Mokesčių administratoriaus išankstinis įsipareigojimas dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo

Mokesčių mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu pritarti jo siūlomam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui (toliau — prašymas).

Būsimasis sandoris — mokesčių mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė, kurie bus pradėti vykdyti po prašymo pateikimo mokesčių administratoriui dienos.

Prašymas negali būti pateiktas dėl mokesčio dydžio.

Prašyme mokesčių mokėtojas turi:

  • tiksliai ir vienareikšmiškai apibūdinti būsimąjį sandorį, aplinkybes, su kuriomis pagal mokesčių įstatymus sietinas apmokestinimas, taikytinas mokesčių teisės aktų nuostatas;
  • pateikti kitą informaciją ir įrodymus, kuriais grindžia siūlomą mokesčių teisės aktų nuostatų taikymą.

Mokesčių administratorius turi priimti sprendimą dėl prašymo per 60 dienų nuo jo gavimo dienos. Prašymo nagrinėjimo terminas mokesčių administratoriaus sprendimu gali būti pratęstas dar 60 dienų, jeigu prašymui nagrinėti reikia papildomo tyrimo.

Mokesčių administratorius, išnagrinėjęs prašymą, priima vieną iš šių sprendimų:

  • pritarti prašyme nurodytam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui;
  • nepritarti prašyme nurodytam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui.

Mokesčių administratorius netaiko sprendimo dėl prašymo, jeigu mokestinio patikrinimo metu nustato, kad faktinės sandorio vykdymo aplinkybės neatitinka mokesčių mokėtojo prašyme nurodytų aplinkybių.

Mokesčių mokėtojas neprivalo vadovautis mokesčių administratoriaus sprendimu dėl prašymo.

Mokesčių administratoriaus išankstinis įsipareigojimas dėl PVM klausimų tarpvalstybiniuose sandoriuose

Siekiant sumažinti abejones dėl tarp kelių valstybių narių vykstantiems sandoriams taikomos PVM tvarkos, Europos Sąjungos PVM forumo iniciatyva 2013 metais buvo įsteigtas bandomasis projektas dėl tarpvalstybinių sprendimų (TVS) (angl. VAT Cross Border Rulings). Projekte dalyvauja 18 valstybių narių (Belgija, Danija, Airija, Estija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras, Jungtinė Karalystė, Latvija, Lietuva, Malta, Vengrija, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Suomija, Švedija). Projekto tikslas yra suteikti galimybę apmokestinamiesiems asmenims gauti išankstinius įpareigojančius mokesčių administratoriaus sprendimus sudėtingais PVM taikymo atvejais tarpvalstybiniuose sandoriuose. TVS, kuris priimamas konkrečių mokesčių mokėtojo sandorių atžvilgiu, reiškia mokesčių administratoriaus įsipareigojimą teisės aktų nuostatas taikyti būtent taip, kaip nurodyta TVS.

Apmokestinamojo asmens prašymas dėl TVS gali būti pateiktas tik tuo atveju, jeigu numatomas sandoris yra sudėtingas ir turi tarpvalstybinį aspektą dviejose ar daugiau bandomajame projekte dalyvaujančių valstybių narių.

Tačiau galimi atvejai, kai konkretų TVS nagrinėjantys mokesčių administratoriai nesusitaria dėl tam sandoriui taikytinų teisės aktų nuostatų ir laikosi skirtingų pozicijų. Kadangi TVS yra bandomasis projektas, nėra nustatyto tokių mokesčių administratorių ginčų privalomos sprendimo tvarkos ir institucijų, kurios priimtų sprendimus, privalomus mokesčių administratoriams. Todėl vis dar išlieka tikimybė, kad atitinkamo sandorio atveju atsiras dvigubas apmokestinimas PVM.

Daugiau informacijos apie tarpvalstybinius sprendimus PVM klausimais galima rasti „Informaciniame pranešime“ bei Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-cross-border-rulings-cbr_en

TEISINĖ INFORMACIJA

Mokesčių administravimo įstatymo 37¹ straipsnis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. VA-105 „Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo".