KD-3382 Įrodymu, kad prekės yra išgabentos iš Europos Sąjungos teritorijos ribų, gali būti: 1. užsienio valstybės (ne Europos Sąjungos valstybės narės) įformintas muitinės ar kitos kompetentingos valstybės institucijos dokumentas (ar tos įstaigos patvirtinta dokumento kopija), liudijantis, kad iš Europos Sąjungos teritorijos ribų išgabentoms prek
KD-3395 0 proc. PVM tarifas netaikomas, kai pirkėjas už ES ribų išgabena įrangą, atsargines dalis ar atsargas, kurie skirti asmeniniams poreikiams naudojamiems laivams, orlaiviams ir kitoms asmeniniams poreikiams naudojamoms transporto priemonėms. Šių prekių tiekimas apmokestinamas taikant toms prekėms nustatytą PVM tarifą (išskyrus atvejus, kai
KD-7662 Pagal PVM įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas tiekiamos prekės apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, jeigu jas pirkėjas, įsikūręs už šalies teritorijos ribų ir neturintis šalies teritorijoje padalinio, ar jo užsakymu kitas asmuo išgabena iš Europos Sąjungos teritorijos. Todėl jeigu Lietuvos įmonė parduoda kitos valstybės nar
KD-3392 Prekių, kurios nėra tiekiamos (t. y. prekėmis ir toliau disponuoja tas pats asmuo), vertė PVM deklaracijoje nedeklaruojama. Tokiu atveju eksporto muitinės procedūros įforminimui pateikiamas laisvos formos dokumentas (sąskaita proforma). 2011.01.09 PVMĮ 41 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http
KD-3771 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas: - vežimo bei papildomoms vežimo paslaugoms, kai šios paslaugos yra tiesiogiai susijusios su prekių eksportu iš Europos Sąjungos teritorijos; - kai įvežtos į Europos sąjungos teritoriją ne ES prekės ne išleidžiamos laisvai cirkuliuoti, o pateikiamos laikinajam saugojimui muitinės prižiūrimose laikino
KD-6404 Laivo atsarginės dalys – tai laivo remonto arba dalių keitimo detalės, skirtos įmontuoti į laivą, kuris tas detales gabena. Prie įprastinės (standartinės) laivo įrangos priskirtina minimali sumontuota įranga, kuri yra būtina, kad būtų išduotas laivo tinkamumo naudoti pažymėjimas, ir kuri paprastai būna nurodyta laivo techninėje dokumentac
KD-3522 Laivo pertvarkymu (modernizavimu) yra laikomas laivo perstatymas arba pailginimas, laivo įrangos atnaujinimas ar pagerinimas ir laivo struktūros pakeitimas, kai dėl tokių veiksmų nesikeičia laivo paskirtis. Atkreipiamas dėmesys, kad šios nuostatos gali būti taikomos tik tuo atveju, kai dėl tokio perplanavimo nesikeičia laivo paskirtis. A
KD-3570 0 proc. PVM tarifą galima taikyti tik tada, jei: - nurodytas prekes ir paslaugas (pvz. orlaivio nuomos) įsigyja asmenys, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunantys iš keleivių (krovinių) vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais, ir - orlaiviai nėra naudojami asmeniniams poreikiams tenkint
KD-3576 Toks asmuo, įsigydamas prekių (paslaugų), prekių (paslaugų) tiekėjui gali pateikti laisvos formos raštišką patvirtinimą, kad daugiau kaip pusę pajamų per metus gauna iš keleivių (krovinių) vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais. Atkreiptinas dėmesys, kad visais atvejais prekių (paslaugų)
KD-3649 Ne, negalima. Tokių atsargų tiekimas ir paslaugų teikimas apmokestinami taikant toms prekėms ir paslaugoms nustatytą PVM tarifą. 2009.05.04 PVMĮ 44 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str44
KD-3494 Laivai, kuriems gali būti taikomos specialiosios apmokestinimo PVM taisyklės, yra nurodyti PVM įstatymo 43 str. 1 dalyje. Pagal šio straipsnio nuostatas prie tokių laivų priskiriami: 1) atvirojoje jūroje plaukiojantys laivai, skirti keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį te
KD-3497 Laivo įregistravimo Jūrų laivų registre faktas gali būti tik papildomas kriterijus, kuriuo remiantis sprendžiama, ar laivas turėtų būti laikytinas jūrų laivu. Tam, kad laivas būtų laikomas jūrų laivu, jis turi būti skirtas ir iš esmės naudojamas laivybai atvirojoje jūroje. Jeigu laivas yra įregistruotas Jūrų laivų registre, tačiau iš esmė
KD-3562 Visais atvejais sprendžiant klausimą dėl paslaugų, teikiamų pagal sudarytą orlaivio užsakomųjų reisų sutartį, apmokestinimo taikant 0 proc. PVM tarifą, pirmiausia reikia atsižvelgti į sudaryto sandorio esmę, t. y. ar tai yra orlaivio nuomos, ar keleivių (krovinių) vežimo įsipareigojimų sutartis. Tokiu atveju, kai sudarytos orlaivio užsako
KD-3518 Ne. Tokių laivų tiekimas kitos Europos Sąjungos valstybės narės PVM mokėtojui, kaip ir tokių laivų tiekimas bet kuriam kitam asmeniui už mokestinį laikotarpį nuo 2010-01-01 nurodomas PVM deklaracijos 19 laukelyje. Svarbu įsidėmėti, kad jei tiekiami laivai, neatitinkantys nustatytų kriterijų, tai tokių laivų tiekimo atveju yra taikomos ne
KD-8012 Nuo 2013 m. sausio 1 dienos lengvatiniu 5 procentų PVM tarifu yra apmokestinamas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių tiekimas ir šių priemonių remontas. Taikant lengvatinį 5 procentų PVM tarifą yra apmokestinama: 1. Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės, nurodytos sąrašuose, kurie yra patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsa
KD-3710 Pagal PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatas nuo 2015 m. sausio 1 d. turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms taikomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas. Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (toliau - Turizmo įstatymas) nustatyta, kad apgyvendinimo paslauga – savar
KD-3774 Nuo 2009-01-01 visų rūšių meno ir kultūros renginių, įskaitant mugių, parodų, cirko renginius, taip pat muziejų, pramogų parkų, zoologijos ir botanikos sodų lankymas (išskyrus atvejus, kai juos organizuoja pelno nesiekiantys vienetai) taip pat sporto renginių lankymas apmokestinamas taikant standartinį PVM tarifą. 2009.08.05 PVMĮ 19 str.
KD-7560 Jeigu asmuo už apgyvendinimo paslaugas sumoka iš anksto, pvz., 2014-12-29, tačiau paslaugos teikiamos nuo 2014-12-29 iki 2015-01-07, tai (jei apgyvendinimo paslaugas teikiantis asmuo nuo tokio avanso yra pasirinkęs skaičiuoti PVM) gautam avansui 2014-12-29 išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje ar išduotame kasos aparato kvite turi būti aps
KD-7882 Laikraščių, knygų ir pan. elektroninių versijų prenumerata PVM prasme laikoma elektroninių paslaugų teikimu. Elektroninių paslaugų teikimui lengvatinis PVM tarifas netaikomas, todėl tokios šalies teritorijoje suteiktos paslaugos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą. Kai sandorį sudaro keletas elementų (nurodytuoju atveju prekė ir
KD-3749 Maisto produktai ir (ar) tiekimo paslaugos Taikomas PVM tarifas Daržovės ir vaisiai Standartinis PVM tarifas Gyva, šviežia ir atšaldyta žuvis Standartinis PVM tarifas Šviežiai atšaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai Standartinis PVM tarifas Šviežiai atšaldyta, užšaldyta, giliai užšaldyta naminių paukščių mėsa ir valgomieji subproduktai St
KD-4016 Apmokestinimo momentas – tai momentas, kada turi būti apskaičiuotas tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos pardavimo PVM. Apmokestinimo momentas yra svarbus nustatant, kurį mokestinį laikotarpį turi būti apskaičiuotas ir PVM deklaracijoje deklaruojamas. Prievolė apskaičiuoti PVM už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda,
KD-4034 Tais atvejais kai ilgalaikių paslaugų teikėjas arba elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos tiekėjas yra užsienio apmokestinamasis asmuo, o prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM už šias paslaugas ir prekes pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatas tenka šių paslaugų ir prekių pirkėjui, tai: 1. kai ilgalaikės pasl
KD-4017 Teikiant ilgalaikes paslaugas (ilgalaikės paslaugos - tai paslaugos, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos, komunalinės ar kt.), taip pat tiekiant elektros energiją, dujas, šilumą ir kitų rūšių energiją prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas per at
KD-4018 Teisę pasirinkti taikyti specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką turi PVM mokėtojas, tiekiantis žemės ūkio produkciją, kurios tiekimas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įforminamas žemės ūkio produkcijos pirkėjo išrašoma PVM sąskaita faktūra. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 9 dalį P
KD-4067 Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 straipsnio nuostatas prekių tiekimu už atlygį yra laikomas ir ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas. Ilgalaikis turtas daiktai ir kiti nuosavybės teisės objektai, kurie naudojami apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje ilgiau kaip vienerius metus (pagal Pelno mokesčio įstatymo 1 pried