KD-7457 - Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XIII skyriaus nuostatos; - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 899 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims" ; - Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 189 „Dėl Prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenim
KD-3281 Užsienio apmokestinamasis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos PVMĮ 116 ir 117 straipsniuose nurodytas sąlygas, turi teisę kreiptis su prašymu grąžinti jo sumokėtą Lietuvos Respublikoje PVM už prekes ir paslaugas, įsigytas ar importuotas Lietuvos Respublikoje per laikotarpį, ne ilgesnį kaip kalendoriniai metai ir ne trumpesnį kaip t
KD-7824 Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą formos FR0601 užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. VA-38. Prašymus turi teisę teikti užsienio valstybių asmenys, atitinkantys PVM įstatymo 98 str. 5 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas. Prašymas FR0601 turi
KD-4163 Prievolė skaičiuoti bei mokėti į biudžetą įsigytų prekių pardavimo PVM gali atsirasti Lietuvos asmenims, kurių įsigyjamų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė negu nuo 2015-01-01 – 14 000 Eur (35 000 Lt) ar einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti šią ribą. Tokia prievolė gali atsirasti: - ūkininkams, kuriem
KD-7098 Pareiškėjas kartu su prašymu grąžinti PVM elektroninėmis priemonėmis turi pateikti PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijas tais atvejais, kai nuo 2015-01-01 įsigyjamų (importuojamų) prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ar importo deklaracijoje, yra 1000 eurų ar daugiau, o įsigyjant kurą – 25
KD-3273 1. Užsienio apmokestinamasis asmuo turi teisę pateikti prašymą grąžinti jam Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM tik tuo atveju, jeigu jis tuo laikotarpiu, kuriuo sumokėtą PVM prašo grąžinti, atitiko šiuos kriterijus: 1) neturėjo Lietuvos Respublikoje padalinio, per kurį vykdė ekonominę veiklą, o jeigu tai fizinis asmuo, – dar ir jo nuolati
KD-4115 PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo, t.y. Lietuvos Respublikos juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas, už tie
KD-8254 Mokesčių administratoriaus sprendimas nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę gali būti priimtas, jeigu mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia mokesčio deklaracijos. Tiems mokesčių mokėtojams, kurie dėl įvairių priežasčių nepateikė PVM deklaracijų, VMI suformuoja pakaitines PVM deklaracij
KD-4789 1. PVM, išskyrus 2 punkte nurodytą atvejį, kontroliuoja valstybinė mokesčių inspekcija. Valstybinė mokesčių inspekcija kontroliuoja PVM mokėjimą ir už importuotas prekes, jeigu jų importo PVM įskaitomas PVM įstatymo 94 straipsnyje nustatyta tvarka. 2. PVM už importuojamas prekes (įskaitant Europos Sąjungos prekes, į Europos Sąjungos terit
KD-4791 1. Asmenims, pažeidusiems PVMĮ nuostatas, delspinigiai skaičiuojami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka (MAĮ 96-98 str.). 2. Jeigu nustatoma, kad PVM mokėtojas nepagrįstai sumažino apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (padidino apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą), apskaičiuojama papildomai mokėtina PVM suma, k
KD-5662 Teisės aktas, reglamentuojantis PVM mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisykles Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-131 Prašymo išduoti PVM sertifikatą pateikimas PVM mokėtojas, pageida
KD-4070 Prievolė apskaičiuoti PVM už prekių tiekimą į kitą valstybę narę, kuriam taikomos PVM įstatymo VI skyriaus nuostatos, atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas toks prekių tiekimas, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną. Prekių išgabenimo data nustatoma pagal prek
KD-7584 Kai sandoris dėl prekių tiekimo (paslaugų teikimo) susideda iš kelių elementų, turi būti įvertinama, ar PVM tikslais toks sandoris turi būti laikomas vienu ar keliais atskirais sandoriais. Sprendžiant, kokias kitas su prekės tiekimu susijusias papildomas paslaugas reikia įtraukti į pagrindinio sandorio apmokestinamąją vertę, kiekvienas at
KD-4159 1. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 9 str. 2 dalies nuostatas bet kokio nuosavybės teisės objekto perdavimas, kai jis perduodamas kaip juridinio asmens dalyvio turtinis įnašas, o šio nuosavybės teisės objekto (o jeigu jis pasigamintas, - jam pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) im
KD-4214 Ekonominėje veikloje naudotų prekių, kurios verslo tikslais iš Lietuvos pervežamos į kitą valstybę narę, PVM apmokestinamąją vertę sudaro to nuosavybės teisės objekto įsigijimo vertės dalis, apskaičiuota atsižvelgiant į tai, kiek jo sunaudota apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje apmokestinimo momentu. 2009.12.11 PVMĮ 15 str. 2 d. h
KD-4149 Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 straipsnio nuostatas prekių tiekimu laikomas ir ilgalaikio materialaus turto pasigaminimas, jeigu ilgalaikiam materialiajam turtui pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo PVM mokėtojo įtraukta į PVM atskaitą. Pagal šio straipsnio nuostatas ilg
KD-4227 Atsiskleidusio tarpininko gautas ar gautinas atlygis už atstovavimą („komisiniai") yra atsiskleidusio tarpininko teikiamų tarpininkavimo paslaugų apmokestinamoji vertė. Atsiskleidęs tarpininkas – apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų tiekimo sandoryje kito vardu ir sąskaita. Šiuo atveju sandoryje dėl pre
KD-4143 Kai prekė suvartojama privatiems poreikiams tenkinti, t. y., kai prekė, kurios pirkimo (importo) PVM PVM mokėtojas buvo įtraukęs į PVM atskaitą, perduodama neatlygintinai, o asmuo, kuriam prekė perduota, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti ta preke kaip jos savininkas, arba prekė sunaudojama bet kokiu kitu būdu, jeigu PVM mokėtojas
KD-4197 Iš kitos valstybės narės įsigytų prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas įsigytų prekių pardavimo PVM, nustatoma laikantis tų pačių taisyklių, kaip ir apskaičiuojant šalies teritorijoje tiekiamų prekių apmokestinamąją vertę. Šių įsigytų prekių apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas įsigytų
KD-3737 Importuojamų prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, apskaičiuojama prie šių prekių muitinės vertės, kuri nustatoma pagal Muitinės kodekso ir jo taikymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, papildomai pridedant šias sumas: - už šias prekes sumokėtus arba sumokėtinus ne Europos Sąjungos teritorijoje ar ne L
KD-4579 Nuosavybės teisės objekto (pasigaminimo atveju – jam pasigaminti skirtų prekių, paslaugų), kurio pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą, perdavimas kaip turtinis įnašas ar dėl kito asmens reorganizavimo yra PVM objektas. PVM mokėtojas nuo perduodamo nuosavybės teisės objekto apmokestinamosios vertės apskaičiuoja pa
KD-4406 Jeigu Lietuvos PVM mokėtojo per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus kitos ES valstybės asmenims, neįregistravusiems PVM mokėtojais savo valstybėje, parduotų prekių vertė yra didesnė už toje kitoje ES valstybėje nustatytą sumą (maksimalią nuotolinės prekybos būdu parduotų prekių vertę), tai Lietuvos PVM mokėtojas toje ES valstybė
KD-4591 Nuo 2010-01-01 pagal PVM įstatymo Nr. XI-518 95 str. redakciją paslaugų pirkėjas, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo, kaip jis suprantamas PVMĮ 13 straipsnyje, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jam šalies teritorijoje užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, teikiamas paslaugas, nurodytas PVM įstatymo 13 strai
KD-4410 Įsiregistravęs PVM mokėtoju nuotolinei prekybai kitoje ES valstybėje Lietuvos PVM mokėtojas neturi skaičiuoti ir mokėti į Lietuvos biudžetą PVM nuo parduotų tos ES valstybės narės gyventojams ir kitiems asmenims, neįregistruotiems PVM mokėtojais, prekių mokėtinos PVM sumos. Tačiau Lietuvos PVM mokėtojas turi teisę į PVM atskaitą įtraukti
KD-4580 PVM mokėtojas, perėmęs nuosavybės teisės objektus, perduotus kaip turtiniai įnašai ar dėl kito asmens reorganizavimo, turi išskaityti ir sumokėti PVM. Apskaitos dokumente išskirta pardavimo PVM suma tą patį mokestinį laikotarpį deklaruojama kaip pirkimo PVM ir nukeliama į PVM atskaitą, jeigu perimtas nuosavybės teisės objektas skirtas nau