Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) plėtros paslaugos (III etapas)

Projekto tikslas

Modernizuoti Mokesčių apskaitos informacinę sistemą (MAIS) taip, kad įgyvendinti sudarytos sutarties su VĮ Registrų centru dėl MAIS ir Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos sąveikos nuostatas, parengti duomenų atvėrimui duomenis apie MM (klientų) sumokėtus mokesčius ir įmonių duomenis apie nepriemoką, modernizuoti prievolių apskaitos, DK apskaitos, surinktų lėšų valdymo,  nepriemokų išieškojimo, Valstybei perduotino turto apskaitos ir vykdomųjų dokumentų procesus.

Problemos aktualumas

Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojam mokesčių fondui taikomi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai. Mokesčių apskaitos informacinės sistema (MAIS) apima tokias Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos sritis kaip mokesčių, įmokų, rinkliavų apskaita, vykdomųjų dokumentų administravimas, surinktų lėšų paskirstymas, nepriemokų ieškojimas, valstybei perduotino turto apskaita. Siekiant tinkamai įgyvendinti apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, nuostatas, būtina nuolat tobulinti MAIS, leidžiančią užtikrinti skaidrią, tikslią ir teisingą mokesčių, įmokų ir rinkliavų apskaitą,  atitinkančią VSAFAS, didinti mokesčių administravimo efektyvumą, operatyviau aptarnauti mokesčių mokėtojus.

Projekte sukurti MAIS funkcionalumai leis supaprastinti mokesčių administravimo procedūrų atlikimą. Modifikavus mokesčių mokėtojų turimų prievolių ir permokų valdymą tarp VMI ir SODRA, šis procesas mokesčių mokėtojams bus paprastesnis, greitesnis, sumažės apskaičiuojamų delspinigių dėl laiku nesumokėtų mokesčių/įmokų tikimybė, bus taupomi žmogiškieji resursai. Modifikavus MAIS, bus užtikrinta susitarimų dėl pagalbos bei taikos sutarčių ir restruktūrizavimo/fizinio asmens bankroto proceso metu išdėstytų ir teismo patvirtintų mokestinių prievolių sumokėjimo vykdymo kontrolė.  Pagreitės bankroto ir restruktūrizavimo procesai, bus išvengta korektūros klaidų, rengiant finansinių reikalavimų dokumentus. Nepriemokų išieškojimo procesas atitiks sumų, kurias draudžiama išieškoti iš kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje esančių lėšų, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 236 „Dėl sumų, kurias draudžiama išieškoti iš kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje esančių lėšų, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas.

 Projekto dalys

Siekiant užtikrinti projekte numatytų uždavinių pasiekimą, bus įgyvendintos tokios paslaugos:

1. prievolių apskaitos procesų modernizavimas;

2.  DK (didžiosios knygos) apskaitos procesų modernizavimas;

3.  surinktų lėšų valdymo proceso modernizavimas;

4. duomenų integracijų su ITIS_EU, DEKA, GYPAS, Antstolių IS, ANR, TAAR, IMIS (IMIS likučiai) tobulinimas;

5. parengti duomenų atvėrimui duomenis apie MM (klientų) sumokėtus mokesčius ir įmonių duomenis apie nepriemoką;

6.  nepriemokų išieškojimo proceso modernizavimas, susijęs su neišieškomos minimalios sumos nustatymu, keitimu, panaikinimu ir šios informacijos gavimu iš PLAIS, pateikimu PLAIS, užduočių detalių išvesčių sukūrimas;

7. valstybei perduotino turto apskaitos proceso optimizavimas;

8. vykdomųjų dokumentų (VD) procesų modernizavimas ir duomenų mainai su išorinėmis ir vidinėmis IS;

9. AN baudų išieškojimo ir kitų išieškojimo funkcionalumų modernizavimas;

10. kitų funkcionalumų modernizavimas pagal VMI poreikius.

Projekto įgyvendinimas

Projekto biudžetas: 1 821 607 eurų

Projekto kodas: VMI_IS_022

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 8 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. gegužės 30 d.

Projektas „Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) plėtros paslaugos (III etapas)“ finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti Projekto vadovė Vilma Mirauskienė:

Tel. 8 5 2687 864

El. p. [email protected]

  

Projekto vykdytojas: