KD-4293 Kitam asmeniui suteikus teisę neatlygintinai laikinai pasinaudoti PVM mokėtojo nuosavybės teisės objektu atsiranda prievolė skaičiuoti PVM. Svarbu įsidėmėti, kad būtent suteikimas neatlygintinai laikinai pasinaudoti PVM mokėtojui priklausančiu nuosavybės teisės objektu charakterizuoja paslaugų suteikimą privatiems poreikiams tenkinti. Ši
KD-4362 Tiek naujo pastato ar statinio perdavimas užsakovui (statytojui), tiek statybos darbų atlikimas laikomas paslaugų teikimu. Pastato, statinio ir statybos darbų sąvokos suprantamos taip, kaip jos paaiškintos Statybos įstatyme. Nuoma, kai viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokes
KD-4301 Jeigu fizinis asmuo, PVM mokėtojas, dalį įsigyto ilgalaikio materialiojo turto priskyrė ekonominei veiklai, paslaugų teikimu privatiems poreikiams tenkinti laikoma tik priskirtos to turto dalies naudojimas. 2009.12.16 PVMĮ 8 str. 3 d. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str8
KD-4292 Paslaugų teikimu už atlygį yra laikomas paslaugų teikimas mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, nepriklausomai nuo to, kad dėl tokio paslaugų teikimo PVM mokėtojas realaus atlygio negauna. Laikoma, kad buvo suteikta paslauga PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, kai: 1) kitam asmeniui neatlygintinai suteikiama teisė laikinai pas
KD-4295 Kitam asmeniui perdavus neatlygintinai nuosavybės teisės objektą, kuris pagal PVMĮ nuostatas nelaikomas preke, gali atsirasti prievolė skaičiuoti PVM, jeigu: 1) objektas perduodamas neatlygintinai, o asmuo, kuriam prekė perduota, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti ta preke kaip jos savininkas, arba 2) sunaudojama bet kokiu kitu bū
KD-7888 MB vadovo pagal sudarytą su MB civilinę paslaugų sutartį šalies teritorijoje už atlygį MB teikiamos paslaugos (kurios PVM tikslais nelaikomos darbo veikla) pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 straipsnio nuostatas yra PVM objektas. Todėl per 12 paskutinių mėnesių už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir
KD-4365 Sandoriai dėl civilinių teisių objektų, kurie pagal PVM įstatymo nuostatas nelaikomi prekių tiekimu, yra laikomi paslaugų teikimu, t.y.: sandoriai su vertybiniais popieriais, kitu turtu bei turtinėmis teisėmis, intelektinės veiklos rezultatais, informacija, veiksmais ir veiksmų rezultatais, taip pat kitomis turtinėmis ir neturtinėmis vert
KD-4273 Tais atvejais, kai Lietuvos tiekėjų tiekiamos prekės išgabenamos iš Lietuvos, laikoma, kad prekių tiekimas įvyko Lietuvos teritorijoje tuo atveju, kai šių prekių gabenimas pirkėjui prasidėjo Lietuvoje ir nesvarbu, kas tas tiekiamas prekes gabena: pats prekių tiekėjas, prekių pirkėjas, ar trečiais asmuo, pvz., prekių vežėjas. Visais atveja
KD-4537 Nuo 2015-01-01 užsienio valstybių (tiek kitų valstybių narių, tiek už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusių) apmokestinamųjų asmenų teikiamos telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamos paslaugos neapmokestinamiesiems asmenims, įsikūrusiems šalies teritorijoje, t. y. jeigu jų buveinė (jeigu tai
KD-4525 Prekių įsivežimas iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę nelaikomas prekių įsigijimu iš kitos valstybės narės, kai įsivežimas atitinka PVMĮ 5(1) straipsnio 2 dalies sąlygas. PVMĮ 5(1) straipsnio 2 dalies sąlygos: 1) prekių pervežimas į kitą valstybę narę, kurioje įvyks šių prekių tiekimas (kuriam toje valstybėje narėje bus taikomos
KD-4589 Atsiskleidęs tarpininkas - apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje kito vardu ir sąskaita. Atsiskleidusio tarpininko teikiamos paslaugos apmokestinamoji vertė yra atlygis už tarpininkavimą. Taigi, kai kelionių agentūra ar kelionių organizatorius platina kito kelionių organizatoriaus parengt
KD-4587 Kelionių organizatoriai ir kelionių agentūros gali veikti kaip atsiskleidę tarpininkai parduodami kitų kelionių organizatorių parengtus turizmo paketus ar pavienes turizmo paslaugas. 2009.12.09 PVMĮ 11 str. 1 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=163423 http://www.infolex.lt/ta/66285:str11
KD-4536 Kai kilnojamųjų daiktų vertinimo, aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugos suteikiamos neapmokestinamajam asmeniui, tai šios paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, t. y., laikomos Lietuvos PVM objektu, tik tuo atveju, jeigu jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje. Šiuo atveju ne
KD-7116 Kai šalies teritorijoje įsikūręs paslaugų teikėjas PVMĮ 13 str. 14 dalyje nurodytas paslaugas, teikia asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu šio asmens buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra už Europos Sąjungos teritorijos r
KD-4376 Su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusios paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai daiktai, su kuriais paslaugos susijusios, yra ar bus pastatyti šalies teritorijoje. Taikant šią nuostatą, su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusiomis paslaugomis laikomi: 1) statybos, projektavimo ir tyr
KD-4535 Maitinimo paslaugos, išskyrus atvejus, kai šios paslaugos teikiamos keleivius Europos Sąjungos teritorijoje vežančiuose laivuose, orlaiviuose arba traukiniuose, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje. Maitinimo paslaugų vietos nustatymui įtakos neturi pirkėjo statusas, t.y. šių paslaugų
KD-4379 Nuo 2011-01-01 kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, pramogų ir panašios paslaugos, pavyzdžiui, mugių ir parodų, įskaitant tokios veiklos organizatorių paslaugas, taip pat pagalbinės paslaugos, reikalingos minėtoms paslaugoms teikti, kai šioje dalyje nurodytos paslaugos nelaikomos elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, tei
KD-4368 Sprendžiant klausimą dėl paslaugų suteikimo vietos, o tuo pačiu ir dėl asmens, kuriam atsiranda prievolė apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM, yra itin svarbu nustatyti, koks asmuo paslaugas įsigyja, t.y. apmokestinamasis asmuo ar neapmokestinamasis asmuo. Apmokestinamasis asmuo pagal PVM įstatymo 2 str. 2 d. – Lietuvos Respublikos arba u
KD-4371 Atstovavimo (agento) paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, kai kito vardu ir sąskaita atstovaujama įsigyjant prekes ar paslaugas arba tiekiant prekes ar teikiant paslaugas, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu pagrindinis sandoris (t. y. prekių tiekimas ar paslaugų teikimas) pagal PVM įstatymo nuostata
KD-4586 Atsiskleidęs tarpininkas - apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje kito vardu ir sąskaita. Jeigu sandoryje dėl prekių tiekimo ar paslaugų suteikimo tarpininkas už atlygį (,,komisinius") tik ,,suveda" prekių pardavėją ir pirkėją (šiuo atveju prekės (paslaugos) pirkėjui (paslaugos gavėjui) y
KD-4355 1. Kai iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės ir jos pirkėjo, tiekėjo ar jų užsakymu trečiojo asmens atgabenamos į Lietuvą, tai jų įsigijimo vieta laikoma Lietuva. Prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės atvejai reglamentuoti PVM įstatymo 4-1 straipsnyje. 2. Kai iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės ir jų pardavėjui nurodomas Li
KD-4588 Neatsiskleidęs tarpininkas - apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje savo vardu, nors ir kito sąskaita. Jeigu sandoryje dėl prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo tarpininkas atstovauja savo vardu, t. y. jis savo vardu gauna prekes (paslaugas) ir savo vardu jas patiekia (suteikia) galutinia
KD-4559 PVM objektu nelaikomas ir pardavimo PVM neskaičiuojamas už prekes, tiekiamas kaip atsargos į: 1. jūrų laivus, skirtus keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti; 2. jūrų žvejybos laivus; 3. laivus, skirtų paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje 4. iš šalies teritorijos išpl
KD-4570 PVM objektu nelaikomas šis prekių įsigijimas: 1) prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės, kai tokiam prekių tiekimui, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas pagal PVMĮ 43, 44 ar 47 straipsnį (išsamiau PVMĮ 3 str. 5 dalies 1 p. komentare); 2) naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių dai
KD-4563 PVM neskaičiuojamas, kai prekės iš kitų valstybių narių įsigyjamos PVM įstatymo 47 straipsnyje nustatytais atvejais, pvz.: 1. užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų Lietuvos Respublikoje oficialiai veiklai, šių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų narių, išskyrus aptarnaujantį personalą, ir kartu gyvenan