KD-4557 Pirkėjas neprivalo apskaičiuoti ir mokėti pardavimo PVM už prekes, kurių įsigijimas nelaikomos PVM objektu Lietuvoje, t.y. prekes, įsigyjamas iš kitos valstybės narės, kai tokiam prekių tiekimui, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas pagal PVM įstatymo 43, 44 ar 47 straipsnių nuostatas. Todėl pardavimo PV
KD-4574 Jeigu ūkio subjektui, vykdančiam ekonominę veiklą, už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas kitas ūkio subjektas atlygina (visiškai ar iš dalies) prekėmis ir (arba) paslaugomis, laikoma, kad kiekviena tokio sandorio šalis tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas. Pagal PVM įstatymo 3 straipsnio nuostatas prekių tiekimas ir (arba)
KD-4572 Maržos (arba tolygi PVM įstatymo XII skyriaus trečiojo skirsnio nuostatoms) schema gali būti taikoma transporto priemonėms, kurios neatitinka naujų transporto priemonių sąvokos, nustatytos PVM įstatymo 2 str. 16 dalyje. Kai tokios nenaujos transporto priemonės įsigyjamos iš vykdančio ekonominę veiklą kitos valstybės narės asmens, kuris iš
KD-6410 Orlaivio atsarginėmis dalimis laikomos dalys, skirtos taisyti orlaivį ar keisti jo sugedusias dalis, tarp jų ir varikliai bei oro sraigtai. Orlaivio įranga yra laikomos dalys (išskyrus orlaivio atsargas ir keičiamas atsargines dalis), skirtos naudoti orlaivyje skrydžio metu, taip pat pirmosios pagalbos ir avarinė gelbėjimosi įranga. Prie
KD-3775 Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos šios pašto vežimo bei susijusios papildomos paslaugos : - pašto (pašto siuntos) atsiuntimas į Europos Sąjungos teritoriją, t. y. importuojamas Europos Sąjungos teritorijoje, o vežimo ar susijusių papildomų paslaugų vertė įtraukta į šio importuojamo pašto apmokestinamąją vertę; - pašto (pašto siunt
KD-3829 Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamas prekių (paslaugų) tiekimas kitoje ES valstybėje įsikūrusiai atstovybei. Jeigu kitoje ES valstybėje įsikūrusi atstovybė Lietuvoje įsigyja prekių bei paslaugų ir nori, kad jai būtų pritaikyta PVM lengvata, ji prekių (paslaugų) pardavėjui turi pateikti kitos ES valstybės kompetentingos institucijos į
KD-6405 Paslaugos, reikalingos laivams, jų kroviniams tiesiogiai aptarnauti bei tiesioginiams jų poreikiams tenkinti, yra: - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto paslaugos, už kurias imamos uosto rinkliavos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksima
KD-3672 0 procentų PVM tarifo taikymo pagrįstumą patvirtina: - PVM sąskaita faktūra, - prekių gabenimo dokumentai (CMR, SMGS (CIM), KONOSAMENTAS (Bill of Landing) ir pan.) - keleivių vežimo maršrutą patvirtinantys dokumentai, - sutartys, - apmokėjimo už suteiktą paslaugą patvirtinantys dokumentai, - kiti papildomi dokumentai. 2009.12.09 PVMĮ 56 s
KD-3787 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas draudimo ir finansinėms paslaugoms, kai jos tiesiogiai susijusios su prekių (išskyrus prekes, kurios yra neapmokestinamos PVM) eksportu iš ES teritorijos. 2009.12.09 PVMĮ 45 str. 8 d. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str45
KD-3824 Sumokėtas pirkimo PVM atstovybėms gali būti grąžinamas tik pagal tokias PVM sąskaitas faktūras, kuriose įsigytų prekių ir (arba) paslaugų vertė kiekvienoje yra nurodyta ne mažesnė kaip 230 Eur (iki 2014-12-31 – 800 Lt) (įskaitant PVM). Įsigytų kelių transporto priemonių degalų, ryšių paslaugų, šildymo, elektros energijos, vandens, dujų ti
KD-3583 Orlaivio naudojimu asmeniniams poreikiams turėtų būti laikomi tokie skrydžiai, kai atitinkamu maršrutu skrendama asmeniniais tikslais ne už atlygį. Tačiau prie orlaivio naudojimo asmeniniams poreikiams tenkinti nepriskiriami tokie skrydžiai, kai skrendama paimti keleivių ir/ar krovinių, kurie bus gabenami už atlygį, kai skrendama į verslo
KD-3640 Atsargų tiekimas į laivus apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą. 0 proc. PVM tarifą galima taikyti tik tokiu atveju, kai atsargos yra parduodamos tiesiogiai laivo savininkui. Atsargų tiekimas į orlaivius apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą tuo atveju, jeigu tos atsargos tiekiamos apmokestinamajam asmeniui, daugiau kaip pusę paja
KD-6970 PVM lengvatos taikomos grąžinant prekių (paslaugų) pardavėjui sumokėtas PVM sumas arba iš karto (tiesiogiai), t. y. prekes (paslaugas) apmokestinant 0 proc. PVM tarifu. NATO kariuomenių vienetai už Lietuvoje įsigytas prekes (paslaugas) tų prekių (paslaugų) pardavėjui sumoka standartinį arba nustatytą lengvatinį PVM. Prekių (paslaugų) pard
KD-6971 1. NATO kariuomenių vienetai arba užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų (toliau-atstovybės) įgalioti asmenys Lietuvos kariuomenei pateikia Lietuvoje bendrų karinių operacijų, pratybų arba kitų renginių metu įsigytų prekių (paslaugų), kurių PVM gali būti grąžintas, sąrašą (toliau-pirkinių sąrašas). Šis pirkinių sąr
KD-6976 NATO kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams, kai šie vienetai Lietuvos Respublikoje dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje, už importuotas į Lietuvos Respubliką prekes PVM lengvatos taikomos šių prekių neapmokestinant importo PVM. Kad importuojamos prekės b
KD-6969 PVM lengvatų NATO kariuomenių vienetams taikymo tvarką nustato: 1. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 ir 47 straipsniai; 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėm
KD-3525 Ne, negalima (laivo korpuso surinkimas, nėra susijęs su nustatytus kriterijus atitinkančiais laivais, nes laivas dar nepastatytas). 2009.06.26 PVMĮ 43 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str43
KD-3528 Jei toks jūrų laivas iš esmės naudojamas teikti keleivių ir / ar krovinių gabenimo paslaugas tarptautiniais maršrutais, o Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Lietuvos teritoriniuose vandenyse tokiu jūrų laivu suteiktos paslaugos sudaro nedidelę visų teikiamų paslaugų dalį, tai tada apmokestinant su tokiu jūrų laivu susijusius sandorius
KD-6416 Jei laivo agentas atsargas tiekia tiesiogiai laivo savininkui, tai tada jis gali taikyti 0 proc. PVM tarifą. 2009.05.04 PVMĮ 44 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str44
KD-3697 Prekių vežimas – prekių (įskaitant paštą) gabenimas visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat prekių transportavimas vamzdynais, elektros energijos perdavimo linijomis ir kt. Prie papildomų vežimo paslaugų priskiriamos tokios paslaugos kaip pavyzdžiui: pakrovimas, iškrovimas, krovinių tvarkymas, prekių transportavimo stacionariuoju tran
KD-3719 Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos vežimo bei papildomos vežimo paslaugos, kurios yra tiesiogiai susijusios su prekėmis, kurios įvežtos į Europos Sąjungos teritoriją nėra išleidžiamos laisvai cirkuliuoti, o pateikiamos laikinam saugojimui muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose, įvežamos į laisvąją zoną ar padedam
KD-3807 Lietuvoje įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM lengvata taikoma grąžinant atstovybėms sumokėtą PVM. Tai reiškia, kad atstovybės pardavėjams už įsigytas prekes (paslaugas) sumoka standartinį (arba lengvatinį, jeigu jis yra nustatytas) PVM tarifą. Pardavėjams sumokėtas PVM vėliau atstovybėms yra grąžinamas. 2011.12.09 PVMĮ 47 str. 1-2 d. h
KD-6978 Iš atitinkamų NATO fondų lėšų įsigytų prekių (paslaugų) apmokestinimo PVM lengvatas galima taikyti tik tokiu atveju, jeigu prekės (paslaugos) skirtos NATO kariuomenių vienetams. 2011.11.09 PVM įstatymo 47 straipsnis http:// https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str47 LRV 2004-
KD-6980 PVM lengvatos gali būti taikomos (tiesiogiai) tik kuro, alyvų ir tepalų tiekimo atvejais ir tik tada, jei tų prekių tiekėjai turės dokumentus, įrodančius, kad kuras, alyvos ir tepalai patiekti į NATO kariuomenių vienetų tarnybines transporto priemones, lėktuvus ir laivus. 2011.11.09 PVMĮ 47 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?d
KD-3812 Jeigu atstovybės į Lietuvos Respubliką importuoja prekes, tokios prekės importo PVM gali būti neapmokestinamos. Nuo 2012-01-01 (pagal 2011-12-20 įstatymo Nr. XI-1817 redakciją) importo PVM neapmokestinamos bei taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos įvežamos prekės, skirtos Europos Sąjungos įsteigtų Lietuvos Respublikoje įstaigų, kuriom