Pridėtinės vertės mokestis

Pagrindinis teisės aktas - Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas.

Mokesčio mokėtojai - Lietuvos bei užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Lietuvoje vykdo bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas.

Tam tikrais atvejais mokėtoju gali būti ir asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos.

Mokesčio objektas - PVM objektas yra apmokestinamojo asmens už atlygį vykdomas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kuris pagal PVM įstatymo nuostatas laikomas įvykusiu Lietuvoje. PVM objektu taip pat gali būti prekių ir paslaugų įsigijimas Lietuvoje už atlygį iš kitos valstybės narės.

PVM objektas taip pat yra prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės PVM mokėtojų, kai prekes įsigyjant buvo pritaikytas 0 proc. PVM tarifas, ir prekės atgabenamos į Lietuvą.

Importo PVM objektas yra prekių importas, kai prekės pagal PVM įstatymo nuostatas laikomos importuotomis šalies teritorijoje

Mokesčio tarifai:

Standartinis 21 procento PVM tarifas.

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

1. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

2. Spausdintoms ir elektroninėms knygoms ir spausdintiems ir elektroniniams neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius). Šio punkto nuostatos netaikomos leidiniams, kuriuose reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio arba kurių visą ar didžiąją dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys.

3. Turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms.

4. Keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat šiame punkte nurodytų keleivių bagažo vežimo paslaugoms.

5. Buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui.

6. Visų rūšių meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių lankymui, kai netaikomos PVM įstatymo 23 straipsnio nuostatos.

Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas:

1. Vaistams, medicinos pagalbos priemonėms ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktams, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams.

2. Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.

3. Spausdintiems ir (arba) elektroniniams laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams (net jei jie skelbiami elektroniniais ryšiais), įskaitant viešosios informacijos skleidėjų redakcijų periodiškai atnaujinamus elektroninius informacinius dokumentus ir (arba) jų rinkinius, kurių turinys iš esmės būtų sudaromas analogiškai kaip spausdintų periodinių leidinių turinys (neatsižvelgiant į tai, ar yra leidžiamos šių elektroninių dokumentų ir (arba) jų rinkinių spausdintinės versijos, ar ne). Šio punkto nuostatos netaikomos techninėms, bibliografinėms ir panašaus pobūdžio duomenų bazėms, erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikantiems leidiniams, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, ir leidiniams, kuriuose mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio arba kurių visą ar didžiąją dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys.

Mokestinis laikotarpis:

Įprastai juridinio asmens mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, o fizinio asmens mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis.

Tiek juridinis, tiek fizinis asmuo turi teisę prašyti nustatyti kitokį mokestinį laikotarpį.

Juridinis asmuo gali prašyti, kad jo mokestiniu laikotarpiu būtų laikomas kalendorinis ketvirtis,  jei visos jo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų.

Kreiptis į mokesčio administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį / ketvirtį turi teisę ir naujai įsteigti juridiniai asmenys PVM mokėtojai, kurie numato, kad einamaisiais kalendoriniais metais jų pajamos iš ekonominės veiklos neviršys aukščiau nurodyto dydžio.

Fizinis asmuo gali prašyti, kad jo mokestiniu laikotarpiu būtų laikomas kalendorinis mėnuo.

Tiek Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų, tiek užsienio fizinių ir juridinių asmenų mokestiniu laikotarpiu yra kalendorinis mėnuo, jei iš kitų valstybių narių yra įsigyjamos prekės ir/ar paslaugos, už kurias atsiranda prievolė pirkėjui apskaičiuoti PVM Lietuvoje, vadovaujantis PVM įstatymo 95 straipsniu.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys:

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas PVM neapmokestinami, nustatyti PVM įstatymo 20 – 33 straipsniuose.

PVM neapmokestinama:

- su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos;

- socialinės paslaugos ir susijusios prekės;

- švietimo ir mokymo paslaugos;

- kultūros ir sporto paslaugos;

- pelno nesiekiančių juridinių asmenų veikla;

- pašto paslaugos;

- radijo ir televizijos visuomenei teikiamos informavimo paslaugos;

- draudimo paslaugos;

- finansinės paslaugos;

- specialūs ženklai;

- azartiniai lošimai ir loterijos;

- nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuoma;

- tam tikrų nekilnojamų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimas.

PVM įstatymo 34 – 40 straipsniuose yra nustatyti atvejai, kai importuojamos prekės yra neapmokestinamos importo PVM.

Atvejai, kai prekių tiekimui ir paslaugų teikimui yra taikomas 0 proc. PVM tarifas yra nustatyti PVM įstatymo 41 – 53 straipsniuose.

0 proc. PVM tarifas taikomas:

- prekių tiekimui, kai prekės išgabenamos iš Europos Sąjungos;

- prekių tiekimui, kai prekes išgabena keleiviai;

- laivų ir orlaivių tiekimui, nuomai, kt. sandoriams, susijusiems su laivais ir orlaiviais;

- laivų ir orlaivių atsargų tiekimui;

- vežimo paslaugoms ir susijusiems sandoriams;

- draudimo ir finansinėms paslaugoms, susijusioms su prekių eksportu;

- diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtų prekių tiekimui ir paslaugų teikimui;

- aukso tiekimui Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui;

- prekių tiekimui į kitą valstybę narę;

- prekių tiekimui paramos gavėjams, kai prekės yra išgabenamos iš Europos Sąjungos;

- nelaimių aukoms skirtos prekės ir paslaugos;

- kilnojamųjų daiktų aptarnavimui ir perdirbimui, kai tokie daiktai laikinai įvežti į Europos Sąjungą;

- atstovavimui tam tikruose sandoriuose;

- tam tikriems sandoriams, susijusiems su tarptautine prekyba.

Registracija:

Lietuvoje įgyvendinta speciali schema mažoms įmonėms, t. y Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo įregistruoti jį PVM mokėtoju, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo 45 000 eurų.

Tačiau pabrėžtina, jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens įsigytų iš kitų valstybių narių prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų arba einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti, tada apmokestinamasis asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju net ir tuo atveju, kai metinis atlygis 45 000 eurų nebuvo viršytas.

Užsienio apmokestinamajam asmeniui vykdančiam ekonominę veiklą Lietuvos Respublikoje aukščiau aprašyta schema nėra taikoma. Užsienio apmokestinamasis asmuo privalo registruotis PVM mokėtoju nuo ekonominės veiklos pradžios Lietuvos Respublikoje.

Užsienio apmokestinamasis asmuo neprivalo registruotis PVM mokėtoju, jeigu jis šalies teritorijoje vykdo tik šią veiklą:

1) tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą neapmokestinamos PVM;

2) tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas;

3) tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą būtų apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, išskyrus PVM įstatymo 41, 49 straipsniuose, taip pat 53 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 ir 6 punktuose ir 5, 6, 10 dalyse nurodytą veiklą bei 53-1 straipsnyje nurodytą veiklą;

4) tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, už kurias prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM tenka pirkėjui pagal PVM įstatymo 95 str. 2, 3 , 4 dalis;

5) apmokestinamieji asmenys, kuriems taikomos PVM įstatyme nustatytos specialios apmokestinimo PVM schemos (ne ES schema, ES schema, Importo schema) ir kurie šalies teritorijoje teikia paslaugas ir (arba) tiekia prekes, nurodytas atitinkamai PVM įstatymo XII skyriaus penktajame (ne ES schema) ir (arba) šeštajame (ES schema), ir (arba) septintajame skirsniuose (Importo schema), ir jau yra įsiregistravę PVM mokėtojais kurioje nors valstybėje narėje pagal tos valstybės narės teisės aktų nuostatas, iš esmės tolygias atitinkamai PVM įstatymo XII skyriaus penktojo ir (arba) šeštojo, ir (arba) septintojo skirsnių nuostatoms, registruotis PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje neprivalo, tačiau tik tuo atveju, kai jų prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda vien dėl tokių paslaugų teikimo ir (arba) prekių tiekimo.

Pažymėtina, kad kai kuriais atvejais, kai užsienio apmokestinamajam asmeniui neatsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, pirkimo PVM gali būti grąžinamas tik per PVM atskaitą, t. y. užsienio apmokestinamasis asmuo turi registruotis PVM mokėtoju. Pavyzdžiui, užsienio apmokestinamasis asmuo įsigijo prekių Lietuvos Respublikoje iš Lietuvos apmokestinamojo asmens ir pirkiniui buvo pritaikytas Lietuvos PVM tarifas. Tada užsienio apmokestinamasis asmuo tiekia tas prekes kaip atsargas į tam tikrą laivą (tokiam prekių tiekimui taikomas 0 proc. PVM tarifas pagal PVM įstatymo 44 str.). Pagal PVM įstatymo 71 str. 3 dalį užsienio apmokestinamajam asmeniui neatsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, tačiau remiantis vadovaujantis PVM įstatymo 117 str. tokiam asmeniui PVM gali būti grąžintas.

Deklaravimas ir sumokėjimas:

Mokestinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio, kalendorinio pusmečio, kalendorinio ketvirčio (nuo 2019 m. liepos 1 d.), kito mokestinio laikotarpio) PVM deklaracijos FR0600 forma pateikiama ne vėliau kaip per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos. Už šiuos mokestinius laikotarpius apskaičiuota PVM suma privalo būti sumokėta ne vėliau kaip iki 25 dienos po mokestinio laikotarpio pabaigos.

Išregistruojamo iš PVM mokėtojo arba likviduojamo asmens paskutinio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 forma pateikiama per 20 dienų po išregistravimo. Tokioje PVM deklaracijoje apskaičiuota mokėtina PVM suma privalo būti sumokėta ne vėliau kaip tą pačią dieną, kada pateikiama tokia deklaracija, tačiau ne vėliau kaip iki nustatyto šios PVM deklaracijos pateikimo termino dienos.

Apmokestinamasis asmuo, kuriam yra prievolė sumokėti PVM, neįsiregistravus PVM mokėtoju, teikia pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens pridėtinės vertės mokesčio apyskaitą FR0608, pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 25 d.

PVM deklaracijos FR0600 forma ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-29.

Metinė PVM deklaracija FR0516 forma, kurios užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003-05-06 įsakymu Nr. V-140  (galiojanti 2022-10-17 įsakymo redakcija Nr. VA-77) pateikiama ir joje apskaičiuota mokėtina PVM suma sumokama iki kitų metų spalio 1 dienos.

Jeigu taikomos PVM įstatymo XII skyriaus penktojo skirsnio nuostatos, t. y. apmokestinamasis asmuo, Lietuvos Respublikoje pasirinkęs taikyti Europos Sąjungoje neįsikūrusių asmenų schemą, PVM deklaracija per OSS turi būti pateikta kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio paskutinės dienos.

Jeigu taikomos PVM įstatymo XII skyriaus šeštojo skirsnio nuostatos, t. y. apmokestinamasis asmuo, Lietuvos Respublikoje pasirinkęs taikyti Europos Sąjungoje įsikūrusių asmenų schemą, PVM deklaracija turi būti pateikta kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio paskutinės dienos.

Jeigu taikomos PVM įstatymo XII skyriaus septintojo skirsnio nuostatos, t. y. apmokestinamasis asmuo arba jam atstovaujantis importo tarpininkas, Lietuvos Respublikoje pasirinkę taikyti importuojamų prekių schemą, PVM deklaracija turi būti pateikta kiekvienam kalendoriniam mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio, einančio po pasibaigusio mokestinio laikotarpio, už kurį teikiama deklaracija, paskutinės dienos. PVM deklaracijos FR0600, FR0516, FR0608 formos teikiamos tik elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo (EDS) sistemą.

PVM sąskaitų faktūrų registravimas:

Visos PVM mokėtojų gautos ir išrašytos PVM sąskaitos faktūros registruojamos išmaniosios mokesčių administravimo sistemos i.MAS posistemyje i.SAF. Registrų duomenys pateikiami mokesčių administratoriui iki kito mėnesio 20 d., jei PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis kalendorinis mėnuo arba kalendorinis ketvirtis, ir iki kito mėnesio 20 d., pasibaigus pusmečiui, jei PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis.

Kiti ypatumai:

Užsienio apmokestinamasis asmuo nustatyta tvarka turi teisę susigrąžinti PVM, sumokėtą Lietuvos Respublikoje.

Teisę susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM turi užsienio apmokestinamieji asmenys:

    • įsikūrę kurioje nors kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėje narėje,
    • įsikūrę ES nepriklausančiose valstybėse:

1) už ES teritorijos ribų, jeigu užsienio valstybė, kurioje įsikūręs užsienio apmokestinamasis asmuo, grąžina PVM (ar jam tapatų mokestį) Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims, t. y. taikomas abipusiškumo principas. Šiuo metu PVM grąžinamas Armėnijos, Islandijos, Norvegijos, Kanados, Šveicarijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės (numatyti tam tikri apribojimai) apmokestinamiesiems asmenims. Sąrašas valstybių, nepriklausančių ES, kuriose įsikūrę apmokestinamieji asmenys gali prašyti susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM, nėra baigtinis ir gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į kitų šalių PVM grąžinimo Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims praktiką;

 2) už ES teritorijos ribų, kurie ES teritorijoje teikia elektroniniu būdu teikiamas paslaugas ir, pasinaudoję „Vieno langelio schema“ (angl. One Stop Shop, toliau - OSS), yra įsiregistravę PVM mokėtojais kurioje nors ES valstybėje narėje. PVM mokėtojais įsiregistravę elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikėjai gali prašyti grąžinti PVM, sumokėtą Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, ar ta valstybė, kurioje jie yra įsikūrę, grąžina PVM Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims;

3) Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, kurioje nėra PVM (ar jam tapataus mokesčio), įsikūrę užsienio apmokestinamieji asmenys (šiuo metu vienintelė tokia valstybė yra JAV).

Lietuvos apmokestinamieji asmenys, norintys susigrąžinti kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM, elektroninius prašymus grąžinti PVM kitoms ES valstybėms narėms turi pateikti per VMI prie FM Elektroninę prašymų registravimo informacinę sistemą (EPRIS).

PVM įstatyme išskiriami ypatingi atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas:

1) PVM, apskaičiuotą už nuosavybės teisės objektus, perimtus kaip turtinis įnašas arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo;

2) PVM įstatymo 9 str. 4 dalyje nustatyto prekių tiekimo atveju apskaičiuotą PVM už perduodamą pastato (statinio) esminį pagerinimą;

3) PVM, apskaičiuotą už PVM įstatymo 7 str. 4 punkte numatytus statybos darbus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 90 dalyje;

4) kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti" nustatytais atvejais apskaičiuotą PVM, kai PVM už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), jeigu jis yra PVM mokėtojas (pvz. už juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekas ir laužą, panaudotas medžiagas ir kt.).