KD-6861 Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 taikomas pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims arba savarankiškai dirbantiems asmenims , kurie yra vienos iš Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos (toliau – Šveicarija) , bei šių asmenų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenim
KD-6642 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 2011.11.25 1996-05-21 Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas Nr. I-1343 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=28356 http://www.infolex.lt/ta/36479