KD-4034 Tais atvejais kai ilgalaikių paslaugų teikėjas arba elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos tiekėjas yra užsienio apmokestinamasis asmuo, o prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM už šias paslaugas ir prekes pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatas tenka šių paslaugų ir prekių pirkėjui, tai: 1. kai ilgalaikės pasl
KD-4017 Teikiant ilgalaikes paslaugas (ilgalaikės paslaugos - tai paslaugos, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos, komunalinės ar kt.), taip pat tiekiant elektros energiją, dujas, šilumą ir kitų rūšių energiją prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas per at
KD-4018 Teisę pasirinkti taikyti specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką turi PVM mokėtojas, tiekiantis žemės ūkio produkciją, kurios tiekimas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įforminamas žemės ūkio produkcijos pirkėjo išrašoma PVM sąskaita faktūra. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 9 dalį P
KD-4067 Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 straipsnio nuostatas prekių tiekimu už atlygį yra laikomas ir ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas. Ilgalaikis turtas daiktai ir kiti nuosavybės teisės objektai, kurie naudojami apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje ilgiau kaip vienerius metus (pagal Pelno mokesčio įstatymo 1 pried
KD-4065 Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 ir 8 straipsnių nuostatas prekių tiekimu, paslaugų teikimu už atlygį yra laikomas ir prekių, paslaugų suvartojimas saviems poreikiams tenkinti. Prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už prekę ar paslaugą, suvartotą saviems poreikiams tenkinti, atsiranda tada, kai tokia prekė suvartojama ar paslauga
KD-4054 Kai prekės tiekiamos pagal nuomos (lizingo) sutartį, apmokestinimo momentas yra prekės perdavimo momentas. Pavyzdys Š. m. vasario 2 d. lizingo bendrovė su įmone A sudarė dviejų metų vilkiko nuomos sutartį, atitinkančią PVM įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas. Lizingo bendrovė pagal sudarytą sutartį vilkiką įmonei A perdavė š.
KD-4032 Tais atvejais, kai už užsienio apmokestinamojo asmens tiekiamas prekes arba teikiamas paslaugas pagal 95 straipsnio 3, 4 ir 5 dalies nuostatas, prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM tenka pirkėjui, PVM apmokestinimo momentas bus įvykus kuriam nors iš žemiau nurodytųjų atvejų (priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau): 1. Jeigu pirkėjas
KD-8437 Savivaldybių tarybų nustatytos lengvatos 2015m. Akmenė – Klaipėda Savivaldybių tarybų nustatytos lengvatos 2015m. Klaipėdos raj. – Šalčininkai Savivaldybių tarybų nustatytos lengvatos 2015m. Šiaulių m.. – Zarasai 2015-09-02
KD-3536 Laivo čarteris (frachtavimas) – tai susitarimas, pagal kurį laivo valdytojas įsipareigoja kitai šaliai už mokestį leisti naudotis laivu ar jo dalimi kroviniams, keleiviams ar bagažui vežti. Laivo čarterio (frachtavimo) sutartis gali būti viena iš laivo nuomos sutarčių formų. Laivo čarterio ((frachtavimo) sutartis reikalauja iš frachtinink
KD-4079 Kai prekės ne iš Europos Sąjungos teritorijos įvežamos į šalies teritoriją, tai prievolė apskaičiuoti importo PVM atsiranda, kai šios prekės įvežamos į šalies teritoriją, išskyrus atvejus, kai joms pradedami taikyti PVM įstatymo 12-3 straipsnio 1 ar 3 dalyje nurodyti muitinės sankcionuoti veiksmai. Pavyzdys Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, B
KD-3810 Kreditinė PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma tais atvejais, kai po prekių (paslaugų) įforminimo: - keičiasi tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) apmokestinamoji vertė (didinama arba mažinama) ir (arba) kiekis; - keičiasi PVM tarifas (tarifai) ir suma; - suteikiamos įvairios nuolaidos (prekybinės, apyvartos); - taisoma „pirminėje" PVM
KD-7544 Pagrindas lizingo bendrovei išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą atsiranda, kai dėl tam tikrų priežasčių yra nutraukiama lizingo sutartis. Todėl, jeigu dėl lizingo sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo, ji yra nutraukiama nepasibaigus jos galiojimui ir lizinguojamas turtas turi būti grąžinamas lizingo kompanijai, tai lizingo komp
KD-3450 Prekių teikimo ir paslaugų teikimo atvejai Kada turi būti išrašyta PVM sąskaita faktūra Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo atvejais nedelsiant po prekių patiekimo ar paslaugų suteikimo fakto (t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti). Ilgalaikių paslaugų (t. y. paslaugų, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz
KD-3436 Pagal PVM įstatymo 14 straipsnio nuostatas, jeigu prekių (paslaugų) tiekimo sutartyje yra numatyta gauti avansą, t. y. numatyta, kad už prekes (paslaugas) pirkėjas visiškai ar iš dalies sumokės iš anksto, tai prekių (paslaugų) tiekėjui prievolė nuo gauto avanso apskaičiuoti PVM atsiranda, jeigu pagal sutarties sąlygas šios prekės bus perd
KD-3412 Nuo 2013-01-01 pagal PVMĮ 79 str. 11 d. nuostatas PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu. Elektroninė PVM sąskai
KD-3356 PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodyta: 1) PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data; 2) PVM sąskaitos - faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą-faktūrą; 3) prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas; 4) prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar
KD-3417 Įvykusį prekių tiekimą (paslaugų teikimą) apmokestinamasis asmuo privalo įforminti PVM sąskaita faktūra pats arba užtikrinti, kad tai padarytų pirkėjas arba trečiasis asmuo. PVM sąskaita faktūra turi būti išrašoma neatsižvelgiant į tai, ar prekės (paslaugos) apmokestinamos PVM, ar ne, ar PVM mokėtojo patiektos prekės arba suteiktos paslau
KD-3377 PVM mokėtojas arba ne PVM mokėtojas, į kitą Europos Sąjungos valstybę narę parduodantis naują motorinę transporto priemonę, PVM sąskaitoje faktūroje turi nurodyti motorinės transporto priemonės eksploatavimo pradžią (datą) ir ridą, o parduodantis laivą ir/ar orlaivį – eksploatavimo pradžią (datą) ir plauktų (skristų) valandų skaičių). Eks
KD-8245 Asmenys, kurie Antrojo pasaulinio karo ir okupacijų metais buvo išvežti priverstiniams darbams, buvo getuose, įkalinimo įstaigose ir kitose laisvės atėmimo vietose, dėl kompensacijų kreipiasi į apskrities valstybinės inspekcijos (toliau – AVMI) skyrius pagal represuoto asmens gyvenamąją vietą iki represavimo, pateikdami Lietuvos teisėsaug
KD-3535 Ūkininko žemės ūkio produkcijos tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas turi būti įforminamas: - PVM sąskaitas faktūra, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas yra PVM mokėtojas. PVM sąskaitą faktūrą išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas, PVM mokėtojas, nesvarbu, kam tas ūkininkas tiekia žemės ūkio produkciją: perdirbėjams, tarpininkams, prekyb
KD-3461 Visos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant kasos aparato kvitus, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis) saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos. Rašytinės (popierinės) formos PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas šalies teritorijoje, taip pat gautos PVM sąskaitos faktūros ir kiti su šiais dokum
KD-3527 1. Apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka ir tokiu būdu, kad iš jos duomenų būtų galima teisingai nustatyti šio asmens prievoles, susijusias su PVM: 1.1 Mokestinio laikotarpio mokėtina į biudžetą (grąžintina iš biudžeto) PVM suma apskaičiuojama ir deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje
KD-3357 PVM įstatymo 43 str. 1 dalyje nustatyta, kad taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinama nuoma: 1) jūrų laivų, skirtų keleiviams ir (arba) kroviniams tarptautiniais maršrutais vežti ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, 2) jūrų žvejybos laivų, 3) laivų, skirtų paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje. PVM įstatymo 43 str. 2 dalyje nus
KD-3304 Užsienio apmokestinamasis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 116 ir 117 straipsniuose nurodytas sąlygas, turi teisę kreiptis su prašymu grąžinti jo sumokėtą Lietuvos Respublikoje PVM už prekes ir paslaugas, įsigytas ar importuotas Lietuvos Respublikoje per laikotarpį, ne ilgesnį kaip kalendoriniai m
KD-3310 PVM grąžinamas tik už prekes, įsigytas iš PVM mokėtojų, kurie verčiasi prekyba (toliau – prekybininkai). Prekybininku laikomas ir PVM mokėtojas, besiverčiantis gamyba ir prekiaujantis savo ir (arba) kitų asmenų pagaminta produkcija atskirose nuo gamybos patalpose. Prekybininkai, grąžindami PVM užsienio keleiviui, gali naudotis kitų asmenų,