KD-6861 Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 taikomas pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims arba savarankiškai dirbantiems asmenims , kurie yra vienos iš Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos (toliau – Šveicarija) , bei šių asmenų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenim
KD-2118 Sveikatos priežiūra apmokama iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka: - Lietuvos Respublikos karių, - užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, taip pat - užsieniečių, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga Lietuvos Respubliko
KD-2116 SVARBU. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą 2015 m. spalio 20 d. Nr. XII-1984 visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo 2016-01-01 administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Iki 2015-12-31: Nuo 2010-01-01 apdraustaisiais, ku
KD-6642 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 2011.11.25 1996-05-21 Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas Nr. I-1343 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=28356 http://www.infolex.lt/ta/36479
KD-7325 Europos sveikatos draudimo kortelių išdavimo tvarka. Dėl Lietuvos studentų draustumo Europos Sąjungoje.doc 2011.01.23
KD-7215 VMI administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 2011–2015 metais SVARBU. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą 2015 m. spalio 20 d. Nr. XII-1984 visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo 2016-01-01 administruoja
KD-7953 Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą 2015 m. spalio 20 d. Nr. XII-1984 visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo 2016-01-01 administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Sveikatos draudimo įmokos į Valstybinės mokesčių inspekci