KD-1119 Mokesčių administratoriaus pareigos nurodytos GPM įstatymo 34 straipsnyje. Deklaracijų blankus ir metodinius nurodymus gyventojams ir mokestį išskaičiuojantiems asmenims išduoti nemokamai. Pildytinų deklaracijų formos, jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės yra skelbiamos VMI interneto svetainėje taip pat VMI Elektroninio deklar
KD-1156 Gyventojui taikoma atsakomybė už GPMĮ 25-31straipsniuose nustatytos pajamų mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo bei deklaravimo tvarkos pažeidimus. 1. Į deklaraciją įrašyti neteisingi duomenys. Administracinė atsakomybė pagal ATPK 172-1 str. gyventojui atsiranda, kai mokesčių administratorius nustato, nustato neteisingai deklaruotus duomenis
KD-1163 Jei patikrinimo metu mokesčių administratorius nustato, kad pateiktoje deklaracijoje įrašyti neteisingi duomenys apie išmokas (nurodytos ne visos išmokos) bei (ir) deklaruota neteisinga (per maža) išskaičiuoto ir sumokėto mokesčio suma – pagal MAĮ nuostatas skaičiuojami delspinigiai ir skiriama bauda. Bauda netaikoma, jei pažeidimas pašal
KD-6723 Paslaugų žemės ūkiui (t. y. paslaugos turi būti atliekamos žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams) sąrašas (patvirtintas LRV 2012-01-25 nutarimu Nr. 76) taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2012-ųjų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas iš žemės ūkio veiklos: 1. Pagrindinio ir priešsėjinio žemės dirbimo darbai, įskaitant ak
KD-7601 Žiūrėti pridedamus dokumentus: 1_straipsnis._ASMENYS,_KURIEMS_TAIKOMA_SUTARTIS.pdf 2_straipsnis._MOKESČIAI,_KURIEMS_TAIKOMA_SUTARTIS.pdf 3_straipsnis._BENDROSIOS_SĄVOKOS.pdf 4_straipsnis._REZIDENTAS.pdf 5_straipsnis._NUOLATINĖ_BUVEINĖ.pdf 6_straipsnis._PAJAMOS_IŠ_NEKILNOJAMOJO_TURTO.pdf 7_straipsnis. KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS PELNAS.pdf 8_s
KD-7432 Gyventojai, įregistravę savo ūkį Ūkininkų ūkių registre, į Mokesčių mokėtojų registrą registruojami pagal Ūkininkų ūkių registro pateikiamus duomenis. Ūkininkų ūkio registrui pateikiami duomenys ir apie ūkininko vykdomą veiklą, todėl papildomai mokesčių administratoriui teikti prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą teikti nerei
KD-1005 Jei pasikeičia ar pasipildo ūkininko duomenys (adresas, pagrindinės veiklos kodas, individualios veiklos vykdymo vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbo laikas, apskaitą tvarkančio asmens duomenys, atstovaujančio asmens duomenys), gyventojas privalo informuoti mokesčių administratorių per 5 darbo dienas, pateikdamas pra
KD-7145 Situacija. Ūkininkas dovanojimo ar paveldėjimo būdu perdavė visą savo ūkio ilgalaikį materialųjį turtą sūnui. Sūnus, kuris yra ūkininkas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra 15 EDV, įsigydamas tokį turtą, nepatyrė jokių išlaidų. Kaip tokį turtą turėtų deklaruoti sūnus deklaracijoje FR0457, kad būtų galima į leidžiamus atskaitymus įtraukti
KD-6891 Taip, ūkininko (ar žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo) vaikai, žmona gali turguje prekiauti žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo, bet prekybos vietoje jie turi turėti dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą. Be to, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.3
KD-8478 Pajamos iš žemės ūkio veiklos, tai pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos, kaip tai apibrėžta Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, pajamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytų paslaugų žemės ūkiui teikimo, taip pat pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūki
KD-7670 Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 str. 18 dalį, žemės ūkio produktai – tai augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai ir iš jų gauti pirminio perdirbimo produktai. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, tiek ūkyje užaugintos sraigės,
KD-1004 Ūkininkai ir jų partneriai į Mokesčių mokėtojų registrą registruojami pagal Ūkininkų ūkių registro pateikiamus duomenis. Kadangi Ūkininkų ūkio registrui pateikiami duomenys ir apie ūkininko vykdomą veiklą (pvz., žemės ūkio, kaimo turizmo ir/ar kt.), todėl VMI prie FM papildomai pateikti prašymo įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą nere
KD-1002 Ūkininkas yra fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre. Ūkininko partneriai – fiziniai asmenys (ūkininko sutuoktinis, pilnamečiai šeimos nariai ar kiti fiziniai asmenys), kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą
KD-7124 Su neapmokestinamosiomis pajamomis susijusios išlaidos nėra laikomos leidžiamais atskaitymais. Kol žemės ūkio veiklos pajamos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, tol naudojamo ilgalaikio turto priskirti individualios veiklos turtui nebūtina, išskyrus jei forma FR0457 teikiama PVM tikslais.. VMI prie FM viršininko 2002-12-24 įsakym
KD-7135 Ūkininkas, veikloje naudojantis ne nuosavybės teise turimą turtą, kurio eksploatavimo ir remonto išlaidas pageidauja priskirti leidžiamiems atskaitymams, turėtų apie tokio turto priskyrimą veiklai informuoti mokesčių administratorių pateikdamas formą FR0457. Jeigu veiklai priskiriamas ne nuosavybės teise turimas turtas, gali būti nepildom
KD-8667 Vyriausybės 1999-12-01 nutarimas Nr. 1333 „Dėl ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos patvirtinimo". Ūkininkai gali naudotis apskaitos tvarkymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-05-11 įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja aps
KD-7148 Pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303, 20 punktą, natūralios netekties nuostoliais laikomas natūralus prekių (žaliavų, produkcijos) sumažėjimas dėl
KD-8668 Darbų atlikimui žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai gali kitus gyventojus įdarbinti sudarydami darbo sutartį darbų atlikimui arba įdarbinti kitus gyventojus supaprastinta tvarka – naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus. Paslaugų teikėjai (gyventojai) gali teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra laikin
KD-6880 Žemės ūkio veiklą vykdančiam asmeniui prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda, jeigu jis: tiekia prekes arba teikia paslaugas ir bendra atlygio per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) suma yra didesnė kaip 45 000 eurų; vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais, kontroliuoja keletą jur
KD-8049 Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.8 straipsniu, nepilnamečiai, sulaukę 14 metų, įgyja dalinį veiksnumą ir patys atsako pagal savo sutartines prievoles. Sulaukę šio amžiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, jie įgyja teisę sudaryti bet kokius sandorius. Sandoriai, kuriuos šie nepilnamečiai sudaro be tėvų ar rūpintojų
KD-6813 Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju ir/arba savo individualiai veiklai nėra priskyręs ir joje nenaudoja ilgalaikio turto, pajamos pripažįstamos pagal pinigų apskaitos principą (t. y. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu). Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas P
KD-6888 Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, neatsižvelgiant į tai, ar ši veikla pelninga ar nepelninga. Nustatant, ar gyventojo veikla atitinka individualios veiklos požymius, rekomenduotina nesivadovauti vienu iš kriterijų (pvz.: vien san
KD-6884 Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" 41 punkto nuostatas, VMI registruodama individualią veiklą, patikrina asmens įsiskolinimą Sodrai. Jeigu asmuo, registruojantis individualią vei
KD-2095 Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.8 straipsniu, nepilnamečiai, sulaukę 14 metų, įgyja dalinį veiksnumą ir patys atsako pagal savo sutartines prievoles. Sulaukę šio amžiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, jie įgyja teisę sudaryti bet kokius sandorius. Sandoriai, kuriuos šie nepilnamečiai sudaro be tėvų ar rūpintoj
KD-4994 Fiziniai asmenys, norėdami verstis atrakcionų veikla neįregistravę juridinio asmens, gali tai daryti užsiimdami individualia veikla. Lietuvos gyventojai, pradėję vykdyti tokią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčių administratorių pagal savo gyvenamąją vietą, o nenuolatiniai Lietuvos gyventojai turi registruoti nuolatinę bazę, per k