KD-3840 PVM lengvatų taikymo tvarka ES institucijoms, kurioms taikomas susitarimas, nustatyta Apraše. Lietuvoje įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM lengvata taikoma grąžinant ES institucijoms sumokėtą PVM. Tai reiškia, kad ES institucijos prekes (paslaugas) įsigyja iš jų pardavėjų bendra tvarka, t. y., pardavėjams už įsigytas prekes atstovybės
KD-3838 Tuo atveju, jei konkreti valstybė nustato pirkimo PVM grąžinimo palankesnę tvarką Lietuvai, Lietuva taip pat gali jos atžvilgiu taikyti atitinkamą tvarką. Palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo ambasadoms taisyklės, kuriomis vadovaujantis prekių (paslaugų) pirkimo PVM grąžinamas, patvirtintos Lietuvos Respubli
KD-6977 Taip, PVM lengvatos gali būti taikomos tiesiogiai, jeigu prekių (paslaugų) pardavėjui pateikiamas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka patvirtintas dokumentas, kad tas prekes (paslaugas) įsigyja NATO. 2011.11.09 PVM įstatymo 47 straipsnis https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http:
KD-3516 Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinami tokie su laivais susiję sandoriai: - tiekimo, - priežiūros, - remonto ir / ar pertvarkymo (modernizavimo), - nuomos, - čarterio (frachto), - įprastinės ir būtinos įrangos tiekimo, - įprastinės ir būtinos įrangos montavimo, - įprastinės ir būtinos įrangos remonto, - įprastinės ir būtinos įrangos pri
KD-3643 Laivo atsargomis yra laikomos prekės (maisto produktai ir kitos), skirtos keleiviams ir/ar įgulos nariams naudoti laivuose, taip pat degalai (variklių kuras) ir tepalai. Orlaivių atsargomis yra laikomos prekės (maisto produktai ir kitos), skirtos keleiviams ir/arba įgulos nariams naudoti orlaiviuose, taip pat degalai (variklių kuras) ir t
KD-3499 Jei toks laivas yra naudojamas tik laivybai upėse arba dažniausiai naudojamas tokiai laivybai, tai nors tokiu laivu yra gabenami keleiviai tarptautiniais maršrutais, tačiau toks laivas nebus laikomas nei jūrų laivu, nei laivu, atitinkančiu nustatytus kriterijus. 2009.06.26 PVMĮ 43 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=
KD-3722 0 proc. PVM tarifas taikomas tuo atveju, kai tenkinamos visos šios sąlygos: - teikiamos paslaugos yra Lietuvos Respublikos PVM objektas; - šios paslaugos yra susijusios su prekių importavimu ES teritorijoje; - šių paslaugų apmokestinamoji vertė privalo būti įtraukta į importuojamų prekių vertę. 2011.12.09 PVMĮ 45 str. 3 d. https://www.e-t
KD-6414 Kai laivo agentas veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas (t. y. savo vardu teikia tik tarpininkavimo paslaugą, už kurią gauna komisinį atlyginimą ir laivo savininkui išrašo PVM sąskaitą faktūrą), tai jo teikiamos atstovavimo paslaugos apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą tais atvejais, kai jam tarpininkaujant įsigyjamos paslaugos (prek
KD-3816 Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių, šių atstovybių ir įstaigų narių ir jų šeimų narių įsigyjamų prekių (paslaugų), kurių pirkimo PVM negrąžinamas, nurodytas Vyriausybės nutarimu Nr. 442 patvirtintų Taisyklių priede. Atstovybėms (pirkėjams) negrąžinamas tokių pirktų
KD-3573 Kadangi įmone A orlaivį parduoda išperkamosios nuomos (lizingo) bendrovei B, kuri keleivių (krovinių) gabenimu tarptautiniais maršrutais neužsiima ir atitinkamai iš tokios veiklos neturi jokių pajamų, tai įmonė A parduodama šį orlaivį turi apskaičiuoti standartinį PVM. Bendrovė B parduoda iš įmonės A įsigytą orlaivį taikydama 0 proc. PVM
KD-3638 Atsargų į laivus ir orlaivius tiekimo tvarką nustato Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 792. Atsargų tiekimo laivams tvarką, kai tiekiant šias atsa
KD-3529 Prie laivo priežiūros paslaugų galima priskirti laivo valymo, tvarkymo, dezinfekavimo ir visus skalbimo darbus, išskyrus tuos, kai tenkinami laivo įgulos ar keleivių privatūs poreikiai, pvz., kai skalbiami jų asmeniniai drabužiai. Prie laivų įprastinės ir būtinos įrangos priežiūros paslaugų galima priskirti laivų įprastinės ir būtinos įra
KD-3648 Apmokestinant NATO kariuomenės vienetui (išskyrus Lietuvos kariuomenę) teikiamas paslaugas ir tiekiamas atsargas galima taikyti 0 procentų PVM tarifą, jei paslaugų teikėjas ir atsargų tiekėjas turi Lietuvos kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens patvirtintus dokumentus, nurodančius prekių ir/ar paslaugų tikslinį gavėją. 0 proc. PVM tarifą
KD-6972 PVM grąžinamas tik tokių įsigytų prekių (paslaugų), už kurias apmokėta su PVM, pagal PVM sąskaitas faktūras. PVM negrąžinamas (importo PVM lengvatos netaikomos) už etilo alkoholį, alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką. Prekės ir (arba) paslaugos gali būti įsigytos ne tik NATO kariuomenių vienetų vardu, bet ir atstovybių vardu. 2011.11.0
KD-6974 NATO kariuomenių vienetų įsigyjamų prekių (paslaugų) PVM lengvatos Lietuvoje yra taikomos tiesiogiai pariteto tarp valstybių principu. Pariteto principu (pariteto sąlygas tikrina Krašto apsaugos ministerija) NATO kariuomenių vienetų Lietuvos Respublikoje įsigyjamos prekės ir (arba) paslaugos apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą. 2
KD-8319 Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamas prekių (paslaugų) tiekimas kitoje ES valstybėje įsikūrusiai ES institucijai. Jeigu kitoje ES valstybėje įsikūrusi ES institucija Lietuvoje įsigyja prekių bei paslaugų ir nori, kad jai būtų pritaikyta PVM lengvata, ji prekių (paslaugų) pardavėjui turi pateikti kitos ES valstybės kompetentingos inst
KD-3826 Atstovybės, norėdamos susigrąžinti sumokėtą įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM, kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, iki kito metų ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos turi pateikti Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau –Vilniaus AVMI) paraišką (kartu su lydimąja nota) grąžinti sumokėtą PVM. Paraiškos grąžinti sum
KD-3788 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas draudimo ir finansinėms paslaugoms, kai jos tiesiogiai susijusios su prekių (išskyrus prekes, kurios yra neapmokestinamos PVM) eksportu iš ES teritorijos. Pagrindžiančiais dokumentais gali būti: draudimo sutartys, apmokėjimo dokumentai bei kiti dokumentai, įrodantys, kad suteikta paslauga yra susijus
KD-8320 Lietuvoje įkurto Europos lyčių lygybės instituto su buveine Vilniuje darbuotojai už savo asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui įsigytas prekes pardavėjams sumoka standartinį (arba lengvatinį, jei toks nustatytas) PVM tarifą. Pardavėjams sumokėtas PVM vėliau darbuotojui yra grąžinamas. Tačiau, kad darbuotojai galėtų susigrąžinti parda
KD-3853 Laikinojo prekių įvežimo perdirbti procedūra vykdoma vadovaujantis Europos Tarybos 1992-10-12 reglamentu (EEB) Nr. 2319/92, nustatančiu Muitinės kodeksą bei Europos Komisijos 1993-07-02 reglamentu (EEB), nustatančiu Muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatas. 2011.12.21 PVMĮ 51 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED
KD-3857 Apmokestinamasis asmuo, pritaikęs 0 procentų PVM tarifą, turėtų turėti dokumentus, patvirtinančius kilnojamojo daikto aptarnavimo, apdirbimo ir / ar perdirbimo paslaugos atlikimą. Tai galėtų būti: - sutartys; - dokumentai (pažymos ar kt.), įrodantys, kad kilnojamojo daikto aptarnavimas vykdomas užsienyje įsikūrusiam paslaugos pirkėjui; -
KD-3987 Prekės, tiekiamos paramos gavėjams apmokestinamos 0 procentų PVM tarifu, kai Lietuvos Respublikoje įregistruotiems paramos gavėjams grąžinamos PVM sumos, kurias jie sumokėjo už įsigytas ir išgabentas iš Europos Bendrijų teritorijos prekes. PVM grąžinimo tvarka yra patvirtinta finansų ministro 2002-06-14 įsakymu Nr. 169. 2009.12.21 PVMĮ 50
KD-3988 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnyje nustatyta, kad paramos gavėjai gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti: 1. labdaros ir paramos fondai; 2. biudžetinės įstaigos; 3. asociacijos; 4. visuomeninės organizacijos; 5. viešosios įstaigos; 6. religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai; 7. tarptautin
KD-3483 Kilnojamųjų daiktų perdirbimo paslaugos – tai drabužių siuvimas, trikotažo gaminių mezgimas, batų siuvimas ir kitos kilnojamųjų daiktų perdirbimo paslaugos. Kilnojamųjų daiktų aptarnavimo paslaugos – tai mašinų, įrengimų ir kitų kilnojamųjų daiktų remontas, priežiūra, derinimas ir kt. Kilnojamųjų daiktų apdirbimo paslaugos – tai detalių,
KD-4005 Atstovavimo paslaugoms pritaikytą 0 proc. PVM tarifą pagrindžia: - atstovavimo sutartys, - apmokėjimo dokumentai, - kiti dokumentai. 2009.12.09 PVMĮ 56 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str56