Apie MTEP lengvatas

1. Kaip vienetui įsitikinti, ar jo vykdoma veikla tikrai yra priskiriama mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklai?

Tai padeda užtikrinti iš viešosios įstaigos Inovacijų agentūra gauta ekspertinė išvada. Ši įstaiga vertina ir teikia ekspertines išvadas dėl ūkio subjektų vykdomos veiklos priskyrimo MTEP pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ nuostatas.

Taip pat vienetai, turintys inovatyvios įmonės statusą, patys atlieka veiklos vertinimą ir identifikuoja MTEP veiklą nuo kitų veiklų. Šio vieneto vertinimas dėl MTEP veiklos prilygsta ekspertinei išvadai, tačiau vienetas taip pat turi turėti pagal teisės aktų reikalavimus nustatytus dokumentus (pavyzdžiui, aprašyti darbų tikslai, etapai ir pan.).


2. Jeigu vienetas patiria sąnaudas, tenkančias ne vien tik MTEP darbams, kaip turi būti skaičiuojama proporcija, kokia sąnaudų dalis tenka MTEP darbams?

Tuo atveju, jeigu vienetas Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos apraše nustatytas sąnaudas patiria atlikdamas ne vien tik MTEP darbus, MTEP darbų dokumentacijoje turi būti nurodyti kriterijai, pagal kuriuos apmokestinamojo vieneto sąnaudos proporcingai priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms.

Pavyzdžiui, patalpų nuomos, komunalinių paslaugų pirkimo bei panašios sąnaudos MTEP darbų sąnaudomis visa apimtimi pripažįstamos tais atvejais, kai vienetas MTEP darbams vykdyti turi atskirą struktūrinį padalinį, t. y. atskiras patalpas, arba, pavyzdžiui, vieneto veiklos vykdymo patalpose yra įsteigta atskira laboratorija. O jeigu vienetas minėtas sąnaudas patiria atlikdamas ne vien tik MTEP darbus, MTEP darbams tenkančios sąnaudos, remiantis vieneto nusistatytais pagrįstais kriterijais, turi būti proporcingai paskirstytos (pavyzdžiui, pagal patalpų plotą).


3. Ar gali būti MTEP darbai įsigyjami iš kitos įmonės ar fizinio asmens?

Kai darbai įsigyjami iš kitos įmonės ar fizinio asmens, dėl tokio įsigijimo patirtos sąnaudos atskaitomos iš pajamų tris kartus tik tuo atveju, jei įsigyti MTEP darbai atlikti:

- Europos ekonominės erdvės valstybėje arba

- valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Todėl MTEP lengvata, įtvirtinta PMĮ 17-1 straipsnio nuostatose, gali pasinaudoti:

Todėl MTEP lengvata, įtvirtinta PMĮ 17-1 straipsnio nuostatose, gali pasinaudoti:

Lietuvos vienetas (užsakovas), kuris perka MTEP darbus, atliktus Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, iš kito vieneto ar fizinio asmens, ir

Lietuvos vienetas (vykdytojas), kuris pats vykdo MTEP, kurie yra susiję su įprastine to vieneto vykdoma veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda, ir juos parduoda kitam vienetui.

Užsakovams, perkantiems MTEP darbus, lengvata taikoma tuomet, kai užsakovai įsigyja sudedamuosius MTEP darbus, kuriuos panaudos savo pačių vykdomuose MTEP darbuose. Užsakovo, perkančio MTEP darbus pagrindinis tikslas turėtų būti toliau techniškai tobulinti produktą ar procesą.

Tuo atveju, jeigu vienetas MTEP darbus perka iš kitų asmenų ir vėliau juos tik perparduoda kitiems asmenims, tai MTEP lengvata netaikoma.


4. Ar MTEP darbų sąnaudos turi būti sumažinamos MTEP tikslais gauta valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos finansine parama?

Pažymėtina, kad MTEP darbų sąnaudos turi būti sumažintos MTEP darbams atlikti (įsigyti) panaudotų nacionalinio biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kitų valstybės pinigų fondų, savivaldybių fondų, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų suma, jeigu buvo gautos tokios lėšos ar tokia parama.

Jeigu vieną mokestinį laikotarpį vienetas pritaiko MTEP lengvatą visoms MTEP sąnaudoms, tačiau jam pasibaigus kitą laikotarpį už tą MTEP projektą gauna valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos finansinę paramą, tokiu atveju vienetas turi patikslinti praėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokesčio deklaraciją, ir tokios gautos finansinės paramos suma sumažinti to laikotarpio MTEP sąnaudas.


5. Ar PMĮ 5 straipsnio 9 dalyje nustatytoje formulėje apskaičiuojant tinkamas finansuoti išlaidas yra įtraukiamos trigubu ar viengubu dydžiu MTEP darbų sąnaudos, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą?

Tinkamos finansuoti išlaidos – sąnaudos, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, priskirtinos MTEP darbų sąnaudoms, kurios tris kartus gali būti atskaitomos iš pajamų. Klaida, jeigu į formulę būtų įrašyta trigubo dydžio šių išlaidų suma. Atkreiptinas dėmesys, kad į tinkamų išlaidų sumą yra įtraukiamos tos MTEP darbų sąnaudos, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, kurios gali būti atskaitomos iš pajamų tris kartus, tačiau yra priskiriamos tik vieną kartą.

Į formulę įrašant tinkamų finansuoti išlaidų sumą yra skaičiuojamos tik tos MTEP darbų sąnaudos, atskaitomos iš pajamų tris kartus, kaip nurodyta PMĮ 17-1 straipsnyje, kurios yra patirtos ne iš susijusių asmenų. Klaida, jeigu jos patirtos dėl susijusių asmenų veiklos.


6. Ar yra nudėvimas / amortizuojamas MTEP veikloje sukurtas turtas?

Atsižvelgiant į tai, kad MTEP veikloje sukuriant turtą, MTEP darbų sąnaudos jau yra tris kartus atskaitomos iš pajamų, todėl šis turtas, pradėjus jį naudoti ekonominėje veikloje pajamų uždirbimui, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nenudėvimas/ neamortizuojamas, t. y. iš šio turto naudojimo ar pardavimo uždirbtos pajamos nemažinamos nusidėvėjimo / amortizacijos sąnaudomis.


7. Ar PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalyse numatytą lengvatą galėtų taikyti po reorganizavimo, atlikto pagal PMĮ 41 straipsnio 2 dalies 1 punktą, veikianti bendrovė (įsigyjantysis vienetas), kuri reorganizavimo metu iš įsigyjamosios bendrovės perimtų MTEP veiklos metu sukurtą turtą ir šį turtą toliau naudotų savo ekonominėje veikloje pajamoms uždirbti?

Pažymėtina tai, kad PMĮ 5 straipsnio 7 dalyje yra įteisintos konkrečios sąlygos ir reikalavimai , kuriuos privalo atitikti vienetas, apmokestinantis iš MTEP veikloje sukurto turto, t. y. išradimų ir kito intelektinės nuosavybės turto komercializavimo (taip vadinama „patent box“), naudojimo uždirbtą apmokestinamąjį pelną lengvatiniu pelno mokesčio tarifu.

Apmokestinamojo pelno dalis, nustatyta pagal PMĮ 5 straipsnio 9 dalyje patvirtintą formulę, apskaičiuota iš paties Lietuvos vieneto ar nuolatinės buveinės vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, gali būti apmokestinama taikant 5 procentų mokesčio tarifą, jeigu yra tenkinamos šios sąlygos:

1) pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį sukūręs vienetas ir tik jis dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas išlaidas ir

2) turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus (naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais.

PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalyse nustatyta lengvata galėtų pasinaudoti po reorganizavimo įsigyjantysis vienetas tik tokiu atveju, jeigu iš bendrovės įsigytą turtą (įskaitant nurodytą PMĮ 5 straipsnio 7 dalies 2 punkte) pats išplėtotų ir sukurtų naują, patentabilumo kriterijus atitinkantį bei patentu ar kitu šio straipsnio 7 dalyje nustatytu dokumentu apsaugotą, turtą.


8. Kokias pagrindines klaidas daro MTEP sąnaudas patiriantys ir PMĮ nustatytas MTEP lengvatas taikantys vienetai?

Kontrolės metu dažniausiai nustatomos klaidos, susijusios su netinkamu išlaidų priskyrimu MTEP darbų sąnaudoms:

● priskirtos ne tą mokestinį laikotarpį, kurį patirtos;

● MTEP veiklai nepagrįstai priskirtos darbuotojų investicinio draudimo bei darbuotojų sveikatos draudimo (savanoriškojo) sąnaudos, kurios negali būti priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms pagal Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašą, patvirtintą 2008 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1183 „Dėl Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo”.

● pateikta ekspertinė išvada, kurioje nurodyta, kad „veikla iš dalies atitinka MTEP“ bei nurodyta, kurie darbai nepripažįstami, tačiau išlaidos pilna apimtimi priskirtos MTEP lengvatos taikymo sričiai, atitinkamai neskaičiuojant proporcijų;

● išlaidos pagal išrašytas sąskaitas į MTEP sąnaudas įtrauktos nepagrįstai, nes paslaugų teikėjas yra įsikūręs valstybėje, kuri nepriklauso Europos ekonominei erdvei ir su kuria Lietuvos Respublika nėra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties;

● nepagrįstai MTEP sąnaudoms priskirtos komandiruočių, nesusijusių su MTEP veikla, sąnaudos;

● nepagristai priskirtos trigubo dydžio MTEP darbų sąnaudoms ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos;

● MTEP darbų sąnaudoms nepagrįstai priskirtos iš ES fondų gautų pinigų sumos, nors MTEP darbų sąnaudos turi būti sumažintos MTEP darbams atlikti (įsigyti) panaudotų finansinės paramos lėšų suma.