KD-7584 Kai sandoris dėl prekių tiekimo (paslaugų teikimo) susideda iš kelių elementų, turi būti įvertinama, ar PVM tikslais toks sandoris turi būti laikomas vienu ar keliais atskirais sandoriais. Sprendžiant, kokias kitas su prekės tiekimu susijusias papildomas paslaugas reikia įtraukti į pagrindinio sandorio apmokestinamąją vertę, kiekvienas at
KD-4159 1. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 9 str. 2 dalies nuostatas bet kokio nuosavybės teisės objekto perdavimas, kai jis perduodamas kaip juridinio asmens dalyvio turtinis įnašas, o šio nuosavybės teisės objekto (o jeigu jis pasigamintas, - jam pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) im
KD-4214 Ekonominėje veikloje naudotų prekių, kurios verslo tikslais iš Lietuvos pervežamos į kitą valstybę narę, PVM apmokestinamąją vertę sudaro to nuosavybės teisės objekto įsigijimo vertės dalis, apskaičiuota atsižvelgiant į tai, kiek jo sunaudota apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje apmokestinimo momentu. 2009.12.11 PVMĮ 15 str. 2 d. h
KD-4149 Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 straipsnio nuostatas prekių tiekimu laikomas ir ilgalaikio materialaus turto pasigaminimas, jeigu ilgalaikiam materialiajam turtui pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo PVM mokėtojo įtraukta į PVM atskaitą. Pagal šio straipsnio nuostatas ilg
KD-4227 Atsiskleidusio tarpininko gautas ar gautinas atlygis už atstovavimą („komisiniai") yra atsiskleidusio tarpininko teikiamų tarpininkavimo paslaugų apmokestinamoji vertė. Atsiskleidęs tarpininkas – apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų tiekimo sandoryje kito vardu ir sąskaita. Šiuo atveju sandoryje dėl pre
KD-4143 Kai prekė suvartojama privatiems poreikiams tenkinti, t. y., kai prekė, kurios pirkimo (importo) PVM PVM mokėtojas buvo įtraukęs į PVM atskaitą, perduodama neatlygintinai, o asmuo, kuriam prekė perduota, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti ta preke kaip jos savininkas, arba prekė sunaudojama bet kokiu kitu būdu, jeigu PVM mokėtojas
KD-4197 Iš kitos valstybės narės įsigytų prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas įsigytų prekių pardavimo PVM, nustatoma laikantis tų pačių taisyklių, kaip ir apskaičiuojant šalies teritorijoje tiekiamų prekių apmokestinamąją vertę. Šių įsigytų prekių apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas įsigytų
KD-3737 Importuojamų prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, apskaičiuojama prie šių prekių muitinės vertės, kuri nustatoma pagal Muitinės kodekso ir jo taikymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, papildomai pridedant šias sumas: - už šias prekes sumokėtus arba sumokėtinus ne Europos Sąjungos teritorijoje ar ne L
KD-4579 Nuosavybės teisės objekto (pasigaminimo atveju – jam pasigaminti skirtų prekių, paslaugų), kurio pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą, perdavimas kaip turtinis įnašas ar dėl kito asmens reorganizavimo yra PVM objektas. PVM mokėtojas nuo perduodamo nuosavybės teisės objekto apmokestinamosios vertės apskaičiuoja pa
KD-4406 Jeigu Lietuvos PVM mokėtojo per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus kitos ES valstybės asmenims, neįregistravusiems PVM mokėtojais savo valstybėje, parduotų prekių vertė yra didesnė už toje kitoje ES valstybėje nustatytą sumą (maksimalią nuotolinės prekybos būdu parduotų prekių vertę), tai Lietuvos PVM mokėtojas toje ES valstybė
KD-4591 Nuo 2010-01-01 pagal PVM įstatymo Nr. XI-518 95 str. redakciją paslaugų pirkėjas, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo, kaip jis suprantamas PVMĮ 13 straipsnyje, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jam šalies teritorijoje užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, teikiamas paslaugas, nurodytas PVM įstatymo 13 strai
KD-4410 Įsiregistravęs PVM mokėtoju nuotolinei prekybai kitoje ES valstybėje Lietuvos PVM mokėtojas neturi skaičiuoti ir mokėti į Lietuvos biudžetą PVM nuo parduotų tos ES valstybės narės gyventojams ir kitiems asmenims, neįregistruotiems PVM mokėtojais, prekių mokėtinos PVM sumos. Tačiau Lietuvos PVM mokėtojas turi teisę į PVM atskaitą įtraukti
KD-4580 PVM mokėtojas, perėmęs nuosavybės teisės objektus, perduotus kaip turtiniai įnašai ar dėl kito asmens reorganizavimo, turi išskaityti ir sumokėti PVM. Apskaitos dokumente išskirta pardavimo PVM suma tą patį mokestinį laikotarpį deklaruojama kaip pirkimo PVM ir nukeliama į PVM atskaitą, jeigu perimtas nuosavybės teisės objektas skirtas nau
KD-6083 Atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM taikomas, kai šių statybos darbų pirkėjai (užsakovai) yra: 1) PVM mokėtojais įsiregistravę juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys tik ekonominę veiklą (PVM apmokestinamą, PVM neapmokestinamą, tiek tokią ekonominę veiklą, kai pagal PVM įstatymo nuostatas prekių tiekimo (paslaugų teikimo) vi
KD-4577 Jeigu šalies teritorijoje neįsikūręs užsienio asmuo šalies teritorijoje vykdo PVMĮ 95 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nenurodytą veiklą ir nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju, jo tiekiamų prekių ir (arba) teikiamų paslaugų pirkėjas, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo, už šias užsienio asmens tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas priva
KD-6164 PVM mokėtojas – įsigytų paslaugų pardavimo PVM už mokestinį laikotarpį nuo 2010-01-01 turi apskaičiuoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje – FR0600 formos 32 laukelyje. Iš užsienio įsigytų paslaugų vertė deklaruojama 23 laukelyje, iš jų įsigytos iš ES PVM mokėtojų – 24 laukelyje. Po to ta pati pardavimo PVM suma PVM deklaracijoje de
KD-4400 Trikampė prekyba – tai tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų valstybių narių PVM mokėtojai, o iš vienos valstybės narės išgabenamos prekės įsigyjamos kitos valstybės narės PVM mokėtojo ir nugabentos į trečiąją valstybę narę iš karto patiekiamos tos trečiosios valstybės narės PVM mokėtojui. Tam, kad būtų galima taikyti
KD-4415 Trikampės prekybos atveju, kai Lietuvos PVM mokėtojas yra prekių tiekėjas ir prekes parduoda kitos ES valstybės PVM mokėtojui, o šis jas perparduoda dar kitos ES valstybės PVM mokėtojui, laikoma, kad Lietuvos PVM mokėtojas trikampės prekybos atveju tiekia prekes kitos ES valstybės PVM mokėtojui. Jeigu šios prekės yra išgabenamos trečiosio
KD-6066 Paslaugų teikėjas, PVM mokėtojas, užsakovui atliktų statybos darbų, kurių PVM išskaito ir sumoka šių darbų užsakovas (pirkėjas), apmokestinamąją vertę be PVM (nurodytą išrašytoje atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje) turi deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 12 laukelyje „PVM apmokestinami sandoriai,
KD-6200 Kai pirkėjui tenka prievolė išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM, tačiau: - PVM apskaičiuoja ir sumoka pardavėjas, o pirkėjas irgi išskaito ir sumoka PVM – jokių veiksmų mokesčių administratorius nesiima, nes pardavėjas turi teisę patikslinti PVM deklaraciją, sumažindamas į biudžetą mokėtiną PVM (padidindamas grąžintiną iš biudžeto PVM).
KD-4466 Pirkėjas neprivalo apskaičiuoti ir mokėti pardavimo PVM už šias prekes, kurių įsigijimas nelaikomas PVM objektu Lietuvoje: - prekes, įsigyjamas iš kitos valstybės narės, kai tokiam prekių tiekimui, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas (jūrų laivų ir jų įrangos tiekimas, prekių, kurios tiekiamos kaip at
KD-4437 Jei prekes iš kitos valstybės narės įsigyja asmuo, Lietuvoje neįsiregistravęs PVM mokėtoju, jam gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti įsigytų prekių pardavimo PVM. Neįsiregistravę PVM mokėtojais asmenys, tai: - apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai), vykdantys ekonominę veiklą (pvz., sveikatos priežiūr
KD-4582 Kai iš esmės pagerintas pastatas (statinys), naudotas kitais pagrindais negu nuosavybės teisė, grąžinamas jo savininkui nepasibaigus PVM tikslinimo laikotarpiui, tai pastato (statinio) esminį pagerinimą atlikusio asmens apskaičiuotą PVM išskaityti ir sumokėti turi PVM mokėtojas, kuriam perduodamas nuosavybės teisės objektas (savininkas).
KD-6300 Jeigu teikiamos transportavimo ir kitos papildomos paslaugos neturi atskiro savarankiško tikslo, tačiau padaro pagrindinį sandorį patrauklesnį vartotojui, o į keletą sandorių išskaidoma dirbtinai, laikoma, kad įvyko vienas sandoris ir į jo apmokestinamąją vertę įtraukiama tokių išskaidytų paslaugų vertė. Tačiau tuo atveju, jeigu teikiamos
KD-8242 Bendrovė, parduodama pagal maržos schemą įsigytą naudotą automobilį, maržą apskaičiuotų kaip atlygio (išskyrus patį PVM), kurį bendrovė gautų už patiektą automobilį, ir sumos be PVM (įskaitant aukciono organizatoriaus PVM sąskaitoje nurodytą aukciono mokestį, transporto paslaugas, specifinį šalies mokestį), kurią ji sumokėjo arba turi sum