Kaip apmokestinamos pajamos už Lietuvoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą?

Pajamos, gautos už Lietuvoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą, apmokestinamos pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio tik tokiu atveju, kai galutinis pajamų gavėjas yra užsienio vienetas, veikiantis Lietuvoje ne per nuolatinę buveinę ir vykdantis atlikėjų ar sporto veiklą (pvz., orkestras, trupė, komanda). Tokios užsienio vienetų gautos pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą.

Užsienio vienetai, gavę pajamų už Lietuvoje vykdomą atlikėjų ir (ar) sporto veiklą, turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos mokesčių administratorių, kurio veiklos teritorijoje įregistruotas pelno mokestį išskaičiavęs asmuo, dėl pelno mokesčio perskaičiavimo, t. y. pelno mokestį mokėti nuo apmokestinamojo pelno.

Šiuo atveju užsienio vienetai mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos prašymą dėl mokesčio permokos grąžinimo ir dokumentus, pagrindžiančius patirtas sąnaudas, susijusias su Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyta atlikėjų ir (ar) sporto veikla arba dokumentus, pagrindžiančius nekilnojamojo turto įsigijimo ir pardavimo kainą bei tokių dokumentų aprašą.

Nuo užsienio vienetų pajamų sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo tvarka, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-123.