KD-2007 Mirusio gyventojo pajamų mokesčio permoką mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal įpėdinio pateiktą prašymą arba pagal paveldėjimo bylą tvarkančio notaro paklausimą. Kai į mokesčių administratorių dėl permokos grąžinimo kreipiasi turto palikėjo įpėdinis, jis mokesčių administratoriui turėtų pateikti paveldėjimo bylą tvarkančio notaro
KD-37 Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, ne per nuolatinę bazę iš šaltinio Lietuvoje gavęs pajamų, nuo kurių jis pats privalo sumokėti pajamų mokestį, tokias pajamas ne vėliau kaip per 25 dienas nuo jų gavimo dienos pats arba per įgaliotą asmenį privalo deklaruoti mokesčių administratoriui pateikdamas Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio
KD-3155 Pagal GPMĮ kilnojamojo ir nekilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos iš gyventojo gautų tokio daikto pardavimo pajamų atėmus tokio daikto įsigijimo kainą ir su šio daikto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus. Je
KD-3159 Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę iš šaltinio Lietuvoje gautoms pajamoms (išskyrus pajamas, kurios pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu), nuo kurių gyventojas privalo pats sumokėti pajamų mokestį (t.y. B klasės pajamoms) priskiriamos tokios pajamos: - pajamos už Lietuvoje esančio nek
KD-3154 Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę iš šaltinio Lietuvoje gautoms pajamoms (išskyrus pajamas, kurios pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu), nuo kurių pajamų mokestis išskaičiuojamas jas išmokant (t.y. A klasės pajamoms) priskiriamos tokios pajamos: - pajamos iš paskirstytojo pelno (d
KD-6994 Mokestinio laikotarpio deklaraciją GPM309 nenuolatinis Lietuvos gyventojas Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui gali pateikti tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus. Deklaracija mokesčių administratoriui gali būti pateikta tokiais būdais: 1. pateikta elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS), 2. tiesio
KD-3146 Nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos leidžiamų atskaitymų apskaičiavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 304 „Dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarko
KD-1603 Nenuolatinis Lietuvos gyventojas besiverčiantis individualia veikla per nuolatinę bazę Lietuvoje, tvarkydamas buhalterinę apskaitą turi vadovautis Buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyve
KD-1556 Nenuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla per nuolatinę bazę, leidžiamiems atskaitymams negali būti priskiriamos šios išlaidos : 1) gyvenamųjų pastatų ir patalpų įsigijimo išlaidos; 2) lengvųjų automobilių, išskyrus tuos, kurie naudojami tik teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir (arba) nuomojami,
KD-869 Mokesčių administratorius privalo grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčio permoką per 30 dienų po rašytinio prašymo (forma FR0781) grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos. Pagal metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, mokesčio permoka grąžinama mokesčių mokėtojų prašymu ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 dienos, o jei metinė p
KD-863 Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo 15 proc. pajamų mokestį nuo visos gyventojui išmokamos turto (nuolatiniams Lietuvos gyventojams – nenukirsto miško, apvaliosios medienos, nenuolatiniams Lietuvos gyventojams – kilnojamojo daikto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija arba nekilnojamojo
KD-184 Deklaracija FR0531 forma turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu baigia vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, pateikti deklaraciją apie per paskutinį mokestinį l
KD-178 Deklaracija FR0459 forma užpildoma tokia tvarka: 1. jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas deklaruoja ne per savo nuolatinę bazę Lietuvoje gautas tik vienos rūšies B klasei priskiriamas pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje, gautas iš vieno asmens, tai jis turi užpildyti tik vieną deklaracijos lapą; 2. jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas
KD-180 Pagal GPMĮ nuostatas nenuolatinis Lietuvos gyventojas FR0459 formos deklaracijoje turi deklaruoti: 1. iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje už veiklą Lietuvoje gautos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, spor
KD-176 Deklaraciją FR0459 forma nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi pateikti ir mokėtiną pajamų mokestį į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėti ne vėliau kaip per 25 dienas nuo B klasės pajamų gavimo dienos. Deklaraciją mokesčių administratoriui gali pateikti pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam yra nustatyta prievolė deklaruoti pajamas
KD-772 Jeigu metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuojamas skirtumas tarp privalomos sumokėti mokesčio sumos ir faktiškai sumokėtos (išskaičiuotos) pajamų mokesčio sumos, tai gyventojas šį skirtumą į biudžetą turi sumokėti iki gegužės 1 dienos, išskyrus: 1. fizinį asmenį, tapusį nuolatiniu Lietuvos gyventoju, kuris pagal GPMĮ 28 straipsn
KD-3143 Gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, privalo VMI pateikti Gyventojo įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro prašymo formą REG812 (patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. į
KD-1383 Jei pasikeičia ar pasipildo nenuolatinio Lietuvos gyventojo duomenys, ar ketina nutraukti vykdomą individualią veiklą, jis privalo apie tai informuoti mokesčių administratorių per 5 darbo dienas, pateikdamas naują prašymo dėl įregistravimo / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro formą (REG812 forma). Prašymą mokesčių mokėtojai gali
KD-3147 Tam, kad nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo, eksploatavimo, remonto ir rekonstrukcijos išlaidas bei kompiuterių programų įsigijimo išlaidas galėtų priskirti leidžiamiems atskaitymams, prieš pradėdamas indivi
KD-173 Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos laukelių pildymą reglamentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-46 „Dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų
KD-1809 Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs pajamų iš Lietuvos vienetų, užsienio vienetų per jų nuolatines buveines arba iš nenuolatinių Lietuvos gyventojų per jų nuolatines bazes už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracij
KD-201 Deklaracija FR0531 turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu baigia vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, pateikti deklaraciją apie per paskutinį mokestinį laiko
KD-3244 Jeigu gyventojas pardavė arba kitokiu būdu perleido nuosavybėn ne vieną daikto vienetą, o du ir daugiau, tai antrojo ir kitais daiktų pardavimo atvejais turi būti pildomas atskiras prašymas ir aprašas. VMI prie FM viršininko 2003-01-24 įsakymas Nr. V-21 „DĖL PRAŠYMO PERSKAIČIUOTI PAJAMŲ MOKESTĮ PATEIKIMO TAISYKLIŲ" https://www.e-tar.lt/po
KD-1174 Mokesčių mokėtojų pareigos yra nurodytos GPM įstatymo 35 straipsnyje. Gyventojas, pasinaudojęs teise iš pajamų atimti išlaidas, nurodytas GPMĮ 21 straipsnyje, privalo saugoti sumokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus arba jų nuorašus, patvirtintus notarine tvarka, ne trumpiau kaip 10 metų po atitinkamo mokestinio laikotarpio metinės pa
KD-1219 GPM įstatyme numatyta mokesčio mokėtojo pareiga deklaruoti, apskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį šiais atvejais: 1) kai nuolatinis gyventojas gavo B klasės pajamų; 2) nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų tiek A klasės, tiek B klasės pajamoms, pasibaigus mokest