KD-5893 Nuo 2016-01-01 1. Juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas ar lošimus, taikydami įstatymo 5 str. nustatytą loterijų ir lošimų mokesčio tarifą ar fiksuotą loterijų ir lošimų mokesčio dydį, loterijų ir lošimų mokestį už mokestinį laikotarpį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pasibaigus kiekvienam mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestin
KD-5891 Nuo 2016-01-01 1. Organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 5 procentų mokesčio tarifas. 2. Organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 15 procentų mokesčio tarifas. 3. Organizuojant nuotolinius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 10 procentų mokesčio t
KD-5894 Nuo 2016-01-01 Loterijas arba azartinius lošimus organizuojantys juridiniai asmenys kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos, loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijas privalo pateikti tam vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje tas juridin
KD-2832 Nuo 2016 -01- 01 lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas mokestis, nebebus ženklinami specialiu ženklu, todėl lošimų organizatoriams nereikės teikti prašymo formos FR0307 dėl ženklų išdavimo. Galiojo iki 2015-12-31 Ženklus akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms išduoda AVMI teritoriniai skyriai, kuriuose šios bendrovės yra registruo
KD-2847 Nuo 2016 -01- 01 lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas mokestis, nebebus ženklinami specialiu ženklu, todėl lošimų organizatoriams nereikės teikti prašymo formos FR0307 dėl ženklų išdavimo. Galiojo iki 2015-12-31 1. Ženklų praradimo atveju už jų saugojimą atsakingas darbuotojas nedelsdamas turi parašyti aiškinamąjį raštą ir jį įteikti
KD-2834 Nuo 2016 -01- 01 Lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas mokestis, nebebus ženklinami specialiu ženklu, todėl lošimų organizatoriams nereikės teikti prašymo formos FR0307 dėl ženklų išdavimo. Galiojo iki 2015-12-31 Įsigydamos ženklus, bendrovės privalėjo pateikti: Prašymo FR0307 formą (toliau – prašymas), kurioje nurodoma: 1. bendrovės p
KD-5888 2010.09.25 LIETUVOS RESPUBLIKOS LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS Nr. IX-326 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7A6A8CC58D7/crPSkFMtfG http://www.infolex.lt/ta/89129
KD-5890 Loterijų ir lošimų mokesčio bazė yra: 1) organizuojant loterijas – išplatintų loterijos bilietų nominali vertė; 2) organizuojant bingą, totalizatorių, lažybas ir (nuo 2016-01-01 nuotolinius lošimus) – suma, gauta iš lošėjų statomų sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą; 3) organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lo
KD-2853 Lošimo kortelės registruojamos toje teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurioje bendrovė įsiregistravusi mokesčių mokėtoja. AVMI registruojamos tik tokios lošimo kortelės, kurios atitinka Azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus ir yra sunumeruotos. Lošimo kortelės turi būti registruojamos visais atvejais, išskyrus, ka
KD-5896 Žiūrėti Taisyklių 18-28 p. Formos FR0583 pildymo taisyklės Žiūrėti Taisyklių 29-48 p. Formos FR0584 pildymo taisyklės VMI prie FM viršininko 2003-11-10 įsakymas Nr. V-290 „DĖL LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO DEKLARACIJŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D81A8F460425 http://www.infolex.lt/ta
KD-9046 1. Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 3 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 8 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2599 (toliau – LLMĮ 8 straipsnio pakeitimo įstatymas), o 2019 m. gruodžio 10 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pak