Informacija apie baudas už administracinius nusižengimus (AN)

1. Kur galima rasti informaciją apie baudas už administracinius nusižengimus?

Asmuo, padaręs pažeidimą ir esantis e. VMI autorizuotų paslaugų srities Mano VMI vartotoju, prisijungęs prie Mano VMI > Mokesčių mokėtojo kortelė > Administracinės baudos, gali peržiūrėti jam skirtas administracinių nusižengimų (AN) baudas, jų apmokėjimo terminus ir būklę.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl baudų už administracinius teisės pažeidimus (ATP), paskirtų pagal nurodymą ar nutarimą iki 2015 liepos 1 d., dydžio ar nesumokėtos baudos likučio turite kreiptis į instituciją, paskyrusią baudą, kadangi VMI tokios informacijos neturi.


2. Kur turi kreiptis asmuo, nežinantis už ką buvo paskirta administracinė bauda?

Asmuo, padaręs administracinį nusižengimą, turi kreiptis į instituciją, paskyrusią baudą už administracinį nusižengimą.


3. Kaip teisingai apmokėti baudą už administracinį nusižengimą per Mano VMI?

Asmuo, padaręs pažeidimą ir esantis e. VMI autorizuotų paslaugų srities Mano VMI vartotoju, administracinio nusižengimo (AN) baudą gali apmokėti elektroniniu būdu prisijungęs prie Mano VMI > Mokesčių mokėtojo kortelė > Administracinės baudos, paspaudus aktyvų mygtuką „Mokėti" arba pasirinkęs paslaugą Mokėjimo vykdymas.

Atkreipiame dėmesį, kad apmokant baudą iš meniu punkto „Administracinės baudos", pažeidimo identifikacinis kodas (ROIK) į paskirtį įkeliamas automatiškai ir įmoka teisingai įskaitoma baudai už administracinį nusižengimą padengti.


4. Kaip teisingai apmokėti baudas už administracinius nusižengimus?

Informaciją, kaip teisingai atlikti mokėjimo pavedimą elektroninėje bankininkystėje, rasite čia.

Atkreipiame dėmesį, kad įmoka baudai už administracinius nusižengimus padengti bus įskaityta pagal įrašytą pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK) ar baudos paskyrimo dokumento numerį.


5. Kokius veiksmus turi atlikti mokesčių mokėtojas, jeigu jis, mokėdamas baudą už administracinį nusižengimą nurodė neteisingą įmokos kodą ir nenurodė arba nurodė neteisingą pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK)?

Jeigu mokesčių mokėtojas (toliau – MM) baudą už administracinį nusižengimą AN), paskirtą pagal administracinį nurodymą, sumokėjo neteisingu įmokos kodu ir nenurodė ROIK, tuomet papildomą informaciją apie baudos sumokėjimą, tarp jų ir ROIK, mokesčių mokėtojas gali pateikti (nurodyti) laisvos formos pranešime, prisijungęs prie Mano VMI arba pranešti bendruoju Mokesčių informacijos telefonu 1882. Laisvos formos prašymai per Mano VMI teikiami iš Pranešimo apie paskirtą baudą kortelės, pridedant susijusį dokumentą (Dokumentai ir pranešimai > Dokumentai > Gauti dokumentai, atsivertus pranešimą ir pasirinkus „Pateikti susijusį dokumentą"). Šiuos veiksmus gali atlikti pats MM arba VMI darbuotojas, jei MM atvyksta į VMI aptarnavimo skyrių.

Jeigu MM baudą už AN, paskirtą pagal nutarimą, sumokėjo senu įmokos kodu ir nenurodė ROIK, tuomet MM gali pateikti Prašymą įskaityti mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) teisingu įmokos kodu (forma FR0781).


6. Ar bus užskaityta pažeidėjo įmoka, jeigu bauda už administracinį nusižengimą buvo paskirta vyrui, tačiau įmoką sumokėjo žmona?

Jeigu žmona mokėjimo pavedime nurodė pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK), tuomet įmoka bus užskaityta automatiškai tam asmeniui, kuriam buvo paskirta bauda pagal mokėjimo pavedime nurodytą ROIK.


7. Ar bus užskaityta pažeidėjo įmoka, jeigu baudą už administracinį nusižengimą sumokėjo kitas asmuo teisingu (1001) įmokos kodu, tačiau mokėjimo pavedime nurodė neteisingą pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK)?

Jei mokesčių mokėtojo (toliau – MM) baudą už administracinį nusižengimą (AN) sumokėjo kitas asmuo 1001 įmokos kodu ir mokėjimo paskirtyje suklydo nurodydamas ROIK, MM papildomą informaciją apie baudos sumokėjimą, tarp jų ir ROIK, gali pateikti (nurodyti) laisvos formos pranešime, prisijungęs prie Mano VMI arba pranešti bendruoju Mokesčių informacijos telefonu 1882. Laisvos formos prašymai per Mano VMI teikiami iš Pranešimo apie paskirtą baudą kortelės, pridedant susijusį dokumentą (Dokumentai ir pranešimai > Dokumentai > Gauti dokumentai, atsivertus pranešimą ir pasirinkus „Pateikti susijusį dokumentą"). Šiuos veiksmus gali atlikti pats MM arba VMI darbuotojas, jei MM atvyksta į VMI aptarnavimo skyrių.


8. Ar bus užskaityta baudos už administracinį nusižengimą prievolė, jeigu baudą už administracinį nusižengimą mokesčių mokėtojas sumokėjo teisingu (1001) įmokos kodu, tačiau mokėjimo pavedime nenurodė pažeidimo identifikacinio kodo (ROIK)?

Jei mokesčių mokėtojas neturi kitų mokestinių nepriemokų, tuomet suėjus mokėjimo terminui, įmoka bus užskaityta baudos už administracinį nusižengimą (AN) nepriemokai padengti.


9. Kuriuos dokumentus, kam ir kada turi pateikti mokesčių mokėtojas, norėdamas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą?

Mokesčių mokėtojas, susidūręs su finansiniais sunkumais ir negalintis laiku sumokėti paskirtų administracinių baudų (AN baudų), gali kreiptis dėl jų mokėjimo išdėstymo dalimis (t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo) pateikiant:

  • prašymą dėl AN baudų atidėjimo arba išdėstymo, kuriame turi nurodyti tikslią AN baudos sumą bei pageidaujamą mokėjimo grafiką.
  • užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283)
  • banko sąskaitų likučiai, pvz., išrašai iš el. bankininkystės, prašymo teikimo dienai;
  • dokumentus, kurie įrodytų realias galimybes sumokėti AN baudą, pvz., laisvos formos dokumentai apie gaunamas pajamas.
Prašymą dėl AN baudų išdėstymo galima pateikti per Mano VMI sistemą (skiltyje, Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas > Mokestinės paskolos sutarties sudarymas).

Pateikti prašymą padės VMI interneto svetainėje esantis prašymo pildymo vedlys: https://www.vmi.lt/mokymai/course/view.php?id=98 (tema – Mokestinės paskolos sutarties sudarymas ir keitimas).

Asmenys, neturintys galimybių teikti elektroniniu būdu per Mano VMI, prašymą gali atsiųsti: Siunčiant el. paštu ar klasikiniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens (ar jo įgalioto atstovo) vardu ir pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Svarbu. AN baudos mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatytos baudos sumokėjimo termino dienos.

Prašymas išdėstyti AN baudos mokėjimą gali būti pateiktas tik po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino, numatyto Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje.