KD-6027 2012.10.04 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMAS Nr. IX-1239 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.88AB9A18D270 http://www.infolex.lt/ta/105876
KD-6028 Paveldimo turto mokesčio mokėtojai yra gyventojai. Nuorodos: Leidinys"Gyventojų paveldimo turto apmokestinimas paveldimo turto mokesčiu" Bendra informacija apie paveldimo turto mokestį 2012.10.06 PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMAS, 3 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.88AB9A18D270 http://www.infolex.lt/ta/105876:str3
KD-6031 Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas turtas. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas kilnojamasis daiktas, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamasis d
KD-8225 Klausimai ir atsakymai dėl paveldimo turto mokesčio, susiję su euro įvedimu: 1. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodomi duomenys dokumentuose, pateiktuose (išrašytuose) nuo 2015-01-01? D O K U M E N T A S V A L I U T A Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracija FR0585 forma, teikiama už 2014 metus Litais. Nurodyta
(18.18-31-1)-R-166 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos finansų ministras 2008 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-364 ,,Dėl užsienio valstybių, kuriose sumokėtą paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą galima atskaityti iš Lietuvos Respublikos paveldimo tur
KD-5568 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymu (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymas Nr. XII-1132, toliau − Įstatymas) buvo pakeistas Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymas. Atsižvelgiant į numatomą e
KD-4851 GYVENTOJŲ PAVELDIMO TURTO APMOKESTINIMAS PAVELDIMO TURTO MOKESČIU.pdf
KD-7012 Kai žemę paveldi įpėdinis, kuris negali turėti nuosavybės teisės į žemę (t. y. kai ją paveldi gyventojas, nesantis Lietuvos Respublikos piliečiu), jis įgyja teisę tik į pinigų sumą, gautą pardavus paveldėtą žemę. Žemė tokiais atvejais pagal įpėdinio pateiktą paveldėjimo teisės liudijimą yra parduodama įpėdinio nurodytam pirkėjui arba aukc
KD-6034 1. Mokesčiu neapmokestinama: 1) vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas turtas; 2) vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimas turtas; 3) nuo 2015-01-01 paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 3 tūkst. eurų (iki 2014-12-31 – 10 tūks
KD-2138 Užsienio valstybėse paveldimo turto vertė yra vertė, nurodyta paveldėjimo dokumentuose. Kartu su AVMI teikiama užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracija turi būti pateikiami ir užsienio valstybėje paveldimo turto vertę įrodantys dokumentai: paveldėjimo teisės dokumentai, palikimą tvarkiusio advokato, palikimo administratori
KD-6055 Lietuvoje mokėtinas paveldimo turto mokestis turi būti sumokėtas neatsižvelgiant į tai, ar užsienio valstybėje toks ar analogiškas mokestis buvo sumokėtas, ar ne. Paveldimo turto dvigubas apmokestinimas panaikinamas užsienio valstybėje sumokėtą paveldimo turto mokesčio (jam tapataus mokesčio) sumą įskaitant į Lietuvoje mokėtino paveldimo