DUK dėl priemonės "Subsidijos labiausiai nukentėjusioms įmonėms"

1.Koks teisės aktas reglamentuoja subsidijų skyrimą labiausiai nukentėjusioms nuo COVID- 19 įmonėms?

Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2021-04-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 230.


2.Kur rasti informaciją apie galimybę gauti subsidiją nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms?

Informacija apie galimybę gauti subsidijas teikiama interneto svetainėse: www.eimin.lt, www.vmi.lt ir www.lvpa.lt.


3.Kokiu tikslu skiriama subsidija nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms?

Subsidijos tikslas – padėti labiausiai nukentėjusioms įmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes ir palaikyti įmonės likvidumą, padengti dalį įmonės pastoviųjų ir nepadengtų pastoviųjų išlaidų.


4.Kokios įmonės laikomos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusiomis?

Įmonės, kurių vykdoma pagrindinė ekonominė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą (toliau – Sąrašas), patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu ir atitinkančios vieną iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021-04-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 230, 14 punkte nurodytų sąlygų.


5.Kokiems tikslams įmonė negali naudoti subsidijos?

Skirtos subsidijos įmonė negali naudoti dividendams išsimokėti, kapitalo mažinimui, išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti, taip pat paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.

Subsidijos lėšomis draudžiama atsiskaityti už nuomos, komunalines ir kitas paslaugas, jei šių paslaugų teikėjas priklauso tai pačiai vienai įmonei, t. y. su pareiškėju susijusioms įmonėms.


6.Kokia bendra subsidijų suma iš valstybės biudžeto lėšų skiriama nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms?

Iš valstybės biudžeto lėšų skiriamų subsidijų bendra suma - 120 mln. eurų.


7.Kiek kartų pareiškėjui gali būti skiriama ši subsidija?

Vienam pareiškėjui, atitinkančiam Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021-04-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 230 (toliau – Aprašas) 14 punkte nurodytas sąlygas, gali būti skiriama tik viena subsidija pareiškėjo pasirinkimu pagal Aprašo III skyriuje arba IV skyriuje nurodytus reikalavimus.


8.Iki kada galima pateikti paraiškas subsidijai gauti?

Paraiškos pateikiamos ne ilgiau, nei pakanka kvietimams numatytų lėšų paskirstyti pagal gautas subsidijų paraiškas, tačiau pateikimo diena negali būti vėlesnė kaip 2021 m. liepos 1 d.


9.Iki kada gali būti skiriama subsidija?

Subsidija gali būti skiriama ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 d.


10.Ar įmonės vykdoma veikla turi įtakos subsidijos skyrimui?

Taip turi, nes subsidija skiriama tik įmonėms, kurių vykdoma pagrindinė ekonominė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Sąrašas), tačiau subsidija neskiriama jei bent viena vykdomų veiklų yra:

EVRK A sekcijos „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“

01 skyrius - „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“

03 skyrius - „Žvejyba ir akvakultūra“

EVRK K sekcijos „Finansinė ir draudimo veikla“

64 skyrius – „Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą“.

Jeigu nors viena įmonės vykdoma ekonominė veikla priskiriama išvardytoms sritims, įmonei subsidija nėra teikiama, net jei jos pagrindinė vykdoma veikla yra Sąraše.


11.Kokius reikalavimus turi atitikti pareiškėjai, teikiantys nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusių įmonių paraiškas subsidijai gauti?

Pareiškėjas turi atitikti vieną iš šių reikalavimų:

Pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto 2021-04-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 230 III skyrių (Komunikato 3.1 skirsnį):

• įmonės, kurių ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos nuo koronaviruso (COVID-19 ligos) sumažėjo ne mažiau kaip 50 proc. (lyginama 2020-11-01–2021-01-31 laikotarpio pajamos su 2019–2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis; remiamasi Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) teikiamoje pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijoje (PVM mokėtojų) arba paraiškoje (ne PVM mokėtojų) deklaruotais duomenimis) (taikoma įmonėms, kurios nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. gavo pajamų). Jeigu veikla buvo uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 d., pajamų kritimo lyginimo laikotarpis yra 2020-12-01–2021-01-31;

• ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 31 d. įsteigtos ir nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. pajamų negavusios įmonės;

• įsteigtos nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., tačiau nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. pajamų negavusios įmonės.

Pagal Aprašo IV skyrių (Komunikato 3.12 skirsnį):

• įmonės, kurių ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos nuo koronaviruso (COVID-19 ligos) sumažėjo ne mažiau kaip:

1) 50 proc. (lyginamos 2020-11-01–2021-01-31 laikotarpio pajamos su 2019 metų atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis. Jeigu veikla buvo uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 d., pajamų kritimo lyginimo laikotarpis yra 2020-12-01–2021-01-31 su 2019 metų atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis);

2) 30 proc. (lyginamos 2021-02-01–2021-04-30 laikotarpio pajamos su 2019 metų atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis).


12. Kokius kriterijus turi atitikti pareiškėjas, kad būtų skiriama subsidija nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusiai įmonei?

Subsidija gali būti skiriama, jei:

- pareiškėjas iki 2020 m. sausio 31 d. yra sumokėjęs ir (arba) įskaitęs bent dalį už 2019 metus deklaruotos mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313) mokėtinos gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumos į valstybės ir savivaldybės biudžetus (netaikoma pareiškėjams, atitinkantiems Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021-04-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 230 , 14.3 papunktyje nurodytus reikalavimus, ir Mažosioms bendrijoms (MB), Individualioms įmonėms (IĮ), Komanditinėms ūkinėms bendrijoms (KŪB), Tikrosioms ūkinėms bendrijoms (TŪB), kuriose 2019 m. pagal darbo sutartį už darbo užmokestį nedirbo fiziniai asmenys);

- pareiškėjas subsidijų paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną nėra reorganizuojamas, dalyvaujantis reorganizavime, restruktūrizuojamas, pertvarkomas, dalyvaujantis atskyrime, bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, likviduojamas dėl bankroto, likviduotas, jungiamas peržengiant vienos valstybės ribas, dalyvaujantis jungimesi peržengiant vienos valstybės ribas;

- pareiškėjas subsidijų paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti sąrašų sudarymo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje;

- pareiškėjo, kuris yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, nuolatinė buveinė turi būti įregistruota Mokesčių mokėtojų registre;

- pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį. Jeigu pareiškėjas yra susijęs su kitomis Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis, jos taip pat turi būti pateikusios metinių finansinių ataskaitų rinkinius už 2019 metus. Reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurių metinių finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio forma nėra patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro, šie pareiškėjai metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį pateikia kartu su subsidijų paraiška;

- pareiškėjas turi privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN) įrašomą, pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidarytą sąskaitą ir ji yra nurodyta subsidijų paraiškoje.


13.Pagal kokius duomenis nustatomas mėnesio pajamų sumažėjimas?

Pajamų sumažėjimas nustatomas pagal VMI pateiktose mėnesinėse PVM deklaracijose (forma FR0600) deklaruotus duomenis, o teikiantys kitokias nei mėnesines PVM deklaracijas turėtų įvertinti duomenis, kurie būtų deklaruojami, jeigu būtų teikiamos mėnesinės PVM deklaracijos arba neprivalantiems teikti PVM deklaracijų – remiantis bendromis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatomis ir pareiškėjo teikiamoje subsidijų paraiškoje deklaruotais (patvirtintais) duomenimis (informacija).

Jeigu nustatoma, kad pajamos šiame papunktyje nustatytu laikotarpiu krito ne dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka šios sąlygos ir jam subsidija negalėjo būti skiriama.


14.Kokie PVM deklaracijos duomenys yra vertinami, skaičiuojant pajamų sumažėjimą?

Vertinami PVM deklaracijos (forma FR0600) I skyriaus duomenys, išskyrus 14, 15 laukelius.


15.Kokiu būdu apskaičiuojama subsidija labiausiai nukentėjusioms nuo COVID-19 įmonėms?

Gali būti skiriama tik viena subsidija, kuri apskaičiuojama paties pareiškėjo pasirinkimu pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021-04-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 230 III skyriuje (pagal Komunikato 3.1 skirsnį) arba IV skyriuje (Komunikato 3.12 skirsnį) nurodytus reikalavimus.


16.Kokio dydžio subsidijos suma gali būti skiriama įmonei pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021-04-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 230 (toliau – Aprašas), III skyrių (pagal Komunikato 3.1 skirsnį)?

Subsidijos dydis gali būti ne mažesnis negu 500 Eur ir ne didesnis negu 350 000 Eur vienam pareiškėjui.

Pareiškėjų, kurių ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis, (jeigu veikla uždrausta po lapkričio 30 d. lyginamas laikotarpis 2020 m. gruodžio 1 d. 2021 sausio 31 d. su atitinkamu laikotarpiu 2019-2020 m.), sumažėjo ne mažiau kaip 50 procentų, jų pasirinkimu gali būti skiriama viena iš šių subsidijų dydžių subsidija:

- subsidija, kurios dydis lygus įmonės ekonominės veiklos vidutiniam vieno mėnesio pajamų kritimo procento dydžiui, apskaičiuojamam nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų sumokėtos ir (arba) įskaitytos GPM sumos (visos ar jos dalies), kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę. Vertinami iki 2020 m. sausio 31 d. atlikti mokėjimai ir (arba) įskaitymai.

Jei pareiškėjas yra mažoji bendrija (MB), individuali įmonė (IĮ), komanditinė ūkinė bendrija (KŪB), tikroji ūkinė bendrija (TŪB), į GPM sumą, nuo kurios skaičiuojamas galimos skirti subsidijos dydis, įskaičiuojama ir GPM suma, apskaičiuota nuo pareiškėjo 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM312), deklaruotų IĮ savininkams, MB nariams, KŪB ir TŪB dalyviams išmokėtų 02, 26, 27, 77 rūšių išmokų, nustatytų Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, nuo kurių pareiškėjas nėra išskaičiavęs ar savo lėšomis sumokėjęs GPM, jeigu pareiškėjo dalyviai, nariai ir (ar) savininkai yra deklaravę šias pajamas 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM311). Didžiausia galima subsidijos finansuojamoji dalis negali viršyti 100 procentų GPM sumos, nuo kurios skaičiuojamas galimos skirti subsidijos dydis.

- subsidija, kurios dydis sudaro ne daugiau kaip 70 proc. pastoviųjų išlaidų, bet ne daugiau kaip 40 000 Eur ir ne mažiau kaip 500 Eur. Pastoviosios išlaidos turi būti patirtos laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.

Pareiškėjams atitinkantiems Aprašo 14.2 ir 14.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus skiriama subsidija, kurios dydis sudaro ne daugiau kaip 70 proc. pastoviųjų išlaidų, bet ne daugiau kaip 40 000 Eur ir ne mažiau kaip 500 Eur. Pastoviosios išlaidos turi būti patirtos laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.


17.Kas yra pastoviosios išlaidos?

Pastoviosios išlaidos apima patalpų nuomos, komunalines, eksploatacines, saugos, įrangos, kuri neatsiejama nuo patalpų, automobilių stovėjimo vietų, indeksavimo pagal nuomos sutartį išlaidas. Pastoviosios išlaidos patiriamos nepriklausomai nuo produkcijos lygio.

Pavyzdžiui, išlaidos patiriamos už įmonės veikloje naudojamus lizinguojamus automobilius, pastatų/įrangos nusidėvėjimą sąnaudos, ryšio paslaugos, interneto paslaugos, buhalterinių programų aptarnavimo, darbdavio mokėjimų už prastovas darbuotojams išlaidos, bankui mokamos palūkanos pastoviosioms išlaidoms nepriskiriamos.

Pastoviosioms išlaidoms, kompensuojamoms pagal Komunikato 3.1 skirsnį, netaikomas reikalavimas dėl apmokėjimo/neapmokėjimo, taigi gali būti kompensuojamos jau apmokėtos ir (arba) neapmokėtos pastoviosios išlaidos.

Vertinant išlaidų patyrimo laikotarpį, turi būti vertinama, kada faktiškai buvo išlaidos patirtos, o ne kada išrašyta sąskaita.

Jeigu periodinės, reguliariai patiriamos išlaidos nurodytos metinėse sąskaitose, siūlome metinėse sąskaitose nurodytą sumą dalinti iš 12 mėnesių ir dauginti tik iš tinkamų finansuoti mėnesių skaičiaus, t. y. laikotarpio nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.


18.Kokio dydžio subsidijos suma gali būti skiriama įmonei, kai valstybės pagalba teikiama pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021-04-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 230 (toliau – Aprašas), IV skyrių (pagal Komunikato 3.12 skirsnį)?

Pareiškėjams, kurių:

• ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 m. atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis (jeigu veikla uždrausta po lapkričio 30 d. lyginamas laikotarpis 2020 m. gruodžio 1 d. - 2021 sausio 31 d. su atitinkamu laikotarpiu 2019 m.), sumažėjo ne mažiau kaip 50 procentų;

• ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos skaičiuojant nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., palyginti su 2019 m. atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų didžiausias galimos subsidijos dydis yra 70 proc. nepadengtų pastoviųjų išlaidų, tačiau neturi viršyti 350 000 Eur vienam pareiškėjui.

Subsidijos dydis nustatomas remiantis prognozuojamais įmonės nuostoliais, o galutinis subsidijos dydis nustatomas realizavus nuostolius, remiantis audituotomis finansinėmis ataskaitomis, nurodytomis Komunikato 87 punkto c papunktyje, kurias pareiškėjas privalo pateikti VMI ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 d. Bet koks mokėjimas, viršijantis galutinį subsidijos dydį, turi būti grąžintas Aprašo 62–64 punktuose nustatyta tvarka.


19.Kas yra nepadengtos pastoviosios išlaidos?

Ši sąvoka apibrėžta Komunikato 87 punkto c papunktyje:

Nepadengtos pastoviosios išlaidos – tai per tinkamą finansuoti laikotarpį įmonių patirtos pastoviosios išlaidos, kurios per tą patį laikotarpį nepadengiamos iš pelno (t. y. pajamų atėmus kintamąsias išlaidas) ir kurios nepadengiamos iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, draudimo, laikinosios pagalbos priemonių, kurioms taikomas šis komunikatas, arba paramos iš kitų šaltinių.

Taikant šį punktą išlaidos reiškia pastoviąsias ir kintamąsias išlaidas: pirmosios patiriamos nepriklausomai nuo produkcijos lygio, o pastarosios – priklausomai nuo produkcijos lygio.

Vienkartiniai vertės sumažėjimo nuostoliai į nuostolių apskaičiavimą pagal šią nuostatą neįtraukiami.

Skaičiuojant nepadengtų pastoviųjų išlaidų sumą, turi būti netraukiama jokia gauta valstybės pagalba, išskyrus paskolas, kadangi paskolas įmonė privalės sugrąžinti, jos nėra vertinamos kaip mažinančios nuostolius.


20.Kuriuo laikotarpiu turi būti patirtos nepadengtos pastoviosios išlaidos skaičiuojant subsidijos sumą?

Nepadengtos pastoviosios išlaidos turi būti patirtos laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.


21.Kokiam pareiškėjui neskiriama subsidija?

-kuris vienas ar kartu su susijusiomis įmonėmis 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikomas sunkumu patiriančia įmone, išskyrus, jei įmonė yra labai maža ir maža kaip apibrėžta SVVPĮ (Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme) ir jai nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba;

-kuris nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, EK (Europos Komisijos) sprendimu pripažintos neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka;

-kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.


22.Ar bus skelbiami kvietimai įmonėms dėl subsidijos paraiškos teikimo?

Taip, kvietimas skelbiamas VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, tačiau tai nėra individualus kvietimas, o paskelbta informacija apie tai, kad įmonės gali teikti paraiškas, jei jos atitinka kriterijus nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusių įmonių subsidijai gauti.


23.Kada skelbiami kvietimai dėl subsidijos paraiškos teikimo?

VMI kvietimus interneto svetainėje www.vmi.lt paskelbia ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021-04-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 230 įsigaliojimo dienos.


24.Kokie kvietimai bus skelbiami?

Skelbiamas vienas kvietimas, apimantis abu atvejus, kai

•valstybės pagalba teikiama pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021-04-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 230 (toliau – Aprašas), III skyriuje nurodytas sąlygas (numatoma skirti 100 milijonų eurų);

•valstybės pagalba teikiama pagal Aprašo IV skyriuje nurodytas sąlygas (numatoma skirti 20 milijonų eurų).

Pareiškėjai, pildydami subsidijos paraiškos formą KIT720 turi pasirinkti, kuriuo pagrindu teikia paraišką subsidijai gauti.

Kvietimams numatytos lėšos gali būti perskirstytos, bet ne anksčiau nei 2021 m. birželio 1 d.


25.Kokiu būdu įmonė gali pateikti subsidijos labiausiai nukentėjusioms įmonėms paraišką?

Įmonės subsidijos paraišką, kurios forma KIT720, gali pateikti per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS), adresu http://deklaravimas.vmi.lt

EDS -> Nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiška KIT720.


26.Kokia kalba pildomos paraiškos?

Paraiškos pildomos lietuvių kalba.


27.Jei pareiškėjas, pateikęs subsidijų paraišką, pastebėjo, kad nurodė neteisingą ir (ar) ne visą informaciją (duomenis) arba nurodyta informacija pasikeitė, ar gali tikslinti paraišką?

Turi pateikti naują subsidijų paraišką su teisingais, tiksliais duomenimis. Subsidijų paraiškos, jei dėl jų nebuvo priimtas sprendimas skirti subsidiją, gali būti tikslinamos iki kvietimų galiojimo pabaigos. Jeigu subsidijų paraiška tikslinama, subsidijų paraiškos pateikimo data yra laikoma paskutinės patikslintos subsidijų paraiškos pateikimo data.


28.Per kiek laiko nuo paraiškos pateikimo galima tikėtis subsidijos gavimo?

Kadangi įmonės duomenų tikrinimu ir atitikimu subsidijos gavimo sąlygoms užsiima Konkurencijos taryba (KT), Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC), Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) ir VMI, tai subsidijos pervedimas į sąskaitą nuo paraiškos pateikimo gali užtrukti. Statistiškai subsidijos išmokamos per 18-38 d. d. nuo paraiškos pateikimo dienos, tačiau atskirais atvejais dėl duomenų patikrinimo gali užtrukti ir ilgiau.


29.Kokiu būdu įmonė informuojama, kad subsidijų paraiška tenkinama arba netenkinama?

VMI apie sprendimą tenkinti arba netenkinti subsidijų paraiškos informuoja įmonę per Mano VMI.


30.Ar gali VMI paprašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius subsidijų paraiškoje pateiktus duomenis (informaciją) ir kokie tai dokumentai?

VMI turi teisę paprašyti pareiškėjo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po subsidijų paraiškos pateikimo pateikti papildomus duomenis (informaciją), kurie pagrindžia subsidijų paraiškoje pateiktus duomenis (informaciją) ir faktą, kad pareiškėjas yra nuo COVID-19 nukentėjusi įmonė (išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kreditorinius (debitorinius) atsiskaitymus, sutartis, užsakymus, duomenis (informaciją), dokumentus apie gautas pajamas, veiklos vykdymo vietų apribojimus, klientų srautų pasikeitimus, darbuotojų prastovas, atleidimus ir pan.). Gavusi šiuos duomenis (informaciją) ir juos pagrindžiančius dokumentus, VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina, ar subsidijų paraišką pateikęs pareiškėjas atitinka Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021-04-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 230 14.1 papunktyje nustatytus reikalavimus.


31.Jei įmonė gavo subsidiją, bet nori jos atsisakyti, kaip tai padaryti?

Pareiškėjas, gavęs subsidiją, bet norintis jos atsisakyti, apie tai raštu turi informuoti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir grąžinti gautą subsidiją į ministerijos sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie subsidijos atsisakymą dienos.


32.Į kokias pajamas turi atsižvelgti įmonės, vertindamos pajamų sumažėjimą, neprivalančios teikti PVM deklaracijų (ne PVM mokėtojos)?

Skaičiuodamos pajamas, įmonės vadovaujasi bendromis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pajamų pripažinimo nuostatomis. Tai yra, atsižvelgia į visas vieneto apmokestinamąsias ir neapmokestinamąsias pajamas, taip pat ir pagal specialias pajamų apmokestinimo sąlygas į mokesčio bazę įtrauktas vieneto pajamas tarp jų ir pozityviąsias pajamas bei kitas pajamas.

Neatsižvelgia į:

iš Lietuvos ir užsienio vienetų gautus apmokestinamus ir neapmokestinamus dividendus;

per Lietuvos vienetų nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį (DAIS), vykdomos veiklos mokestinio laikotarpio pajamas, jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos nustatyta tvarka apmokestinamos pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse.

Taigi, įmonės ne PVM mokėtojos pajamų sumažėjimą nustato naudodamosi buhalterinės apskaitos duomenimis, eliminuojant tas pajamas, kurios skaičiuojant pelno mokestį neįtraukiamos į pelno mokesčio bazę.


33.Ar reikalavimas pateikti Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį taikomas pareiškėjams, kurių metinių finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio forma nėra patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro (pavyzdžiui, profesinių bendrijų)?

Šie pareiškėjai metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį privalo pateikti VMI kartu su subsidijų paraiška.


34.Ar bus skiriama subsidija, jei įmonės pajamos sumažėjo ne dėl su COVID-19 susijusių priežasčių?

Ne, tokiu atveju, subsidija skiriama nebus.


35.Jei įmonė jau gavo subsidiją pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos įmonėms“ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2021-01-15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 24 (kai įmonės apyvarta dėl COVID-19 krito ne mažiau kaip 30 proc.), ar galės gauti papildomai subsidiją, skirtą labiausiai nukentėjusioms nuo COVID-19 įmonėms?

Taip galės, jeigu įmonė atitinka visus reikalavimus ir kriterijus, kuriuos turi atitikti įmonė, pretenduojanti gauti subsidiją, skirtą labiausiai nukentėjusioms nuo COVID-19 įmonėms, ir neviršija maksimalios, pagal teisės aktus nustatytos, gautų subsidijų (valstybės pagalbos) sumos.


36.Jei pareiškėjas KIT720 6 laukelyje pasirenka „1“ (Komunikato 3.1 skirsnis pajamų kritimo kompensavimui) kokius priedus turi pildyti?

Pareiškėjas turi pildyti priedą S (jeigu turi susijusių Lietuvoje registruotų įmonių), U(jeigu turi susijusių užsienyje registruotų juridinių asmenų arba verslininkų).


37.Jei pareiškėjas KIT720 6 laukelyje pasirenka „2“ (Komunikato 3.1 skirsnis pastoviųjų išlaidų kompensavimui) kokius priedus turi pildyti?

Pareiškėjas turi pildyti priedą S (jeigu turi susijusių Lietuvoje registruotų įmonių), U (jeigu turi susijusių užsienyje registruotų juridinių asmenų arba verslininkų), I, N ir F.


38.Jei pareiškėjas KIT720 6 laukelyje pasirenka „3“ (Komunikato 3.12 skirsnis nepadengtų pastoviųjų išlaidų kompensavimui) kokius priedus turi pildyti?

Pareiškėjas turi pildyti priedą S (jeigu turi susijusių Lietuvoje registruotų įmonių), U (jeigu turi susijusių užsienyje registruotų juridinių asmenų arba verslininkų) ir I.


39.KIT720I yra 12 laukelių, nors išlaidos turi būti patirtos nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. (viso 6 mėnesiai). Ar pareiškėjas pildys tik 6 laukelius, pasirinkęs pastovias arba nepadengtas pastovias išlaidas?

Taip, pareiškėjas pildys tik 6 laukelius


40. Ką nurodyti pildant KIT720 F priedą F6 laukelyje, jeigu nuomos sutartis yra sudaryta su gyventoju, kuris sąskaitų faktūrų nerašo ir įmonė turi banko mokėjimo dokumentus?

Turėtų pasirinkti „3 – kita“.


41.Pildant KIT720 F priedą, F3 laukelis "Objekto unikalus numeris nekilnojamojo turto registre" yra privalomas. Ką įmonė turi nurodyti, jeigu nuomojasi mažus plotus prekybos centruose (prekybos saleles), kurie neturi unikalaus numerio nekilnojamojo turto registre?

Turėtų nurodyti bendrą patalpų, kurioms priskirtas nuomojamas prekybos salelės plotas, unikalų numerį.


42.Kaip įmonė turėtų užpildyti paraiškos KIT720F priedą, jeigu įmonė nuomojasi 6 objektus, tačiau gauna vieną bendrą sąskaitą už komunalines paslaugas visiems 6 objektams?

Įmonė turėtų pildyti 6 eilutes pagal kiekvieną objektą, F8 laukelyje reiktų išlaidas atskirti / padalinti pagal kiekvieną objektą atskirai. Jeigu to neišeina padaryti pagal sąskaitą, rekomenduojame išlaidas padalinti kiekvienam objektui proporcingai pagal objekto kvadratūrą ar pan.


43. Ką įrašyti paraiškos KIT720 formos N1 laukelyje, kai nuomos sutartis registruota VĮ Registrų centras, tačiau neturi numerio?

KIT720N priedo N1 laukelyje įrašykite - „Numerio nėra“.


44.Ar KIT720 I priede nurodomos išlaidos (pastoviosios ir nepadengtos) su PVM ar be PVM?

KIT720 I priede nurodomų išlaidų (pastoviųjų ir nepadengtųjų) sumas reiktų nurodyti be PVM sumų.


45. Ar norint gauti subsidiją pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021-04-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 230 IV skyrių finansinės ataskaitos turės būti audituotos ir pateiktos VMI ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 d.?

Taip, turės būti pateiktos.


46.Įmonė turi lizingo ar paskolos sutartį su finansine institucija ar lizingo įmone dėl įrangos ar nekilnojamojo turto pirkimo ir pagal sutartį kas mėnesį moka įmokas, kurias sudaro paskolos pagrindinės sumos ir palūkanų ar lizingo įmokų ir palūkanų padengimas. Jeigu įmonė nepadengė šių įmokų karantino laikotarpiu, ar jos gali būti laikomos nepadengtomis pastoviosiomis išlaidomis?

„Nepadengtomis pastoviosiomis išlaidomis“ gali būti laikomos tik išlaidos, kurios atsispindi Pelno ir nuostolių ataskaitoje. O Pelno ir nuostolių ataskaitoje atsispindi tik palūkanos, bet ne pagrindinė paskolos suma.


47.Kadangi „nepadengtų pastoviųjų išlaidų“ negalima padengti jokiais finansiniais šaltiniais laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 31 d. pvz. įmonės patyrė nuomos išlaidų ir gavo paskolą pagal kitą įmonėms skirtą priemonę ir ja padengė tas išlaidas. Pagal Komunikatą, jeigu šios išlaidos buvo padengtos kitomis Komunikato numatytomis priemonėmis, tuomet jų negalima padengti pagal schemą (komunikato 3.12 skirsnį). Ar išlaidos gali būti padengiamos pagal schemą, jeigu jos buvo padengtos iš kitų šaltinių (pvz. privačios įmonės suteikta paskola ir kt.)?

Paskola gauta iš bet kurio šaltinio (pvz., finansinės institucijos) gali būti panaudota nepadengtoms pastoviosioms išlaidoms padengti. Tačiau skaičiuojant nepadengtų pastoviųjų išlaidų sumą, turi būti netraukiama jokia gauta valstybės pagalba, išskyrus paskolas, kadangi paskolas įmonė privalės sugrąžinti, jos nėra vertinamos kaip mažinančios nuostolius.


48.Ką reiškia sąvoka „vienkartiniai vertės sumažėjimo nuostoliai“? Ši sąvoka yra paminėta Komunikato 87 punkte: „Vienkartiniai vertės sumažėjimo nuostoliai nėra įtraukti į nuostolių skaičiavimą pagal šią nuostatą“.

Kai kurie įprasti nuostoliai, kuriuos įmonės patiria įprastai vykdydamos savo veiklą (pvz. tie, kurie atitiktų praėjusių metų vidurkį , jeigu tokie yra), turi būti įtraukti į nuostolių skaičiavimą.

Į skaičiavimus neturėtų būti įtraukiami jokie vienkartiniai vertės sumažėjimo nuostoliai, kurie atsiranda dėl neįprasto ar vienkartinio įvykio (t. y. dėl kokio nors su įmone susijusio įvykio ar dėl nuostolių dėl nenumatyto suniokojimo), net jei yra susiję su COVID-19 pandemija. Jie atsiranda kaip staigus ir didelis turto balansinės vertės sumažėjimas, kai pvz. dėl stichinės nelaimės sugenda įmonės lauko mašinos ir įranga. Jie neturi būti įtraukiami į nuostolių skaičiavimą pagal Komunikato 3.12 skirsnį.

Kitas pavyzdys yra vienkartiniai vertės sumažėjimo nuostoliai, kurių įmonė negali laiku nustatyti (pvz. jei mašina, kuriai taikomas įprastas nusidėvėjimas, yra brokuota ir ją reikia visiškai nurašyti, nes jos nebegalima naudoti). Pagal Komunikatą taip pat neturi būti dengiami balanso koregavimai, susiję su vienkartiniais vertės sumažėjimo nuostoliais, kurie atsiranda dėl „pačios“ įmonės sprendimo (pvz. „blogų“ paskolų nurašymas). Kitais žodžiais tariant, nuostoliai, kuriuos įmonė gali pati nusistatyti.


49.Individuali įmonė nuomojasi patalpas iš individualios įmonės savininko (fizinio asmens), pagal Aprašo 23 punktą, subsidijos lėšomis draudžiama atsiskaityti už nuomos, komunalines ir kitas paslaugas, jei šių paslaugų teikėjas priklauso tai pačiai vienai įmonei. Ar šiuo atveju apribojimas taikomas?

Kai individuali įmonė nuomojasi patalpas iš individualios įmonės savininko (fizinio asmens), laikoma, kad tai susijusios įmonės ir pareiškėjas neatitinka Aprašo 23 punkto reikalavimų.

Todėl, kad: Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 21 straipsnis apibrėžia, kad „Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla“. Atitinkamai 3 straipsnis numato, kad „Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla, kuri apima prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims ir kurią vykdant siekiama gauti pajamų“.


50.Ar prie pastoviųjų išlaidų galima traukti draudimo išlaidas (apdraustas nekilnojamas turtas, pvz. pats restoranas, apdrausta įranga, apdrausti darbuotojai)?

Draudimo išlaidos nepriskiriamos prie Aprašo 4.5 p. nurodytų pastoviųjų išlaidų.

Pastoviosios išlaidos – pareiškėjo išlaidos, susijusios su nuosavybės teise valdomomis ir (arba) nuomojamomis patalpomis, apimančios patalpų nuomos, komunalines, eksploatacines, saugos, įrangos, kuri neatsiejama nuo patalpų, automobilių stovėjimo vietų, indeksavimo pagal nuomos sutartį išlaidas. Pastoviosios išlaidos patiriamos nepriklausomai nuo įmonės produkcijos (apima gaminamus gaminius ir teikiamas paslaugas) lygio.


51.Ar prie pastoviųjų išlaidų gali būti traukiamas nekilnojamo turto mokestis?

Nekilnojamo turto mokestis nepriskiriamas prie Aprašo 4.5 p. nurodytų pastoviųjų išlaidų.


52.Už kurį laikotarpį turės būti pateiktos audituotos finansinės ataskaitos pagal Aprašo 29 punktą?

Audituotose finansinėse ataskaitose, nurodytose 2020 m. kovo 20 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 28 d. Europos Komisijos komunikatu (toliau – Komunikatas) 87 punkto c papunktyje, turi būti pateikta informacija apie nepadengtas pastoviąsias išlaidas, patirtas laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., kurias pareiškėjas privalo pateikti VMI ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 d.

Audituoti finansinių ataskaitų duomenys gali būti pateikiami ir už kitokį laikotarpį (pvz., nuo 2020.06.01. iki 2021.06.01), svarbu, kad apimtų tinkamą laikotarpį nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.

Atkreipiame dėmesį, kad audituoti finansinių ataskaitų duomenys už laikotarpį nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. privalo būti pateikti pamėnesiui, t. y. gali būti pateiktos mėnesinės audituotos ataskaitos arba bendra ataskaita už laikotarpį nuo 2020 lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., tačiau tokiu atveju joje turi būti išskirtos mėnesinės sumos.

Audito išvadoje (pvz. paaiškinamajame rašte) turi būti aiškiai nuo kitų įmonės išlaidų atskirtos prašomos kompensuoti (nepadengtos) pastoviosios išlaidos, nurodant išlaidų kategorijas ir sumas eurais.

Nepateikus tokios išvados, VMI negalės pripažinti, kad (nepadengtos) pastoviosios išlaidos yra tinkamos subsidijuoti ir pareiškėjas privalės gautą subsidiją grąžinti.

Jei audituota suma bus mažesnė, nei pareiškėjas nurodė paraiškoje (formoje KIT720), tai skirtumą tarp gautos subsidijos ir apskaičiuotos subsidijos nuo auditoriaus patvirtintos (nepadengtų) pastoviųjų išlaidų sumos, pareiškėjas privalės grąžinti.

Audituotas finansines ataskaitas sudaro pelno (nuostolio) ataskaitos ir paaiškinamas raštas.


53.Įmonės veikla apribota nuo 2020-12-16. Už kokį laikotarpį bus kompensuojamos įmonės nepadengtosios pastoviosios išlaidos, pasirinkus subsidijos apskaičiavimo būdą pagal Aprašo IV skyrių, arba pastoviosios išlaidos, pasirinkus subsidijos skaičiavimo būdą pagal Aprašo 24.1.2 p.?

Jeigu įmonė pasirenka subsidijos apskaičiavimo būdą pagal Aprašo IV skyrių (nepadengtųjų išlaidų kompensavimas) arba pagal Aprašo 24.1.2 p.(pastoviųjų išlaidų kompensavimas), išlaidų tinkamumo laikotarpis yra nuo 2020-11-01 iki 2021-04-30, nepriklausomai nuo to, kada buvo apribota įmonės veikla. Tik šiuo atveju, kadangi veikla apribota po 2020-11-30, tai pajamų sumažėjimo lyginamasis laikotarpis yra nuo 2020-12-01 iki 2021-01-31, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m.


54.Įmonė teikė paraišką KIT720 ir gavo subsidiją (pagal sumokėtą / įskaitytą GPM). PVM sąskaitas faktūras už perparduodamas komunalines paslaugas (šildymą, elektrą, vandenį, ryšius, signalizaciją, inžinierinių tinklų aptarnavimą ir kt.), kaip neatsiskleidusi tarpininkė išrašo vienintelė akcininkė, turinti 100 proc. įmonės akcijų. Ar gali įmonė panaudoti subsidijos lėšas šioms išlaidoms apmokėti?

Ne, negali, nes pagal Aprašo 23 punktą, subsidijos lėšomis draudžiama atsiskaityti už nuomos, komunalines ir kitas paslaugas, jei šių paslaugų teikėjas priklauso tai pačiai vienai įmonei.