KD-6106 Pasiteirauti dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą galima Aplinkos ministerijoje ar jos įgaliotoje institucijoje. 2012.02.03 MAĮ 16 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 http://www.infolex.lt/ta/76519:str16
(18.10-31-1)- R-11795 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2010 m. gruodžio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 145-7431; toliau – Įstatymas). Įstatymu nustatoma, kad bendrosioms valstybės biudžeto reikmėm
KD-5600 PMĮ 561 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti perduodami tik už 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinius laikotarpius apskaičiuoti mokestiniai nuostoliai tarp vienetų grupės vienetų. Vienetas iš kito vienetų grupės vieneto perimtais mokestiniais nuostoliais gali sumažinti apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną tik to mokestinio laikotarpio, kuri
KD-5591 Privalomieji atskaitymai atskaitomi iš miško valdytojo pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką. Pajamos pripažįstamos pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus. Miško valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, nevykd