EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

1961 m. JAV ir Kanadai prisijungus prie Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (angl. OEEC — Organisation for European Economic Co-operation), vienijusios Europos šalis bendram tikslui — atstatyti po II pasaulinio karo sugriautą ekonomiką, buvo įkurta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD — Organisation for Economic Co-operation and Development). EBPO centrinė būstinė yra Paryžiuje.

XXI a. EBPO siekia tapti viena iš pagrindinių tarptautinių organizacijų, darančių įtaką globalizacijos procesams.

EBPO — tai forumas, kuriame valstybių narių ekspertai diskutuoja, dalijasi patirtimi bei plėtoja naujas ekonominės bei socialinės politikos gaires, kurios vėliau perkeliamos į praktinį gyvenimą. EBPO kaupia patirtį ir atlieka išsamius įvairių sričių tyrimus, kurie yra vertinami ir laikomi autoritetingais visame pasaulyje. Remdamiesi šiais tyrimais, EBPO ekspertai kuria novatoriškas įvairių sričių politikos tobulinimo koncepcijas. Organizacija savo veikloje remiasi aukščiausių standartų taikymo ir maksimalaus skaidrumo principais, skirdama daug dėmesio įvairių ekonomikos sričių integralumui ir politikos skaidrumui.

EBPO svarstomų klausimų spektras gan platus — makroekonomika, aplinkosauga, švietimas, mokslas, technologijos, inovacijos. Kitos tarptautinės ekonominės organizacijos ir finansinės institucijos vertina EBPO ruošiamas tyrimais ir analizėmis pagrįstas studijas, apžvelgiančias konkrečių valstybių vykdomą politiką įvairiose srityse. EBPO yra sukaupusi vieną išsamiausių statistikos duomenų bazių.

Šiuo metu EBPO priklauso 36 valstybės. Lietuva pilnateise EBPO nare tapo 2018 m. liepos 5 d.

EBPO Mokesčių administratorių forumas

EBPO Mokesčių administratorių forumas (Forum on Tax Administration) sukurtas 2002 m. Forumo tikslas - gerinti paslaugų mokesčių mokėtojams kokybę ir mokestinių prievolių vykdymą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, didinti mokesčių administratorių veiklos efektyvumą optimaliai naudojant administracinius kaštus.

Mokesčių administratorių forume dalyvauja atstovai iš daugiau nei 50 EBPO priklausančių, tiek ir šiai organizacijai nepriklausančių šalių, įskaitant G20 šalių atstovus.

Lietuva EBPO Mokesčių administratorių forume dalyvauja nuo 2016 m. gegužės mėn.

EBPO mokesčių administratorių forumo iniciatyva siekiama remti tarptautinę darbotvarkę, gerinti mokesčių atitiktį ir plėtoti ateities mokesčių administravimo klausimus.

Forumo darbo programą formuoja penki ilgalaikio bendradarbiavimo tinklai bei mažesnės trukmės bendrų interesų turinčios mokesčių administracijų projektinės grupės - interesų bendruomenės, kurios keičiasi idėjomis bei geriausia mokesčių administravimo praktika.

Ilgalaikiai bendradarbiavimo tinklai:

  • Stambusis verslas ir tarptautinė programa;
  • Bendrų gebėjimų ir bendradarbiavimo jungtinė tarptautinė darbo grupė (JITSIC);
  • Abipusio susitarimo procedūra (MAP);
  • Mokestinės skolos valdymo tinklas;
  • Gebėjimų stiprinimo tinklas.

Daugiau informacijos apie EBPO mokesčių administratorių forumą galima rasti čia.

Internetinė svetainė: www.oecd.org