KD-8353 Su mokesčiais susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus 2015-01-14
KD-7904 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai 2011 metais Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai 2012 metais Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai 2013 metais Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai 2014 metais 2013.06.18
KD-4772 Nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra juridiniams asmenims (Lietuvos ir užsienio vienetams) nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus: 1) faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka; 2) valdžios ir privat
KD-4773 Jeigu fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame name yra tik registruota įmonė (naudojamas namo adresas), bet nevykdoma veikla, tuomet nelaikoma, kad toks namas yra perduotas naudotis juridiniam asmeniui ir toks turtas nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas. NTMĮ 4 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1D
KD-4801 Mokesčių lengvatos apmokestinamajam nekilnojamajam turtui taikomos tokia tvarka: - įgijus teisę į lengvatą, lengvata pradedama taikyti nuo to mėnesio, kurį įgyjama teisė į lengvatą. Tai reiškia, kad mokestis nebeskaičiuojamas nuo mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas pradedamas naudoti pvz., laidojimo paslaugoms, švietimo darbe, kitose veik
KD-4704 Už juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui (asmenims) arba jo (jų) įsigyjamą, tuo laikotarpiu moka juridinis asmuo. Todėl, nepriklausomai nuo to, kad nekilnojamojo turto savininkas minėtą turtą naud
KD-7337 Jei žemės ūkio bendrovės daugiau kaip 50 proc. pajamų per mokestinį laikotarpį sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, nekilnojamojo turto mokesčio mokėti už vėjo jėgaines nereikia. NTMĮ 7 str. 2 d. 9 p. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1DD73CF http://www.infolex.lt/ta/10082:str7
KD-4757 Nekilnojamojo turto mokestį moka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, taip pat užsienio valstybės juridinis asmuo, bet kokia užsienio valstybės organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar šios užsienio valstybės įstatymus pripažįstama teisės subjektu, t. y. bet kokie užsienio vienetai, įskaitant
KD-4814 Mokesčių mokėtojai savo nekilnojamojo turto, kuris vertinamas masiniu būdu, mokestinę vertę gali sužinoti: VĮ „Registrų centras" interneto puslapyje. Nekilnojamojo turto savininkai - Registrų centro savitarnoje. atvykus į Registrų centro teritorinį padalinį ir užpildžius prašymą. Tais atvejais, kai norima sužinoti bendrosios jungtinės nuo
KD-4816 Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą nekilnojamojo turto mokestis mokamas nuo VĮ Registrų centras nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Todėl jeigu bus keičiama nekilnojamojo turto paskirtis ir keisis nekilnojamojo turto vertinimo metodai, tai turės būti nustatoma nauja jo mokestinė vertė. Jei nekil
KD-6254 Nauja nekilnojamojo turto mokestinė vertė turės būti nustatoma iš naujo, atlikus to turto kapitalinį remontą, atnaujinimą, ar rekonstrukciją (pasikeitus nekilnojamojo turto plotui ar kitiems kadastriniams rodikliams). Nekilnojamojo turto mokestis pagal naują mokestinę vertę turi būti pradedamas skaičiuoti nuo kitų metų, einančių po metų,
KD-4829 Mokesčio mokėtojo (fizinio ar juridinio asmens) prašymu VĮ Registrų centras Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka parengia Nekilnojamojo turto registro išrašą arba pažymą (raštą), kuriame nurodoma nekilnojamojo turto mokestinė vertė. Fiziniams asmenims jų prašymu nekilnojamojo turto registro išrašai vie
KD-4830 Nekilnojamojo turto mokėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenims) teikiant Nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją AVMI, pažymos apie nekilnojamojo turto mokestinę vertę pridėti nereikia. NTMĮ 11 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1DD73CF http://www.infolex.lt/ta/10082?ref=2
KD-4823 Mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė. Nekilnojamojo turto mokestinę vertę nustato VĮ „Registrų centras". NT vertinamas masiniu vertinimo būdu arba atkuriamosios vertės (kaštų) metodu. Masinio vertinimo būdas taikomas: - komercinio naudojimo (administracinių, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydym
KD-4926 Jeigu mokesčių mokėtojams priklauso nekilnojamasis turtas, kuris neįregistruotas nekilnojamojo turto registre, tai jie privalo kreiptis į VĮ Registrų centrą dėl savo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo. VĮ Registrų centras tokiu atveju išduos ne nekilnojamojo turto registro išrašą, o laisvos formos pažymą, kurioje bus nurodyta
KD-4831 Mokesčio mokėtojų (NTM įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais - nekilnojamojo turto savininkų) skundai dėl turto vertintojo nustatytos NT mokestinės vertės pateikiami turto vertintojui per 3 mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo. Šiuos skundus turto vertintojas išnagrinėja ir sprendimą priima per
KD-7569 Fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendrai vertei, viršijus 220 000 eurų, viršijanti dalis nuo 2015-01-01 apmokestinama 0,5 procento ne
KD-6007 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. KT24-N14/2015 „Dėl apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu" (toliau – Nutarimas), kuriuo 2011 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos nekilnoja
KD-4764 Mokestį už juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), bei juridiniams asmenims neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniams asmenims, apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka juridiniai asmenys.
KD-4798 Jeigu gyventojai jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduos naudotis juridiniam asmeniui, tai nekilnojamojo turto mokestį už tokį turtą privalės deklaruoti ir sumokėti minėti juridiniai asmenys. Jeigu fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančiuose gyvena
KD-4767 Fiziniai asmenys turi teikti deklaraciją KIT711 ir mokėti nekilnojamojo turto mokestį, jei turi ar įsigijo komercinio naudojimo nekilnojamojo turto, pvz., administracines, viešbučių, prekybos, maitinimo paslaugų, poilsio, gydymo, kultūros, sporto ir mokslo paskirties statinių (patalpų), išskyrus NTMĮ 7 str. numatytas lengvatas. Jeigu gyve
KD-4762 Jeigu gyventojai jiems nuosavybės teise priklausantį NT neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoda naudotis juridiniams asmenims, tai NT mokestį už tokį turtą privalės deklaruoti ir sumokėti juridiniai asmenys. NTMĮ 12 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1DD73CF http://www.infolex.lt/ta/
KD-4779 Nuo 2016-01-01 Taip, jeigu suma, apskaičiuota pagal einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną juridinio asmens turimo apmokestinamojo nekilnojamojo turto, už kurį pagal NTMĮ 3 str. 1 ir 2 dalių nuostatas jis privalo mokėti mokestį, mokestinę vertę taikant NTMĮ 6 str. nustatytą mokesčio tarifą, viršija 500 eurų, juridinis asmuo privalo mok
KD-7847 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2015 m. gruodžio 10 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-2153 (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatymu pakeistos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mok