KD-8204 Jeigu įmonė už tam tikrą laikotarpį sukauptas palūkanas pagal novacijos sutartį pakeičia į paskolą, lygią nesumokėtų palūkanų sumai, tuomet turi būti teikiamas FR0711D priedas ir užpildomas D10 laukelis, kuriame nurodoma juridinio asmens fiziniam asmeniui sumokėta palūkanų suma. Taip pat turi būti tekiamas FR0711C priedas, kuriame turi a
KD-6991 Atsižvelgiant į taisyklių, patvirtintų 2009-10-13 VMI prie FM įsakymu Nr. VA-65, nuostatas informacija apie pradelstas skolas pirmiausia teikiama pagal žemės ūkio produkcijos pardavėjus ir pradelstas skolas. Tačiau informaciją apie pradelstas skolas pagal žemės ūkio produktų rūšis turi teikti tik žemės ūkio produktus superkantys ir (arba)
KD-6924 Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams FR1070 formos pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2009 m . spalio 13 d. įsakymu Nr. VA-65. 2015.02.07 LR Vyriausybės 2000-04-06 nutarimas Nr.393 „DĖL ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR JOS ĮKAINOJIMO TERMINŲ PATVIRTIN
KD-2199 Juridiniai asmenys, vykdantys draudimo veiklą, duomenis apie gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas turi pateikti FR0611 formoje. Duomenys teikiami tuo atveju, jeigu gyventojas pagal gyvybės draudimo sutartį moka įmokas savo ir kitų fizinių asmenų naudai ir šios įmokos mokamos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad d
KD-6927 Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas ir LRV 2000 m. balandžio 6 d. nutarimas Nr. 393 „Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo, nereglamentuoja žemės ūkio produkcijos kilmės, todėl informacija apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę teikiama ne tik už Lietuvoje, bet ir užsienio š
KD-6992 Žemės ūkio produkcijos pardavėjais laikytini ūkio subjektai, parduodantys žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją. Todėl įmonė, pirkdama žemės ūkio produkciją iš didmeninės prekybos įmonės, turi pateikti VMI prie FM informaciją apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją. 20
KD-6950 Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, atsiskaitydami su žemės ūkio produkcijos pardavėjais, turi laikytis žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse numatytų terminų, kurie negali būti ilgesni už nurodytuosius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 393 "DĖL ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR JOS ĮKAI
KD-6940 Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, perkantys žemės ūkio produkciją iš žemės ūkio produkcijos pardavėjo, kuris su banku ar kitu pelno siekiančiu juridiniu asmeniu (finansuotoju) yra pasirašęs faktoringo sutartį, turi teikti informaciją apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę, taisyklių, patvirtintų VMI prie FM 2009-10-13 įsakymu Nr.
KD-7769 Nuolatinis Lietuvos gyventojas pranešimo formą PRC907 apie sudarytus sandorius mokesčių administratoriui pateikia iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 dienos. Prie pranešimo nereikia pridėti dokumentų, patvirtinančių gautas pinigines lėšas. Šie dokumentai pateikiami mokesčių administratoriaus prašymu. M
KD-7768 Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. VA-92. 2014.12. 06 VMI prie FM viršininko 2012-10-11 įsakymas Nr.VA-92 DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRANEŠIMO APIE SUDARYTU
KD-7777 Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius forma PRC907 gali būti tikslinama gyventojo iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą apie pateiktame pranešime esančias klaidas (neatitikimus). Patikslintame pranešime pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinamieji) pranešime nurodyti duomenys
KD-6421 Teisės aktas, reglamentuojantis diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašymo įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG806 formos pildymo tvarką Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašy
KD-7780 Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti akcizų įstatymo 27 str. 1 dalies 1, 5-8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0396 forma) ir Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0397 forma), taisyklės pat
KD-7979 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą. Prašymą (FR0781 forma) grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) galima užpildyti dviem būdais: vertikaliajame meniu, pasirinkus meniu punktą Paslaugos, arba tiesiogiai iš Apskaitos duomenų
KD-8378 Valstybinei mokesčių inspekcijai labai svarbi Jūsų nuomonė apie institucijos aptarnavimo kokybę. Savo nuomonę galite išreikšti dalyvaudami anoniminėje mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybės vertinimo apklausoje, kuri skelbiama VMI interneto svetainėje Apklausų posistemėje. 2015-03-19
KD-7696 Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, pateikimo bei privačių interesų deklaracijos formos ID001 pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012-07-05 sprendimu Nr. KS-84. Informaciją apie privačių interesų deklaravimą teikia Vyriausioji tarnybinės etikos komisija . Privačius
KD-6640 Siūlymas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą rengiamas ir JAR tvarkytojui teikiamas, kai juridiniam asmeniui JAR nėra įregistruotas teisinis statusas ir kai institucijos nustato tokį(-ius) pagrindą(-us): 1. nėra duomenų apie juridinio asmens per 5 metus vykdytą veiklą, 2. juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau negu šešis mėnesiu
KD-8034 Nuo 2015-03-20 pagal LRV 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 634, bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja: Mokesčių inspekcija - kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas). Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai - kai valstybei perduotinas turta
KD-7521 Atskirą prašymą bei kartu su šiuo prašymu pateiktus dokumentus mokesčių administratorius turi išnagrinėti ir priimti sprendimą per Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytą 20 darbo dienų terminą, pradedant skaičiuoti nuo tos dienos, kai mokesčių administratorius jį gauna. Prašymo nagrinėjimo terminas dėl objektyvių priežasči
KD-7547 Nuo 2012-01-01 mokesčių mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu pritarti jo būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams. Šiame prašyme mokesčių mokėtojas turi pateikti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimui reikalingą informaciją: būsimojo kontroliuojamojo sandorio dalyviu
KD-8344 Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose 2004 m. liepos 9 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-13
KD-8045 Informaciją apie naująją mokėjimų sistemą SEPA galite rasti Lietuvos banko internetiniame puslapyje. 2015-12-08
KD-7519 Teisės aktai, reglamentuojantys mokesčių mokėtojų registravimą mokesčių mokėtojų registre : 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčio mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" ; 2. VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189 „Dėl juridinio asmens pranešimo
KD-7517 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių pa
KD-7878 Nuo 2013-01-01 mokesčių administratorius turi teisę duoti nurodymą (FR1118 forma) mokesčių mokėtojui laikinai (iki vienerių metų) su juridiniais asmenims ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis atsiskaityti (išmokėti arba gauti pinigus) tik negrynaisiais pinigais šiais atvejais: 1. Kai mokesčių mokėtojas arba mokesčių mokė