Apie laikinąjį solidarumo įnašą

1.Kam nustatyta prievolė mokėti LSĮ:

Pagal LSĮĮ nuostatas įnašą moka pagal Bankų įstatymą Lietuvos Respublikoje įsteigti ir veikiantys bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse (toliau – Europos Sąjungos valstybės narės) licencijuotų bankų ir užsienio bankų filialai, pagal Centrinių kredito unijų įstatymą veikiančių centrinių kredito unijų finansinės grupės.


2.Už kokius laikotarpius skaičiuojamas ir mokamas LSĮ?

Įnašo mokėjimo laikotarpis, taikomas įnašą apskaičiuojant už 2023 metus, yra laikotarpis nuo 2023 m. gegužės 16 d. (Įstatymo įsigaliojimo) iki 2023 m. gruodžio 31 d., o mokėjimo laikotarpis, taikomas įnašą apskaičiuojant už 2024 metus, – kalendoriniai metai, kurie baigiasi 2024 m. gruodžio 31 d.


3.Ar mokamas avansinis LSĮ?

Įnašo mokėtojai moka avansinį įnašą. Avansinis įnašas mokamas už mokėjimo laikotarpio ketvirtį. Avansinis įnašas apskaičiuojamas nuo einamojo mokėjimo laikotarpio ketvirčio įnašo mokėtojo grynųjų palūkanų pajamų.

Avansinis įnašas už 2023 metų II ketvirtį pagal LSĮĮ 8 straipsnio 1 dalį apskaičiuojamas nuo grynųjų palūkanų pajamų, gautų nuo 2023 m. gegužės 16 d. (LSĮĮ įsigaliojimo dienos) iki 2023 m. birželio 30 d. (2023 metų II ketvirčio pabaigos), jas lyginant su šiam laikotarpiui proporcingu laikotarpiu, taikomu pagal LSĮĮ 8 straipsnio 1 dalį.


4.Iki kada turi būti pateikiama avansinio LSĮ deklaracija ir sumokamas avansinis LSĮ?

Laikinojo solidarumo įnašo deklaracijos KIT713 formą (toliau – KIT713 deklaracija) už avansinį mokėjimo laikotarpį (kalendorinį atitinkamų metų ketvirtį), pasibaigus mokėjimo laikotarpiui, iki kito ketvirčio antrojo mėnesio paskutinės dienos teikia visi veiklą iki 2021 m. sausio 1 d. pradėję LSĮ mokėtojai. Deklaracijoje apskaičiuota mokėtina avansinio LSĮ suma sumokama į valstybės biudžetą, pasibaigus mokėjimo laikotarpiui, iki kito ketvirčio antro mėnesio paskutinės dienos.

Deklaracija už 2023 m. II ketvirtį turi būti pateikta ir avansinis LSĮ sumokėtas iki 2023-08-31.


5.Iki kada turi būti pateikiama metinė LSĮ deklaracija ir sumokamas metinis LSĮ?

Metinė įnašo KIT713 deklaracija pateikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai pasibaigus mokėjimo laikotarpiui, iki kitų kalendorinių metų birželio 15 dienos. Jeigu metinėje įnašo deklaracijoje nurodyta įnašo suma viršija sumokėtą to mokėjimo laikotarpio avansinių įnašų sumą, apskaičiuotas skirtumas sumokamas į valstybės biudžetą pasibaigus mokėjimo laikotarpiui, iki kitų kalendorinių metų birželio 15 dienos.


6.Ar mokant LS įnašą už 2023 metų antrą ketvirtį grynąsias palūkanų pajamas reikia lyginti su visomis palūkanų pajamomis už 2022 m. padidintomis 15 proc., ar su atitinkamo 2022 m. laikotarpio (05.16 – 06.30) palūkanų pajamomis padidintomis 15 proc.?

LSIĮ 11 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtinta, kad avansinis įnašas už 2023 metų II ketvirtį pagal šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalį apskaičiuojamas nuo grynųjų palūkanų pajamų, gautų nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos iki 2023 metų II ketvirčio pabaigos, jas lyginant su šiam laikotarpiui proporcingu laikotarpiu. Todėl, mokant įnašą už 2023 metų II ketvirtį, grynąsias palūkanų pajamas reikia lyginti su atitinkamo 2022 m. laikotarpio (05.16 — 06.30) palūkanų pajamomis padidintomis 15 proc.


7.Su kokio laikotarpio grynosiomis palūkanų pajamomis padidintomis 15 proc., turėtų būti lyginamos einamojo 2023 m. mokėjimo laikotarpio (2023.05.16 – 2023.12.31) grynosios palūkanų pajamos?

2023 metų grynosios palūkanų pajamos, gautos nuo 2023 m. gegužės 16 d. (LSĮĮ įsigaliojimo dienos), atėmus už einamąjį mokėjimo laikotarpį mokėtiną įnašą, turi būti lyginamos su proporcingu 2022 finansinių metų laikotarpiu (05.16- — 12.31) gautomis grynosiomis palūkanų pajamomis, padidintomis 15 procentų (LSĮĮ 6 straipsnio 8 dalis).


8.Ar „kreditavimo“ sąvoka LSĮĮ taikymo tikslais apima ne tik paskolas, bet ir kitas finansines priemones, už kurias gaunamos palūkanų pajamos?

Kreditavimo sutartys LSĮĮ taikymo prasme turi būti suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos CK 6.881 straipsnyje t. y., neįtraukiant lizingo, faktoringo sutarčių, skolos vertybinių popierių, kitų finansinių priemonių ir kt.


9.Sutartimis, kurių palūkanų pajamos neįtraukiamos į laikinojo solidarumo įnašo (LSĮ) skaičiavimo bazę, laikytini atvejai, kai:

a) nuo 2023 m. sausio 1 d. suteikiamas visiškai naujas kreditas (sudaroma nauja kredito sutartis);

b) laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. didinama anksčiau suteikto kredito sutartyje nustatyta kredito suma, tačiau šiuo atveju nauju kreditu laikytina ne visa pakeistos sutarties suma, o tik susidaręs sumos padidėjimas;

c) laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. sueina esamos sutarties terminas ir dėl to baigiasi ankstesnė kredito sutartis ir formuojama nauja sutartis;

d) laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. suteikiamas kreditas, skirtas kito skolintojo jau suteiktam kreditui refinansuoti (vienos kredito įstaigos suteiktą kreditą refinansuoja kita kredito įstaiga) (sudaroma nauja kredito sutartis);

e) kredito įstaigai įsigijus kredito portfelį iš kito skolintojo, kuris nėra tos pačios konsoliduojamos finansinės grupės subjektas, nauju kreditu laikomos tos įsigytos sutartys, kurios buvo sudarytos ne anksčiau kaip 2023 m. sausio 1 d.;

f) laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. esamos kredito sutarties terminas pratęsiamas likus ne daugiau kaip 3 mėn. iki kredito termino pabaigos ir yra iš naujo vertinamas kliento kreditingumas. Šiuo atveju į LSĮ skaičiavimo bazę neįtraukiamos palūkanų pajamos, gautos po susitarimo dėl kredito termino pratęsimo įsigaliojimo dienos.


10.Dėl palūkanų, kai padidinama paskolos suma

Kredito sutartimis, kurių palūkanų pajamos neįtraukiamos į LSĮ skaičiavimo bazę, laikytini atvejai, kai laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. didinama anksčiau suteikto kredito sutartyje nustatyta kredito suma, tačiau šiuo atveju nauju kreditu laikytina ne visa pakeistos sutarties suma, o tik susidaręs sumos padidėjimas.

Kai papildomas skolinimas atliekamas ne kaip papildoma atskira paskola, o kaip esamos paskolos sumos padidinimas, palūkanų dalis, priskirtina sumos padidėjimui, gali būti identifikuojama proporcingai: padidinus esamos paskolos sumą, į LSĮ bazę neįtraukiama už tokią paskolą po padidinimo priskaičiuotų palūkanų dalis, proporcinga papildomai paskolos sumai. Pvz., jei paskolos suma (likutis/limitas) buvo 100 Eur, o laikotarpiu po 2023-01-01 buvo suteikta papildoma 100 Eur paskola, tokiu būdu padidinant paskolos sumą iki 200 Eur, tai į LSĮ bazę neįtraukiama 50 proc. palūkanų, priskaičiuotų už visą tokią paskolą po atlikto sumos padidinimo.


11.Dėl gautų pajamų apibrėžimo

LSĮĮ 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad apskaičiuojant įnašo bazę, neįtraukiamos palūkanų pajamos, gautos už 2023 m. sausio 1 d. ir vėliau sudarytas kreditavimo sutartis <...>.

LSĮĮ taikymo tikslais „gautos pajamos“ suprantamos pagal kaupimo apskaitos principą, t. y. palūkanų pajamos pripažįstamos nepriklausomai nuo jų faktinio gavimo momento.


12.Dėl grynųjų palūkanų pajamų apskaičiavimo

Apskaičiuojant LSĮ galioja principas, kad duomenys būtų kuo labiau palyginami tarp skirtingų laikotarpių ir visiems LSĮ mokėtojams galiotų vienodos taisyklės, nepriklausomai nuo taikomos apskaitos politikos.

LSĮĮ taikymo požiūriu indėlių draudimo sąnaudos ir pertvarkymo fondo mokesčio sąnaudos, nustatytos LSĮĮ 6 straipsnio 7 dalyje, apskaičiuojant LSĮ, neįtraukiamos į palūkanų išlaidas (sąnaudas).


13.Dėl įnašo bazės mažinimo indėlių draudimo įmokomis ir įnašais į Bendrą pertvarkymo fondą

Apskaičiuojant avansinį įnašą už 2023 m. antrąjį ketvirtį, t. y. laikotarpį nuo 2023 m. gegužės 16 d. iki birželio 30 d., avansinio LSĮ bazė gali būti sumažinta 1/4 metinių įmokų dalimi padauginta iš koeficiento , o metinė LSĮ bazė — metine įmokų ir įnašų suma, padauginta iš koeficiento.


14.Dėl proporcingumo taikymo apskaičiuojant grynąsias palūkanų pajamas skaičiuojant LSĮ už 2023 m. antrąjį ketvirtį

Apskaičiuojant grynąsias palūkanų pajamas skaičiuojant LSĮ už 2023 m. antrąjį ketvirtį, o taip pat ir ankstesnių 2018–2021 m. antrąjį ketvirtį, turėtų būti laikomasi tokio principo:

•pirmiausia, kiek prieinami, naudojami dieniniai duomenys;

•jei dieniniai duomenys už kurį nors laikotarpį ar visus laikotarpius, finansinės grupės narį ir pan., nėra prieinami, tai grynųjų pajamų daliai taikomas proporcingumo principas: gegužės mėnesį gautos atitinkamos grynosios palūkanų pajamos apskaičiuojamos viso mėnesio gautas grynąsias palūkanų pajamas padalijant iš visų to mėnesio dienų skaičiaus (31 d.) ir padauginant iš dienų nuo LSĮĮ įsigaliojimo dienos iki mėnesio pabaigos skaičiaus (16 d.);

•jei mėnesiniai duomenys nėra prieinami, antrąjį ketvirtį gautos atitinkamos grynosios palūkanų pajamos apskaičiuojamos viso antrojo ketvirčio gautas grynąsias palūkanų pajamas padalijant iš visų antrojo ketvirčio dienų skaičiaus (91 d.) ir padauginant iš dienų nuo LSĮĮ įsigaliojimo dienos iki ketvirčio pabaigos skaičiaus (46 d.).