KD-6104 Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą tikrina ir konsultacijas (pvz., konkrečius tarifus, indeksavimo koeficientus ir pan.) teikia Aplinkos ministerija ir jos įgaliotos institucijos (regionų departamentai). 2012.06.25 MAĮ 16 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 htt
KD-8088 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 straipsnio pakeitimai. Pakeitimo įstatymu numatyta, kad mokesti sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kai
KD-5926 Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.). Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FRO524 formos užpild
KD-5907 Mokesčio už aplinkos teršimą tarifai ir tarifų koeficientai nustatomi teršalams ir teršalų grupėms pagal jų kenksmingumą aplinkai. 1.Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifai pateikti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 priedėlyje, nustatomi vienai teršalų tonai. Stacionarių taršos šaltinių išmetamiems į aplink
KD-5909 Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių mokamas pagal faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą į aplinką teršalų kiekį, už teršimą iš mobilių taršos šaltinių (išskyrus lėktuvus) – pagal sunaudotą per ataskaitinį laikotarpį degalų kiekį, už teršimą iš lėktuvų – pagal pakilimo ir nusileidimo ciklų skaičių. Mokesčio už
KD-5906 Mokesčio už aplinkos teršimą objektas: 1. Išmetami į aplinką teršalai. 2. Gaminiai, nurodyti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priedėlyje (žr. nuorodą). 3. Pripildyta pakuotė, nurodyta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedėlyje (žr. nuorodą). 1. Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys
KD-5910 Nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių atleidžiami: 1. fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos; 2. fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojamų žemės ūkio veiklai, jei jų pajamos iš šios veiklo
KD-5904 2013.09.14 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMAS Nr. VIII-1183 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFF9AE9162EE http://www.infolex.lt/ta/5179
KD-5937 Fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys aplinkosaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leistinos taršos normatyvo, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atleidžiami nuo mokesčio už tuos teršalus, kur
KD-5913 Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.). Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos
KD-6085 Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FRO521 formos užpildymo taisyklės patvirtinto
KD-5914 Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m . liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (įsigalioja nuo 2009 m . sausio 1 d.). Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamų gaminių atliekomis deklara