, pavyzdžiui: 1) įsigyto turto pagal pirkimo–pardavimo sutartį, pirkimo pažymą, kvitą, sąskaitą, dovanojimo sutartį, turto paveldėjimo liudijimą; 2) pasistatyto (pasigaminto) turto pagal kompetentingų institucijų (valstybės parei
KD-6680 Apskaičiuojant nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikytiną mėnesio NPD, būtina atsižvelgti tik į visas kas mėnesį mokamas išmokas (pagrindinį darbo užmokestį, priedus ir priemokas), susijusias su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais. Prie mėnesio darbo užmokesčio sumos, lemiančios darbuotojui taikytiną mėnesio NPD, priski