Kategorijos: [1.4.15.2] FR0512 formos pildymas ir pateikimas
KD-9015 Prašymą gyventojas gali pateikti tokiais būdais: elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS); įteikti tiesiogiai VMI. Užpildytą popierinę formą galima pateikti bet kurioje VMI; atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galima atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų t
Kategorijos: [1.4.15.2] FR0512 formos pildymas ir pateikimas
KD-420 Klausimas Atsakymas Kas gali teikti prašymą? Prašymą pateikti gali pats gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir/ar politinėms partijoms, arba jo atstovas, turintis teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventojui VMI. Kokiu būdu teikiamas prašymas? Nuo 2022-01-01 skiriant pajamų mokesčio dalį už 2
Kategorijos: [1.4.15.2] FR0512 formos pildymas ir pateikimas
KD-424 Pajamų mokesčio dalis nepervedama, jeigu: politinė partija kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo gautų pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną turi pertvarkomo ar likviduojamo vieneto statusą, arba neatitinka nustatyto reikalavimo dėl politinės partijos narių ska
KD-426 Pervestiną pajamų mokesčio sumą nuo paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais gyventojo pajamų mokesčio administratorius apskaičiuoja ir perveda subjektui, turinčiam teisę gauti paramą kitais kalendoriniais metais laikotarpiu nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d. Jeigu paaiškėja, kad: 1. subjektui, turinčiam teisę gauti paramą ankstesn
Kategorijos: [1.4.15.2] FR0512 formos pildymas ir pateikimas
KD-7588 Teikiant prašymus už 2020 m., 2019 m. ir ankstesnius gyventojas gali pasirinkti teikti: tris atskirus prašymus (po vieną egzempliorių), kurių viename būtų įrašyti tik paramos gavėjai, antrame – tik politinės partijos, o trečiame – tik profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį pageidauja
KD-6366 Gyventojas gali sužinoti, kokia paramos suma buvo pervesta paramos gavėjui ir/arba politinei partijai pagal jo prašymo formą FR0512, šiais būdais: po kalendorinių metų lapkričio 15 d. pateikęs savo asmens tapatybės dokumentą, tokią informaciją gali gauti VMI aptarnavimo skyriuje; pranešimą apie operacijos įvykdymą su nurodytu paramos gavėju
KD-8270 Leidinys „Gyventojo pajamų mokesčio dalis - paramai" Svarbu: Prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 forma) 2020 metais galima pateikti vėliau nei įprastai, t. y. iki 2020 m. rugpjūčio 20 dienos.
KD-336 Šia teise gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, per praėjusį mokestinį laikotarpį gavęs gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamų pajamų. Pavyzdys Gyventojas 2019 m. pageidauja, kad pajamų mokesčio dalis nuo jo 2018 m. gautų pajamų būtų pervesta pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai. Šis gyventojas gali pasinaudoti
KD-345 2020 m. ir vėlesniais metais gali būti paskirta: iki 1,2 proc. pajamų mokesčio - asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą ir (arba); iki 0,6 proc. - politinėms partijoms ir (arba) iki 0,6 proc. - profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjun
KD-9014 Prašymo FR0512 formoje galima nurodyti: skiriant iki 1,2 proc. (2020 m. ir vėlesniais) arba iki 2 proc. (2019 m. ir ankstesniais) pajamų mokesčio — daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus). Bendra jiems skiriama pajamų mo
(18.18-31-1E) RM-5353 Kaip ir ankstesniais metais, 2019 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) tam tikra pajamų mokesčio dalimi gali paremti pasirinktą asmenį, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turintį teisę gauti paramą, ir (ar) politinę partiją. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis i
KD-1300 Nuo 2017-01-01 neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos ne tik kaip labdara, bet ir kaip parama gyventojų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu (toliau – LPĮ) nustatyta tvarka gautos pajamos. LPĮ 7 straipsnyje numatyta, kad paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, turintys meno kūrėjo statusą, suteiktą Lietuvos Respublik
KD-6049 1. Nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams nuo 2017 m. sausio 1 d. atsiras galimybė skirti iki 2 procentų pajamų mokesčio meno kūrėjo statusą turintiems fiziniams asmenims, kurie šią gautą paramą privalės naudoti meno kūrybai (2015 m. gruodžio 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymą
KD-8483 Nuo 2018-01-01 mokesčių mokėtojai (tiek juridiniai asmenys, tiek fiziniai asmenys) mokesčių deklaracijas ir kitus dokumentus, kurie turi įtakos mokesčio apskaičiavimui ir sumokėjimui ( t.y. apyskaitas, ataskaitas ir pan.) privalės teikti tik elektroniniu būdu, išskyrus, kai: 1. teikiama Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio metinė deklara
(18.18-31-1E)RM-5557 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams (toliau – gyventojai), kuriems 2018 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) buvo taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD), vien dėl jo taikymo gali atsira
KD-8448 I. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą: - neapmokestinamas dydis už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomų indėlių palūkanas ir palūkanas už ne nuosavybės vertybinius popierius, nuo 3 000 Eur s
(18.18-31-1E)RM-2998 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kaip ir kam gali būti paskirta pajamų mokesčio dalis nuo gyventojų 2016 m. gautų pajamų. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme yra numatyta nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė nuo kalendoriniais m
(18.18-31-1E)RM-5347 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM) primena, kad iki 2019 m. gegužės 2 d. nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau − gyventojai) privalo deklaruoti 2018 m. turėtą turtą ir gautas pajamas. I. DĖL TURTO DEKLARAVIMO. Kurie gyventojai privalo deklaruoti turtą? Dekla