KD-1976 Tam, kad laiku būtų įregistruotas į PVM mokėtojų registrą, apmokestinamasis fizinis asmuo teritorinei AVMI turėtų pateikti prašymą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) atlygio ribos viršijimo momento. Priešingu atveju, nors dėl pavėluoto prašymo pateikimo fizinis asmuo bus pavėluotai įr
KD-7737 Svarbu. Pagal 2015-05-14 LR Mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio pakeitimą Nr. XII-1700 ( toliau -MBĮ, nuo 2015-05-28 mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su mažąja bendrija, taip pat sudaryti su ja civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus su mažosios bendrijos vadovu sudaro
KD-598 Pajamos, kurios yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, priskiriamos iš šaltinio Lietuvoje gautoms A klasės pajamoms: 1. Iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos: - palūkanos ir honora
KD-600 Pajamos, kurios yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas ir priskiriamos iš šaltinio Lietuvoje gautoms B klasės pajamoms, yra: 1. Iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos pajamos už nekilnojamo
KD-8475 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) 19 straipsnyje nustatyta, kad iš turto pardavimo pajamų gali būti atimama turto įsigijimo kaina ir su šio turto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn susiję privalomi mokėjimai, t.y. mokėjimai nustatyti teisės aktuose (pvz. mokėjimai notarui, mokėjimai Registrų centrui, mokėjimai už
KD-2169 Nuo 2014-01-01: Pajamos iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo neapmokestinamos, jeigu: pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleist
KD-7950 Deklaraciją mokesčių administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė pateikti deklaraciją yra numatyta GPMĮ 27 straipsnyje ir / arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VA-78 patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekci
KD-8442 Jeigu mažosios bendrijos (toliau – MB) narys ir/arba vadovas sudarė paskolos sutartį su MB bei sutartyje numatė palūkanų mokėjimą, tai gaunamos palūkanos apmokestinamos kaip gautos iš juridinio asmens, taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Neapmokestinamas 3 000 Eur dydis šiuo atveju netaikomas. Palūkanos priskiriamos B klasės pajamoms,
KD-8459 2015 m. mokestinio laikotarpio deklaracijoje GPM308 nėra privaloma deklaruoti tokių pajamų: 1) indėlių palūkanų už Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius, sutartys dėl kurių sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d.; 2) palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio
KD-1071 Gamybos ir paslaugų verslo liudijimai išduodami ir pratęsiami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms (kurios neprivalo eiti paeiliui). Prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami ir pratęsiami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, tačiau ši
KD-1086 Vykdant veiklą pagal verslo liudijimą turi teisę dalyvauti tik vienas iš šių šeimos narių: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas). Pateikiant teritorinei VMI prašymą dėl verslo liudijimo išdavimo, vieną šeimos narį reikia įrašyti į verslo liudijimą. Jei gyventojas to nepadarė iki išduodant ver
KD-1083 Verslo liudijimą praradęs gyventojas (neturintis galimybės prarastojo verslo liudijimo išsispausdinti) turi kreiptis tiesiogiai į bet kurią teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją ir pateikti prašymą išduoti verslo liudijimą vietoj prarastojo. Kartu su prašymu turi būti pateikiamas .Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės
KD-1068 Galima įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių. Tačiau, jei gyventojas nori verstis veikla, kuri išeina už individualios veiklos, apmokestinamos fiksuotu pajamų mokesčiu, ribų, jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą nei individuali veikla pagal verslo liudijimą, t. y. steigti įmonę arba registruoti indi
KD-1063 VMI prie FM viršininko 2002-11-21 įsakymu Nr. 333 patvirtintas Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius. VEIKLŲ,_KURIOMIS_GALI_BŪTI_VERČIAMASI_TURINT_VERSLO_LIUDIJIMĄ,_KLASIFIKATORIUS (2012 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai) VMI prie FM viršininko 2002-11-21 įsakymas Nr. 333 „DĖL VERSL
KD-8323 Verslo liudijimas, išskyrus verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, neišduodamas, jeigu gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, skolingas už praėjusį laikotarpį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – Sodrai) ir gyventojo skolos sumokėjimo Sodrai terminas nėra atidėtas arba yra atidėtas tačiau jau
KD-7144 VERSLO LIUDIJIMO DUOMENŲ TIKRINIMAS
KD-5985 Verslo liudijimas išduodamas visišką civilinį veiksnumą įgijusiam gyventojui, t.y. sulaukusiam 18 metų, arba kai visišką veiksnumą įgyja kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais, būdamas jaunesnis nei 18 metų. Verslo liudijimas gali būti išduodamas ir nepilnamečiui nuo 14 metų, kai yra vieno iš tėvų (įtėvių, rūpint
KD-1096 Jeigu verslo liudijimas išduodamas ilgesniam negu mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis (pvz., medicininė komisija gyventojo nedarbingumo lygį panaikino), gyventojas per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo pranešti apie tai bet kuriai teritorinei valstybinei mokesčių i
KD-7360 VEIKLOS RŪŠIS AR GALIMA VEIKLA PAGAL VERSLO LIUDIJIMĄ? Sniego valymo paslauga Taip, galima veikla pagal verslo liudijimą: aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma) pagal verslo liudijimą Gyventojas, įsigijęs pre
KD-3240 Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą, samdyti darbuotojų pagal darbo sutartį negali tik tai veiklai, kuri vykdoma pagal verslo liudijimą, tačiau verslo liudijimą įsigijęs gyventojas gali samdyti fizinius asmenis, kurie atliks darbus, nesusijusius su jo pagal verslo liudijimą vykdoma veikla. Verslo liudijimas gyvento
KD-7270 Verslo liudijimas „Prekyba tik ne maisto produktais" skirtas prekybai ne tik pirktomis skintomis (gyvomis) gėlėmis, bet ir prekybai iš tų pirktų skintų gėlių padarytomis puokštėmis bei krepšeliais, todėl tokių puokščių ir krepšelių prekybai neprivaloma įsigyti dar vieno verslo liudijimo. Tuo atveju, kai gyventojas krepšelius ir puokštes g
KD-8448 I. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą: - neapmokestinamas dydis už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomų indėlių palūkanas ir palūkanas už ne nuosavybės vertybinius popierius, nuo 3 000 Eur s
KD-8224 Klausimai ir atsakymai dėl GPM mokesčio, susiję su euro įvedimu: 1. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodomi duomenys dokumentuose, pateiktuose (išrašytuose) nuo 2015-01-01? D O K U M E N T A S V A L I U T A 2014 metų mokestinio laikotarpio GPM deklaracija GPM308 Litais 2015 m. mokestinio laikotarpio, taip pat vėlesnių mokestini
KD-8328 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 9, 131, 17ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymu (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymas NR. XII-1129, toliau – Įstatymas XII-1129) ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo 1
KD-8051 Gyventojai, kurie vykdydami individualią veiklą pirkėjams ar paslaugų gavėjams išrašo sąskaitas faktūras, pirkėjui grąžinus prekes turi pildyti dokumentus, iš kurių turinio galima būtų nuspręsti, kad prekė grąžinta pardavėjui, o pinigai – pirkėjui. Tai gali būti laisvos formos pirkėjo prašymas grąžinti pinigus ir pardavėjo surašytas aktas