Atsiskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą

Mokestis - Privalomieji atskaitymai iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalis.

Pagrindinis teisės aktas - Lietuvos Respublikos miškų įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1229 „Dėl Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2018 m. rugpjūčio 15 d. redakcija).

Mokesčio mokėtojai

Miško valdytojai – miško savininkai (sąvoką žiūrėti žemiau); miškų urėdijos, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės, valstybės įmonės bei organizacijos, valdančios patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka joms Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę; kiti fiziniai ar juridiniai asmenys; užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, teisėtai įgijusios privačios miško žemės valdymo teisę. (Miškų įstatymo 2 str. 18 d.)

Miško savininkai – valstybė, fiziniai ir juridiniai asmenys bei užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę į miškus. (Miškų įstatymo 2 str. 16 d.)

Mokesčio objektas:

Miško valdytojo pajamos, gautos už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką.

Žaliavinė mediena – miško žemėje nukirstų medžių stiebų mediena (pjautinieji rąstai, popiermedžiai, tarrąsčiai, malkinė mediena (neskaldytos malkos), plokščių mediena ir kiti apvaliosios medienos sortimentai), skirta medienos gaminiams ruošti. Gaminiai, pagaminti iš žaliavinės medienos (medžių stiebų), pavyzdžiui, tokie kaip lentos, skiedros biokurui, skaldytos malkos ir kiti, nėra privalomųjų atskaitymų iš pajamų pagal Miškų įstatymą objektas.

Nenukirstas miškas – augantys medžiai, sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos ir kita nenukirsta sumedėjusi miško augalija. (Miškų įstatymo 2 str. 22 d.)

Pažymėtina, kad miško valdytojo pajamos, gautos už parduotą žemės sklypą, kuriame yra miškas, nėra privalomųjų atskaitymų objektas.

Mokesčių tarifai:

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) privalo apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius 5 procentų atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką.

Valstybinio miško valdytojai (juridiniai asmenys) iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką, privalo apskaičiuoti ir į valstybės biudžetą papildomai sumokėti privalomuosius 10 procentų  atskaitymus.

Mokestinis laikotarpis:

Miško valdytojų juridinių asmenų – kalendorinis mėnuo.

Miško valdytojų fizinių asmenų – kalendoriniai metai.

Deklaravimas ir sumokėjimas:

Miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti deklaracijoje FR0463 (02 versija) atitinkamo mokestinio laikotarpio kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos.

Miško valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti, sumokėti ir mokesčių administratoriui pateikti tinkamai užpildytą deklaraciją FR0463 (02 versija), kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VA-203 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" patvirtinta naujos redakcijos deklaracijos FR0463 formos 01 versiją, kurioje gautas pajamas privaloma nurodyti eurais. Iki 2015 m. birželio 30 dienos deklaracijos FR0463 formos 01 versiją privalo teikti miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys arba užsienio valstybėje įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, taip pat  deklaracijos FR0463 formos 01 versija naudojama tikslinant iki 2015 m. birželio 30 dienos pateiktas deklaracijos FR0463 formas.

Deklaracija FR0463 (02 versija) patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. VA-1 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo". Nuo 2015 m. liepos 1 d. visi miško valdytojai privalo teikti deklaracijos FR0463 02 versiją.

Apskaičiuotus privalomuosius atskaitymus miško valdytojai privalo sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pagal mokesčių administratoriaus, t. y. Valstybinės mokesčių inspekcijos, nustatytą įmokos kodą – 1001.