Mokesčių deklaracijų teikimas

Mokesčių deklaracijų teikimas

Mokesčio deklaracija turi būti pateikta atitinkamam mokesčių administratoriui mokesčio įstatymo nustatytais terminais. Centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais mokesčio deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas. Mokesčių administravimo įstatymo 77 straipsnis numato atvejus, kai mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleistas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo. Bankrutuojančio arba restruktūrizuojamo juridinio asmens mokesčio deklaracijos pateikimo ypatumus nustato Mokesčių administravimo įstatymo 78 straipsnis.

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 76, 77, 78 straipsniai.

VMI prie FM viršininko 2004-07-09 įsakymas Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“.