KD-4365 Sandoriai dėl civilinių teisių objektų, kurie pagal PVM įstatymo nuostatas nelaikomi prekių tiekimu, yra laikomi paslaugų teikimu, t.y.: sandoriai su vertybiniais popieriais, kitu turtu bei turtinėmis teisėmis, intelektinės veiklos rezultatais, informacija, veiksmais ir veiksmų rezultatais, taip pat kitomis turtinėmis ir neturtinėmis vert
KD-7116 Kai šalies teritorijoje įsikūręs paslaugų teikėjas PVMĮ 13 str. 14 dalyje nurodytas paslaugas, teikia asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu šio asmens buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra už Europos Sąjungos teritorijos r
KD-7662 Pagal PVM įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas tiekiamos prekės apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, jeigu jas pirkėjas, įsikūręs už šalies teritorijos ribų ir neturintis šalies teritorijoje padalinio, ar jo užsakymu kitas asmuo išgabena iš Europos Sąjungos teritorijos. Todėl jeigu Lietuvos įmonė parduoda kitos valstybės nar
KD-7882 Laikraščių, knygų ir pan. elektroninių versijų prenumerata PVM prasme laikoma elektroninių paslaugų teikimu. Elektroninių paslaugų teikimui lengvatinis PVM tarifas netaikomas, todėl tokios šalies teritorijoje suteiktos paslaugos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą. Kai sandorį sudaro keletas elementų (nurodytuoju atveju prekė ir
KD-4016 Apmokestinimo momentas – tai momentas, kada turi būti apskaičiuotas tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos pardavimo PVM. Apmokestinimo momentas yra svarbus nustatant, kurį mokestinį laikotarpį turi būti apskaičiuotas ir PVM deklaracijoje deklaruojamas. Prievolė apskaičiuoti PVM už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda,
KD-4034 Tais atvejais kai ilgalaikių paslaugų teikėjas arba elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos tiekėjas yra užsienio apmokestinamasis asmuo, o prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM už šias paslaugas ir prekes pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatas tenka šių paslaugų ir prekių pirkėjui, tai: 1. kai ilgalaikės pasl
KD-4017 Teikiant ilgalaikes paslaugas (ilgalaikės paslaugos - tai paslaugos, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos, komunalinės ar kt.), taip pat tiekiant elektros energiją, dujas, šilumą ir kitų rūšių energiją prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas per at
KD-4018 Teisę pasirinkti taikyti specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką turi PVM mokėtojas, tiekiantis žemės ūkio produkciją, kurios tiekimas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įforminamas žemės ūkio produkcijos pirkėjo išrašoma PVM sąskaita faktūra. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 9 dalį P
KD-3450 Prekių teikimo ir paslaugų teikimo atvejai Kada turi būti išrašyta PVM sąskaita faktūra Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo atvejais nedelsiant po prekių patiekimo ar paslaugų suteikimo fakto (t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti). Ilgalaikių paslaugų (t. y. paslaugų, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz
KD-4161 Užsienio apmokestinamasis asmuo, t. y. užsienio juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą Lietuvos Respublikoje, ir neįsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvoje už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą
KD-3289 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VAVMI), gavusi už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymą grąžinti PVM, per 4 mėnesius turi priimti atitinkamą sprendimą. Jeigu sprendimui priimti reikia gauti papildomos informacijos iš užsienio šalies, pašalinti prašymo grąžinti PVM trūkumus
KD-6927 Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas ir LRV 2000 m. balandžio 6 d. nutarimas Nr. 393 „Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo, nereglamentuoja žemės ūkio produkcijos kilmės, todėl informacija apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę teikiama ne tik už Lietuvoje, bet ir užsienio š
KD-3280 Užsienio apmokestinamieji asmenys gali susigrąžinti pirkimo PVM už: 1) kurą; 2) apgyvendinimo viešbučiuose paslaugas; 3) dalyvavimo parodose išlaidas; 4) kitas prekes ir paslaugas, įsigytas to apmokestinamojo asmens PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Jeigu įsikūrimo valstybėje narėje užsienio apmokestinamasis asmuo vykdo sandorius, suteiki
KD-7102 1. Prašymas grąžinti PVM gali būti tikslinamas: 1.1. likus ne mažiau kaip valandai iki Prašymo grąžinti PVM išsiuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei nurodytos dienos; 1.2. Prašymą grąžinti PVM jau persiuntus atitinkamai valstybei narei. Kai tikslinamas EPRIS pateiktas, bet dar atitinkamai valstybei narei nepersiųstas Prašymas grąžinti
KD-3276 1. Užsienio apmokestinamajam asmeniui gali būti grąžintas: 1) Lietuvos Respublikoje sumokėtas importo PVM, kurį sumokėti prievolė jam atsirado už į Europos Sąjungos teritoriją importuotas prekes; 2) PVM, šio apmokestinamojo asmens sumokėtas už jo Lietuvos Respublikoje įsigytas (įskaitant įsigytas iš kitų valstybių narių) prekes ir (arba)
KD-7457 - Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XIII skyriaus nuostatos; - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 899 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims" ; - Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 189 „Dėl Prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenim
KD-3281 Užsienio apmokestinamasis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos PVMĮ 116 ir 117 straipsniuose nurodytas sąlygas, turi teisę kreiptis su prašymu grąžinti jo sumokėtą Lietuvos Respublikoje PVM už prekes ir paslaugas, įsigytas ar importuotas Lietuvos Respublikoje per laikotarpį, ne ilgesnį kaip kalendoriniai metai ir ne trumpesnį kaip t
KD-7824 Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą formos FR0601 užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. VA-38. Prašymus turi teisę teikti užsienio valstybių asmenys, atitinkantys PVM įstatymo 98 str. 5 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas. Prašymas FR0601 turi
KD-4163 Prievolė skaičiuoti bei mokėti į biudžetą įsigytų prekių pardavimo PVM gali atsirasti Lietuvos asmenims, kurių įsigyjamų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė negu nuo 2015-01-01 – 14 000 Eur (35 000 Lt) ar einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti šią ribą. Tokia prievolė gali atsirasti: - ūkininkams, kuriem
KD-7098 Pareiškėjas kartu su prašymu grąžinti PVM elektroninėmis priemonėmis turi pateikti PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijas tais atvejais, kai nuo 2015-01-01 įsigyjamų (importuojamų) prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ar importo deklaracijoje, yra 1000 eurų ar daugiau, o įsigyjant kurą – 25
KD-3273 1. Užsienio apmokestinamasis asmuo turi teisę pateikti prašymą grąžinti jam Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM tik tuo atveju, jeigu jis tuo laikotarpiu, kuriuo sumokėtą PVM prašo grąžinti, atitiko šiuos kriterijus: 1) neturėjo Lietuvos Respublikoje padalinio, per kurį vykdė ekonominę veiklą, o jeigu tai fizinis asmuo, – dar ir jo nuolati
KD-4670 1. Laikoma, kad ne Europos Sąjungos prekės importuotos šalies teritorijoje, jeigu šios prekės yra šalies teritorijoje tuo metu, kai jos įvežamos į Europos Sąjungos teritoriją, išskyrus atvejus, kai įvežtos į Europos Sąjungos teritoriją ne Europos Sąjungos prekės ne išleidžiamos laisvai cirkuliuoti, o pateikiamos laikinajam saugojimui muit
KD-7597 Palūkanos, mokamos kontroliuojančiam asmeniui už kontroliuojamąjį skolintą kapitalą, nors ir yra GPM objektas, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams. 2012.03.09 PMĮ 40 str. 3 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=157066 http://www.infolex.lt/ta/12868:str40 PMĮ 17 str. 1 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
KD-7761 Skola, nors ir atitinka finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo", 2 punkte nustatytus kriterijus, nelaikoma beviltiška, jeigu: - PVM mokėtojas skolų reikalavimo teisę atlygintinai arba neatlygin
KD-7762 Priežastis, dėl kurios skola laikoma beviltiška Dokumentai, įrodantys skolos beviltiškumą Skolos neįmanoma susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip 12 paskutinių kalendorinių mėnesių nuo teikiamų prekių ir (arba) paslaugų apmokestinimo momento ir jeigu skolai priskiriama pardavimo PVM suma už patiektas prekes ir (arba) suteiktas buvo apskaič