KD-8245 Asmenys, kurie Antrojo pasaulinio karo ir okupacijų metais buvo išvežti priverstiniams darbams, buvo getuose, įkalinimo įstaigose ir kitose laisvės atėmimo vietose, dėl kompensacijų kreipiasi į apskrities valstybinės inspekcijos (toliau – AVMI) skyrius pagal represuoto asmens gyvenamąją vietą iki represavimo, pateikdami Lietuvos teisėsaug
KD-8204 Jeigu įmonė už tam tikrą laikotarpį sukauptas palūkanas pagal novacijos sutartį pakeičia į paskolą, lygią nesumokėtų palūkanų sumai, tuomet turi būti teikiamas FR0711D priedas ir užpildomas D10 laukelis, kuriame nurodoma juridinio asmens fiziniam asmeniui sumokėta palūkanų suma. Taip pat turi būti tekiamas FR0711C priedas, kuriame turi a
KD-6991 Atsižvelgiant į taisyklių, patvirtintų 2009-10-13 VMI prie FM įsakymu Nr. VA-65, nuostatas informacija apie pradelstas skolas pirmiausia teikiama pagal žemės ūkio produkcijos pardavėjus ir pradelstas skolas. Tačiau informaciją apie pradelstas skolas pagal žemės ūkio produktų rūšis turi teikti tik žemės ūkio produktus superkantys ir (arba)
KD-6924 Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams FR1070 formos pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2009 m . spalio 13 d. įsakymu Nr. VA-65. 2015.02.07 LR Vyriausybės 2000-04-06 nutarimas Nr.393 „DĖL ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR JOS ĮKAINOJIMO TERMINŲ PATVIRTIN
KD-7236 Jei įmonė ataskaitiniais metais paskolos ar jos dalies negrąžino, tačiau mokėjo tik palūkanas, tai ji turi pateikti FR0711 formą, nurodydama sumokėtas palūkanas. 2010-03-01 VMI prie FM viršininko 2004-10-29 įsakymas Nr. VA-172 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE FIZINIAMS ASMENIMS SUTEIKTAS, JŲ GRĄŽINTAS, IŠ FIZINIŲ ASMENŲ GAUTAS IR JIEMS
KD-2199 Juridiniai asmenys, vykdantys draudimo veiklą, duomenis apie gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas turi pateikti FR0611 formoje. Duomenys teikiami tuo atveju, jeigu gyventojas pagal gyvybės draudimo sutartį moka įmokas savo ir kitų fizinių asmenų naudai ir šios įmokos mokamos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad d
KD-2211 FR0612 formą turi pildyti Lietuvos Respublikoje įregistruoti bankai, kitos kredito įstaigos, finansų įmonės, teikiančios gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), būsto paskolų draudimo įmonės. Taip pat užsienio valstybių fondų ir valstybinių finansinių institucijų, kurių daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) paketo turėtojai yr
KD-6927 Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas ir LRV 2000 m. balandžio 6 d. nutarimas Nr. 393 „Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo, nereglamentuoja žemės ūkio produkcijos kilmės, todėl informacija apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę teikiama ne tik už Lietuvoje, bet ir užsienio š
KD-6992 Žemės ūkio produkcijos pardavėjais laikytini ūkio subjektai, parduodantys žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją. Todėl įmonė, pirkdama žemės ūkio produkciją iš didmeninės prekybos įmonės, turi pateikti VMI prie FM informaciją apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją. 20
KD-6950 Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, atsiskaitydami su žemės ūkio produkcijos pardavėjais, turi laikytis žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse numatytų terminų, kurie negali būti ilgesni už nurodytuosius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 393 "DĖL ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR JOS ĮKAI
KD-6940 Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, perkantys žemės ūkio produkciją iš žemės ūkio produkcijos pardavėjo, kuris su banku ar kitu pelno siekiančiu juridiniu asmeniu (finansuotoju) yra pasirašęs faktoringo sutartį, turi teikti informaciją apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę, taisyklių, patvirtintų VMI prie FM 2009-10-13 įsakymu Nr.
KD-7769 Nuolatinis Lietuvos gyventojas pranešimo formą PRC907 apie sudarytus sandorius mokesčių administratoriui pateikia iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 dienos. Prie pranešimo nereikia pridėti dokumentų, patvirtinančių gautas pinigines lėšas. Šie dokumentai pateikiami mokesčių administratoriaus prašymu. M
KD-7768 Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. VA-92. 2014.12. 06 VMI prie FM viršininko 2012-10-11 įsakymas Nr.VA-92 DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRANEŠIMO APIE SUDARYTU
KD-7777 Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius forma PRC907 gali būti tikslinama gyventojo iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą apie pateiktame pranešime esančias klaidas (neatitikimus). Patikslintame pranešime pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinamieji) pranešime nurodyti duomenys
KD-2820 Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2005-09-16 įsakymu Nr. VA-67. Taisyklės nustato mokestinių prievolių įvykdymo būklės, pagal kurią mokesčių mokėtojas laikomas skolingu arba neskolingu valstybės (savivaldybių) biudžetui ir valstybės pinigų fondams, nustatymo tvarką. 2009.05.25 VMI prie FM
KD-6421 Teisės aktas, reglamentuojantis diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašymo įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG806 formos pildymo tvarką Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašy
KD-7780 Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti akcizų įstatymo 27 str. 1 dalies 1, 5-8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0396 forma) ir Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0397 forma), taisyklės pat
KD-7781 Prašymai dėl akcizų grąžinimo (FR0396 ir FR0397 formos) VMI gali būti pateikiami tokiais būdais: 1. pristatomi tiesiogiai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI); 2. atsiunčiami paštu; 3. elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI (įskaitant elektroninį paštą (adresu vmi@vmi.lt)). Elektroniniu paštu pateiktų prašymų
KD-5662 Teisės aktas, reglamentuojantis PVM mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisykles Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-131 Prašymo išduoti PVM sertifikatą pateikimas PVM mokėtojas, pageida
KD-6109 Konsultacijas papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais teikia žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija. 2012.02.03 MAĮ 16 str. 2 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 http://www.infolex.lt/ta/76
KD-8369 Nuo 2012-03-09 ūkio subjektai, tvarkydami apskaitos dokumentus, turi vadovautis Buhalterinės apskaitos įstatyme ir archyvų įstatyme nustatytais reikalavimais. Pagal BAĮ 8 str. valdymo (vidaus) apskaitą ūkio subjektai pasirenka savarankiškai. Sugadintus ar nepanaudotus specialius apskaitos dokumentų blankus ūkio subjektai gali nurašyti p
KD-8313 Pasiteirauti dėl nekilnojamojo turto registrinių duomenų galima VĮ Registrų centras. 2014-09-26
KD-6106 Pasiteirauti dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą galima Aplinkos ministerijoje ar jos įgaliotoje institucijoje. 2012.02.03 MAĮ 16 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 http://www.infolex.lt/ta/76519:str16
KD-6107 Konsultacijas pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje, gamybos mokesčio cukraus sektoriuje apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais teikia Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija. 2012.02.03 MAĮ 16 str. 2 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 http://www.infolex.lt/ta/76519:str16
KD-6103 Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos (regionų departamentai). 2012.02.03 MAĮ 16 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 http://www.infolex.lt/ta/76519:str16