Kokia tvarka užsienio juridiniai asmenys registruojami Mokesčių mokėtojų registre?

Užsienio juridiniai asmenys Mokesčių mokėtojų registre registruojami pateikdami tinkamai užpildytą Prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formą, kurią galite rasti adresu https://www.vmi.lt/evmi/formos.

 

Prašymo FR0227 forma gali būti pateikiama šiais būdais:

  • prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities (Mano VMI), arba
  • užpildytas popierines prašymo formas tiesiogiai įteikiant arba išsiunčiant paštu VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra užsienio juridinio asmens veiklos vykdymo per nuolatinę buveinę vieta, arba yra įsigytas (ar perimtas) nekilnojamasis turtas.

Kartu su užpildyta forma FR0227 turi būti pateikiama:

  • registravimo užsienio valstybėje pažymėjimo kopija ar registro, kuriame saugoma jų byla, išrašas.
  • nuosavybę į nekilnojamąjį turtą patvirtinantys dokumentai, išduoti Valstybės įmonės Registrų centras, t. y. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas arba panaudos / nuomos sutartis su fiziniu asmeniu (kai registruojamasi Nekilnojamojo mokesčio mokėjimo tikslais).

Pateikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine lietuvių kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo ir patvirtinti jo spaudu.

Užsienio asmens registravimo pažymėjimo kopija ar Registro, kuriame saugoma jo byla, išrašai turi būti legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu prašymą FR0227 pateikia užsienio asmens įgaliotas asmuo, kartu su prašymu turi būti pateikiamas užsienio asmens išduoto įgaliojimo originalas bei jo vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo.

Sprendimas dėl įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą priimamas per 5 darbo dienas po prašymo gavimo. Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas priimamas per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų duomenų ir / ar dokumentų ir / ar informacijos gavimo dienos.

Informaciją, kaip tapti naudotoju ir prisijungti prie Mano VMI, galite rasti čia.