KD-3950 Pagal PVMĮ 53 str. 1 dalies nuostatas taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinami šie sandoriai: 1) prekių tiekimo, kai tiekiamos prekės pateikiamos laikinai saugoti muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose; 2) prekių tiekimo, kai tiekiamos prekės įvežamos į laisvąją zoną arba padedamos į laisvąjį sandėlį; 3) prekių tiekimo,
KD-3577 PVM mokėtojas, kurio tiekiamų naudotų prekių, meno kūrinių, taip pat kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų apmokestinamoji vertė yra pardavėjo ar aukciono organizatoriaus marža, privalo tvarkyti atskirą tokių prekių pirkimo (priėmimo) ir pardavimo apskaitą, kuria remiantis apskaičiuojama marža ir nuo jos PVM įstatyme nustatyto dydžio P
KD-5977 Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas yra PVM mokėtojas ir prašo laikinai atleisti nuo PVM deklaracijos pateikimo, jam pasiūloma išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro. Tokiu atveju, PVM registre įregistruotas mokesčių mokėtojas turi pateikti užpildytą prašymo įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregist
KD-3822 Jeigu visos PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 60 000 eurų (iki 2014-12-31 – 200 000 Lt), toks PVM mokėtojas turi teisę pateikti mokesčio administratoriui prašymą mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį. Kreiptis į mokesčio administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu la
KD-7761 Skola, nors ir atitinka finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo", 2 punkte nustatytus kriterijus, nelaikoma beviltiška, jeigu: - PVM mokėtojas skolų reikalavimo teisę atlygintinai arba neatlygin
KD-3809 1. Jeigu visos PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 60 000 eurų (iki 2014-12-31 – 200 000 Lt), toks PVM mokėtojas turi teisę pateikti mokesčio administratoriui prašymą mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį. Kreiptis į mokesčio administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu
KD-4071 Prievolė apskaičiuoti PVM už prekių įsigijimą iš kitos valstybės narės atsiranda, kai šių prekių tiekėjas išrašo PVM sąskaitą-faktūrą, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną. Prekių išgabenimo data nustatoma pagal prekių transporto dokumentus, t. y. prekių išgabenimo data laikoma prekių
KD-4101 1. Apmokestinamoji vertė yra bazė, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas mokestis. Apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas arba jo vardu trečiasis asmuo. Atlygis - visa tai, kas pinigais ar bet kokia kita
KD-4103 Į apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiami: 1) visi mokesčiai (pvz., muitai, akcizai ar pan.) ir rinkliavos (pvz., valstybės rinkliavos už įvairių licencijų, leidimų išdavimą), išskyrus patį PVM. 2) su prekės tiekimu arba paslaugos teikimu susijusių ir pirkėjui tenkančių išlaidų (tokių kaip: pakavimo, transportavimo, draudimo ir k
KD-4248 Aukciono organizatoriaus marža apskaičiuojama kaip viso iš prekės pirkėjo gauto ar gautino atlygio (įskaitant visus mokesčius ir rinkliavas, išskyrus patį PVM, su prekės tiekimu susijusias ir pirkėjui tenkančias išlaidas) ir aukciono vedėjo prekės pardavėjui sumokėtos ar mokėtinos sumos skirtumas. Kelionės organizatoriaus marža apskaičiuo
KD-4245 Tiekiamų naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinamoji vertė gali būti skaičiuojama nuo pardavėjo maržos, kuri apskaičiuojama kaip atlygio (išskyrus patį PVM), kurį pardavėjas gavo arba turi gauti už patiektą prekę atimant sumą (įskaitant PVM), kurią pardavėjas sumokėjo arba turi sumokėti savo tiekėjui ši
KD-4224 Po laikino išvežimo perdirbti vėl įvežamų į ES teritoriją prekių muitine verte laikoma pinigų suma, sumokėta už perdirbimo (remonto, jeigu ne garantinis) paslaugas, su sąlyga, kad ši suma yra leidimo laikinam išvežimui perdirbti turėtojo atlygis ir jo dydžiui neturėjo įtakos jokie šio asmens ir perdirbimo operacijas atlikusio asmens tarpu
KD-6068 Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas nepriklauso nuo to, kada buvo sudarytos statybos darbų sutartys. Mechanizmas yra taikomas visiems statybos darbams, suteiktiems atitinkamiems asmenims nuo 2015-07-01, jeigu tokių suteiktų statybos darbų apmokestinimo momentas pagal PVM įstatymo nuostatas yra 2015-07-01 arba vėliau. Tuo at
KD-4416 Pagal PVM įstatymo 12 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatas laikoma, kad kitos ES valstybės narės PVM mokėtojas, kuris nėra įsikūręs Lietuvos Respublikoje, vykdo nuotolinę prekybą Lietuvoje ir jo tiekiamų prekių tiekimo vieta laikoma Lietuva, kai yra įvykdytos tokios sąlygos: 1. prekių pirkėjas yra vienas iš PVM įstatymo 71-1 straipsnio 1 dali
KD-4593 Kai apmokestinamasis asmuo įsigyja kitas, negu nurodytas PVM įstatymo 13 str. 2 dalies 1 punkte, paslaugas, kurių teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatas yra Lietuva, iš Lietuvoje neįsikūrusio užsienio asmens, kuris nėra įsiregistravęs Lietuvoje PVM mokėtoju (nors privalėjo juo registruotis), tai šiam paslaugų pirkėjui- a
KD-6198 Jeigu dėl PVM įstatymo 83 straipsnyje nurodytų pasikeitusių aplinkybių pardavėjas išrašo prekių (paslaugų), kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą pirkėjas, kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, tai atsižvelgiant į tokios PVM sąskaitos faktūros duomenis pirkėjas už mokestinį laikotarpį atitinkamai mažina / didina (jeigu pagal kreditin
KD-6067 Statybos darbų pirkėjas (užsakovas) jam išrašytoje paslaugų teikėjo (pvz., rangovo) atliktų statybos darbų (kurių PVM privalo išskaičiuoti ir sumokėti pirkėjas) PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotą PVM sumą nuo šių statybos darbų apmokestinamosios vertės (kainos be PVM) privalo įrašyti į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 for
KD-4576 Pirkėjui – apmokestinamajam asmeniui reikia apskaičiuoti pardavimo PVM už šias iš užsienio asmens, neįsikūrusio Lietuvoje įsigytas prekes, jeigu šios prekės, jų tiekimo metu yra Lietuvoje: 1. gamtinės dujos ir elektra (PVM įstatymo 95 str. 3 dalies 5 punktas); 2. prekės, kurios yra instaliuojamos ar surenkamos Lietuvoje (PVM įstatymo 95 s
KD-4444 Jeigu akcizais apmokestinamas prekes (etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką, kurą), kurių gabenimas baigėsi Lietuvoje, įsigijo bet kuris asmuo (išskyrus fizinį asmenį, nesantį apmokestinamuoju asmeniu), tai jam atsiranda prievolė mokėti tų prekių pardavimo PVM, neatsižvelgiant, už kokią sumą akcizais apmokestinamų prekių
KD-6193 Kaip ir bet kurių kitų tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) PVM sąskaitoje faktūroje pardavėjas, taikydamas toms prekėms (paslaugoms) nustatytą PVM tarifą, turi apskaičiuoti PVM sumą. Taip pat, vadovaudamasis PVM įstatymo 80 str. 1 dalies 13 punkto nuostatomis, be kitų privalomų rekvizitų tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) PVM sąskaitoje
KD-4578 Trikampė prekyba – tai tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų valstybių narių PVM mokėtojai, o vienos valstybės narės PVM mokėtojo įsigyjamos prekės iš kitos valstybės narės PVM mokėtojo iš karto patiekiamos ir nugabenamos į trečiąją valstybę narę tos valstybės narės PVM mokėtojui. Trikampės prekybos atveju prievolė aps
KD-4431 Tais atvejais, kai nuotolinės prekybos būdu tiekiamos akcizais apmokestinamos prekės, prekių tiekimo vieta visada laikoma pirkėjo valstybė narė, neatsižvelgiant į tai, ar viršijama nuotolinei prekybai nustatyta riba, ar ne. 2009.12.21 PVM įstatymas, 12 str. 3 d. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://
KD-4511 PVM objektu laikomi tokie prekių įsigijimo už atlygį iš kitos valstybės narės atvejai: 1. Iš valstybės narės įsigytos prekės, kuriomis jas įsigyjantis asmuo gali disponuoti kaip savininkas - PVM objektas, jeigu tos prekės atgabenamos į kitą valstybę narę, nei ta, kurioje prasidėjo prekių gabenimas. Prekes gali gabenti pirkėjas, pardavėja
KD-4402 Nuotolinė prekyba – tai tokia prekyba, kai vienos Europos Sąjungos valstybės narės PVM mokėtojas tiekia prekes kitos ES valstybės narės asmenims (neapmokestinamiesiems asmenims ir apmokestinamiesiems asmenims, neturintiems teisės į PVM atskaitą), nesantiems PVM mokėtojais savo šalyje, o prekės tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens atgabenamo
KD-4408 Lietuvos PVM mokėtojas turi teisę kitoje ES valstybėje registruotis PVM mokėtoju nuotolinei prekybai savo noru, kai tos ES valstybės minėtiems asmenims parduotų prekių vertė nepasiekia toje ES valstybėje nustatytos ribos. Tačiau šiuo atveju Lietuvos PVM mokėtojas gali registruotis PVM mokėtoju kitoje ES valstybėje tik gavęs Lietuvoje iš s