KD-8437 Savivaldybių tarybų nustatytos lengvatos 2015m. Akmenė – Klaipėda Savivaldybių tarybų nustatytos lengvatos 2015m. Klaipėdos raj. – Šalčininkai Savivaldybių tarybų nustatytos lengvatos 2015m. Šiaulių m.. – Zarasai 2015-09-02
KD-8275 Akmenės – Molėtų r. savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2015 m. Pagėgių – Zarasų r. savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2015 m. 2014-07-15
KD-8434 Akmenės – Kelmės. savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2016 m. Klaipėdos– Rokiškio savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2016 m. Šakių – Zarasų savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2016 m. 2015-06-18
KD-8286 Savivaldybių tarybų nustatytos lengvatos 2014 m.Akmenė – Lazdijai.zip Savivaldybių tarybų nustatytos lengvatos 2014 m. Marijampolė – Zarasai.zip 2014-09-03
KD-8134 Savivaldybių tarybų nustatyti žemės mokesčio tarifai 2013 m Alytus–Molėtai.zip Savivaldybių tarybų nustatyti žemės mokesčio tarifai 2013 m Pagėgiai–Zarasai.zip 2013.08.24
KD-8446 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2015 m. gruodžio 10 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-2159 (toliau − ŽMĮ pakeitimas). Šiuo pakeitimu Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo
KD-7867 2011 m. gruodžio 21 d. priimtas Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimas Nr. XI-1829 (Žin., 2011, Nr. 163-7743; (toliau – ŽMĮ) , kuriame Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas (Žin., 1992, Nr. 21-612) išdėstytas nauja redakcija ir kuris įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 dienos. Esminiai pakeitimai: 1. Mokesčio bazė yra ž
KD-8566 Savivaldybių tarybų nustatytos žemės mokesčio lengvatos 2016 metams: Akmenė - Kupškis Lazdijai - Rokiškis Šakiai - Zarasai 2016-09-30
KD-8131 SVARBU. Šilalės rajono savivaldybė 2014 metų tarifus patvirtino 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-179 (t. y. po 2013 m. birželio 1 d.), tai 2014 metais Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esantys sklypai turės būti apmokestinami pagal ŽMĮ 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, taikant 0,01 procento dydžio tarifą. Savivaldybių tarybų n
KD-8567 Savivaldybių tarybų nustatyti žemės mokesčio tarifai 2017 metams: Akmenė - Kupiškis Lazdijai - Rokiškis Šakiai - Zarasai
KD-4693 Žemės mokesčio mokėtojai nustatomi pagal tai, kada atsiranda nuosavybės teisės į žemės sklypą: 1. žemės sklypo pirkimo atveju – nuo žemės perdavimo pirkėjui momento, kuris turi būti įformintas pardavėjo ir pirkėjo pasirašytu priėmimo–perdavimo aktu arba kitokiu perleidimo sutartyje nurodytu dokumentu; 2. mainų būdu įsigijus žemės sklypą – n
KD-4692 Privačios žemės savininkai gali būti: 1. Lietuvos Respublikos piliečiai, 2. juridiniai asmenys, įregistruoti Juridinių asmenų registre (toliau – JAR), 3. užsienio šalių subjektai, atitinkantys Europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinia
KD-8141 Savivaldybių tarybų nustatyti neapmokestinamieji sklypų dydžiai ir minimalios žemės mokesčio sumos 2012 metams.pdf Savivaldybių tarybų priimtų sprendimų dėl žemės mokesčio suvestinė 2012 metams.pdf Savivaldybių tarybų sprendimai dėl žemės mokesčio lengvatų 2012 metams Akmenė–Molėtai.zip Savivaldybių tarybų sprendimai dėl žemės mokesčio leng
KD-6047 2017 m. žemės mokestis bus skaičiuojamas nuo visos mokestinės vertės (nebebus taikomas žemės mokestinės vertės mažinimas). Pereinamuoju laikotarpiu nuo 2013 m. iš mokestinės vertės atimama 80 proc. vertės padidėjimo (t. y. 80 proc. skirtumo susidariusio tarp 2013 m. mokestinės vertės ir 2012 m. buvusios mokestinės vertės (indeksuotos že
KD-8133 Rokiškio savivaldybė 2013 metams žemės mokesčio lengvatų nenustatė. Savivaldybių tarybų nustatytos lengvatos 2013 m. Akmenė–Lazdijai.zip Savivaldybių tarybų nustatytos lengvatos 2013 m. Marijampolė–Zarasai.zip
KD-4679 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. Žemės mokesčio įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D267FBDC094B/gWnLftmQhu http://www.infolex.lt/ta/50541
KD-4687 Mokesčio objektas yra fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti Lietuvos Respublikoje esanti privati žemė, išskyrus miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, kurioje įveistas miškas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Iki 2012-12-31 galiojusias Žemės mokesčio įstatymo nuostatas galite
D-4689 Žemės mokesčio mokėtojai yra visi privačios žemės savininkai, tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie turi žemės sklypų privačios nuosavybės teisėmis ir kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės. Iki 2012-12-31 galiojusias Žemės mokesčio įstatymo nuostatas galite rasti čia. Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas, 3 str. h
KD-8094 Lengvatos taikymas jei žemės savininkui nuosavybės teise priklauso keli sklypai skirtingose savivaldybėse žemės mokesčio lengvata turi būti taikoma, apmokestinant tik vieną žemės sklypą, kuriam apskaičiuota neapmokestinamo sklypo dydžio (toliau - ND) lengvatos vertė yra didžiausia (t. y. kurioje savivaldybėje nustatyto ND apskaičiuotas že
KD-8150 Kai žemės savininkas turi teisę į kelias lengvatas, taikomos tokia eilės tvarka: 1. pirmiausia taikoma ūkininko lengvata, 2. paskui taikoma pagal ŽMĮ 8 straipsnio 3 dalį nustatyta lengvata, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą atleisti nuo žemės mokesčio žemės savininkus, t. y. taikomas 100 proc. mokesčio mažinimo koeficientas (toliau – 1
KD-8287 Nuo 2013 m. ūkininko ūkiui plėsti įsigytai žemei ūkininko lengvata nebetaikoma. Jei iki 2012-12-31 ši lengvata buvo taikyta ūkininko ūkiui steigti bei plėsti, tai nuo 2013 m., tęsiant ūkininko lengvatos 3 metų likusio laikotarpio taikymą, ji taikoma tik ūkininko ūkiui steigti įsigytiems sklypams. Pavyzdys Gyventojas 2011 m. vasario mėn.
KD-4737 Jei ūkininko ūkis steigiamas, į Ūkininkų ūkio registrą (toliau - ŪŪR) įregistruojant nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamą žemę, tai vėliau nuosavybės teise įsigyta ir į ŪŪR įregistruota žemė nebus laikoma ūkininko ūkiui steigti įgyta žeme, todėl ūkininko lengvata jai nebus taikoma. Jeigu ūkininko lengvatos taikymo metu ūkininka
KD-4697 Žemės mokesčio nemoka: 1) užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos ir jų atstovybės; 2) bankrutavusios įmonės; 3) Lietuvos bankas; 4) žemės savininkai, kurių mokėtinas mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus nuosavybės teise turimus žemės sklypus neviršija 2 eurų. Žemės
KD-4703 Fizinių asmenų sklypams yra nustatytas neapmokestinamasis sklypo dydis (toliau – ND). ND dydžius, taikomus einamaisiais mokestiniais metais, savivaldybių tarybos nustato savo sprendimais iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos. Taikant šią lengvatą, žemės sklypas neapmokestinamas savivaldybių tarybų nustatytu ND, jeigu mokestinio laikotarpio pr
KD-4727 Remtiniems savininkams neapmokestinamo sklypo dydžio (toliau - ND) lengvata taikoma už visą mokestinį laikotarpį (visus kalendorinius metus), jei teisė į šią lengvatą įgyta iki kalendorinių metų birželio 30 dienos (pvz., kai iki kalendorinių metų birželio 30 dienos sukanka senatvės pensijos amžius arba nustatomas 0–40 procentų darbingumo l