KD-4301 Jeigu fizinis asmuo, PVM mokėtojas, dalį įsigyto ilgalaikio materialiojo turto priskyrė ekonominei veiklai, paslaugų teikimu privatiems poreikiams tenkinti laikoma tik priskirtos to turto dalies naudojimas. 2009.12.16 PVMĮ 8 str. 3 d. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str8
KD-4365 Sandoriai dėl civilinių teisių objektų, kurie pagal PVM įstatymo nuostatas nelaikomi prekių tiekimu, yra laikomi paslaugų teikimu, t.y.: sandoriai su vertybiniais popieriais, kitu turtu bei turtinėmis teisėmis, intelektinės veiklos rezultatais, informacija, veiksmais ir veiksmų rezultatais, taip pat kitomis turtinėmis ir neturtinėmis vert
KD-6405 Paslaugos, reikalingos laivams, jų kroviniams tiesiogiai aptarnauti bei tiesioginiams jų poreikiams tenkinti, yra: - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto paslaugos, už kurias imamos uosto rinkliavos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksima
KD-7662 Pagal PVM įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas tiekiamos prekės apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, jeigu jas pirkėjas, įsikūręs už šalies teritorijos ribų ir neturintis šalies teritorijoje padalinio, ar jo užsakymu kitas asmuo išgabena iš Europos Sąjungos teritorijos. Todėl jeigu Lietuvos įmonė parduoda kitos valstybės nar
KD-7882 Laikraščių, knygų ir pan. elektroninių versijų prenumerata PVM prasme laikoma elektroninių paslaugų teikimu. Elektroninių paslaugų teikimui lengvatinis PVM tarifas netaikomas, todėl tokios šalies teritorijoje suteiktos paslaugos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą. Kai sandorį sudaro keletas elementų (nurodytuoju atveju prekė ir
KD-4016 Apmokestinimo momentas – tai momentas, kada turi būti apskaičiuotas tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos pardavimo PVM. Apmokestinimo momentas yra svarbus nustatant, kurį mokestinį laikotarpį turi būti apskaičiuotas ir PVM deklaracijoje deklaruojamas. Prievolė apskaičiuoti PVM už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda,
KD-4017 Teikiant ilgalaikes paslaugas (ilgalaikės paslaugos - tai paslaugos, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos, komunalinės ar kt.), taip pat tiekiant elektros energiją, dujas, šilumą ir kitų rūšių energiją prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas per at
KD-4018 Teisę pasirinkti taikyti specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką turi PVM mokėtojas, tiekiantis žemės ūkio produkciją, kurios tiekimas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įforminamas žemės ūkio produkcijos pirkėjo išrašoma PVM sąskaita faktūra. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 9 dalį P
KD-4161 Užsienio apmokestinamasis asmuo, t. y. užsienio juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą Lietuvos Respublikoje, ir neįsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvoje už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą
KD-7102 1. Prašymas grąžinti PVM gali būti tikslinamas: 1.1. likus ne mažiau kaip valandai iki Prašymo grąžinti PVM išsiuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei nurodytos dienos; 1.2. Prašymą grąžinti PVM jau persiuntus atitinkamai valstybei narei. Kai tikslinamas EPRIS pateiktas, bet dar atitinkamai valstybei narei nepersiųstas Prašymas grąžinti
KD-7457 - Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XIII skyriaus nuostatos; - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 899 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims" ; - Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 189 „Dėl Prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenim
KD-7098 Pareiškėjas kartu su prašymu grąžinti PVM elektroninėmis priemonėmis turi pateikti PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijas tais atvejais, kai nuo 2015-01-01 įsigyjamų (importuojamų) prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ar importo deklaracijoje, yra 1000 eurų ar daugiau, o įsigyjant kurą – 25
KD-3880 PVM mokėtojai, įsigyjantys prekių iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų, taip pat nuo 2010-01-01 įsigyjantys paslaugų, kurias šalies teritorijoje teikia kitos valstybės narės PVM mokėtojai ir už kurias šių paslaugų pirkėjai PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžet
KD-3932 Jeigu po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo per tą mokestinį laikotarpį padarytas klaidas, dėl kurių buvo sumažinta mokėtina į biudžetą (padidinta grąžintina iš biudžeto) PVM suma, arba klaidas, susijusias su prekių ar paslaugų tiekimu į kitas valstybes nares, prekių ar paslaugų įsigijimu iš kitų valst
KD-8275 Akmenės – Molėtų r. savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2015 m. Pagėgių – Zarasų r. savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2015 m. 2014-07-15
KD-7916 Apskaičiuotas importuotų į Lietuvą prekių importo PVM, kuris įskaitomas (sumokamas) VMI, turi būti deklaruotas mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 27 laukelyje (Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI) ir 36 laukelyje (Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM). Jeigu importuotos prekės yra skirtos
KD-7911 Importo PVM įskaitymo (sumokėjimo) VMI tvarka taikoma prekių importuotojams, kurie prievolės mokėti importo PVM už į laisvą apyvartą išleidžiamas prekes atsiradimo metu yra įregistruoti Lietuvos PVM mokėtojais. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad nuo 2013-03-01 VMI įskaitomas importo PVM, apskaičiuotas už importuotas prekes, kurias į Lietuvą
KD-8009 Nuo 2013-01-01 keleivių vežimo paslaugų ir jų bagažo vežimo apmokestinimą lengvatiniu 9 procentų PVM tarifu reglamentuoja PVM įstatymo 19 str. 3 d. 5 p. Keleivių ir jų bagažo vežimo geležinkelio transportu paslaugų apmokestinimas PVM Apmokestinant PVM keleivių vežimo geležinkelio transportu paslaugas, reikia atsižvelgti į keleivio kelionė
KD-7877 Nuo 2013-01-01 pagal PVM įstatymo 78-1 straipsnio nuostatas PVM sąskaitų faktūrų išrašymo taisykles nustato ta valstybė narė, kurioje yra vykdomas prekių tiekimas (paslaugų teikimas). PVM įstatyme nustatyti reikalavimai PVM sąskaitų faktūrų išrašymui taikomi: 1. prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, kuris pagal PVM įstatymo nuostat
KD-7996 Prekių (paslaugų) pardavėjai vieną bendrai tiekiamų prekių (paslaugų) PVM sąskaitą faktūrą gali išrašyti advokatų kontoros advokatams, veikiantiems partnerystės pagrindais, ir notarų biuro notarams. Bendros PVM sąskaitos faktūros įforminimo atvejų, reikalavimų šių PVM sąskaitų faktūrų rekvizitams ir pirkimo PVM sąskaitose faktūrose nurody
KD-8434 Akmenės – Kelmės. savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2016 m. Klaipėdos– Rokiškio savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2016 m. Šakių – Zarasų savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2016 m. 2015-06-18
KD-7979 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą. Prašymą (FR0781 forma) grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) galima užpildyti dviem būdais: vertikaliajame meniu, pasirinkus meniu punktą Paslaugos, arba tiesiogiai iš Apskaitos duomenų
KD-8378 Valstybinei mokesčių inspekcijai labai svarbi Jūsų nuomonė apie institucijos aptarnavimo kokybę. Savo nuomonę galite išreikšti dalyvaudami anoniminėje mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybės vertinimo apklausoje, kuri skelbiama VMI interneto svetainėje Apklausų posistemėje. 2015-03-19
KD-6861 Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 taikomas pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims arba savarankiškai dirbantiems asmenims , kurie yra vienos iš Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos (toliau – Šveicarija) , bei šių asmenų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenim
KD-598 Pajamos, kurios yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, priskiriamos iš šaltinio Lietuvoje gautoms A klasės pajamoms: 1. Iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos: - palūkanos ir honora