KD-6028 Paveldimo turto mokesčio mokėtojai yra gyventojai. Nuorodos: Leidinys"Gyventojų paveldimo turto apmokestinimas paveldimo turto mokesčiu" Bendra informacija apie paveldimo turto mokestį 2012.10.06 PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMAS, 3 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.88AB9A18D270 http://www.infolex.lt/ta/105876:str3
KD-6031 Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas turtas. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas kilnojamasis daiktas, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamasis d
KD-5568 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymu (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymas Nr. XII-1132, toliau − Įstatymas) buvo pakeistas Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymas. Atsižvelgiant į numatomą e
KD-7012 Kai žemę paveldi įpėdinis, kuris negali turėti nuosavybės teisės į žemę (t. y. kai ją paveldi gyventojas, nesantis Lietuvos Respublikos piliečiu), jis įgyja teisę tik į pinigų sumą, gautą pardavus paveldėtą žemę. Žemė tokiais atvejais pagal įpėdinio pateiktą paveldėjimo teisės liudijimą yra parduodama įpėdinio nurodytam pirkėjui arba aukc
KD-6034 1. Mokesčiu neapmokestinama: 1) vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas turtas; 2) vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimas turtas; 3) nuo 2015-01-01 paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 3 tūkst. eurų (iki 2014-12-31 – 10 tūks