PROJEKTAS „VMI skaitmeninė transformacija: inovatyvių elektroninių paslaugų ir mokesčių administravimo platformos sukūrimas“

Problemos aktualumas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI) susiduria su problemomis, kurios bus išspręstos, įgyvendinus projektą „VMI skaitmeninė transformacija: inovatyvių elektroninių paslaugų ir mokesčių administravimo platformos sukūrimas“. Projektas išspręs šias problemas:

1. Plėtrai nepritaikyta IS architektūra ir technologijos.

2. Pasenusios ir gamintojų nepalaikomos IS.

3. Didelis informacinių sistemų kiekis.

4. Bendros duomenų ir informacijos valdymo sistemos trūkumas. 

5. Išbarstytas paslaugų teikimas, paini naudotojo sąsaja. 

Šių dienų technologinė aplinka rodo, kad šioms problemoms spręsti yra taikomi standartizuoti sprendimai, apimantys mokesčių administratoriaus pagrindinių funkcijų branduolį. Todėl, siekiant įgyvendinti skaitmeninę transformaciją bei pakelti VMI teikiamas el. paslaugas į aukštesnį paslaugų kokybės bei technologinės brandos lygmenį, yra būtina iš esmės transformuoti esamą informacinių sistemų architektūrą ir infrastruktūrą, panaudojant rinkoje prieinamus platforminius sprendimus su standartinėmis funkcijomis.

VMI yra priskiriama prie įstaigų, teikiančių elektronines paslaugas, atitinkančias bendradarbiavimo lygį (IV lygis). Šiuo Projektu VMI siekia teikiamas el. paslaugas ir susijusius veiklos procesus pakelti į aukštesnį brandos, kokybės ir technologinį lygį. Planuojama, jog į kitą brandos lygmenį bus pakeltos su mokesčių ir kitų įmokų administravimu susijusios paslaugos: 10 iš jų priskiriama administracinėms paslaugoms pagal LR Viešojo administravimo įstatymą. VMI administracinių paslaugų brandos lygis yra nurodytas kiekvienos paslaugos apraše.

Įgyvendindama šį projektą, VMI planuoja pradėti skaitmeninę transformaciją, kuri bus vykdoma, sujungiant ir konsoliduojant esamas IS, į vieną mokesčių administravimo platformą (toliau ― MAP) perkeliant optimizuotus veiklos procesus ir el. paslaugas, pasitelkiant duomenimis grįstus sprendimus ir įtraukiant į naudotoją orientuotą požiūrį, šiuolaikinius technologinius sprendinius priartinant prie VMI klientų natūralių ekosistemų.

Projekto dalys

 • MAP įsigijimas, įdiegimas ir konfigūravimas bei 10 VMI el. paslaugų ir mokesčių administravimo procesų perkėlimas į MAP.
 • El. paslaugų naudotojo patirties ir naudotojo sąsajos projektavimas.
 • Kompiuterinės ir sisteminės programinės įrangos, būtinos MAP įdiegti, įsigijimas ir paruošimas.
 • Esamų VMI IS pritaikymas MAP.
 • Kitos veiklos.

 

Projekto tikslas ― VMI teikiamas el. paslaugas ir veiklos procesus pakelti į aukštesnį brandos, kokybės ir technologinį lygį, sudarant sąlygas visiems el. paslaugų gavėjams vienoje el. paslaugų platformoje realiu laiku ir nepertraukiamai naudotis inovatyviomis el. paslaugomis, palaikomomis šiuolaikiniais ir gerosiomis praktikomis paremtais technologiniais sprendimais.

Projekto tikslinės grupės:

1. VMI klientai, turintys mokestinių prievolių ir (arba) naudojantys VMI paslaugas;

2. VMI darbuotojai;

3. Kitos Lietuvos ir kitų šalių institucijos ir jų darbuotojai (valstybės institucijos, teisės aktų nustatyta tvarka naudojančios ar teikiančios VMI duomenis, užsienio valstybių mokesčių administracijos ir (ar) kiti kompetentingi subjektai, tarptautinių sutarčių ir susitarimų pagrindu teikiantys ir (ar) gaunantys VMI duomenis).

Projekto įgyvendinimas:

 • Projekto biudžetas: 28 155 294,31 Eur (su PVM);
 • Projekto kodas: Nr. 02-088-P-0004;
 • Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2024 m. vasario 21 d.;
 • Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto rezultatai:

Projektas atitinka skaitmeninių sprendimų privalomus kriterijus, nustatytus Skaitmeninių sprendimų vertinimo metodikos III skyriuje, kurie bus realizuoti projekto įgyvendinimo metu.

 1. Kuriant arba modernizuojant skaitmeninį sprendimą, bus prisidedama prie Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano (toliau ― VPNĮP);
 2. Kuriant (modernizuojant) skaitmeninį sprendimą, numatoma pakartotinai naudoti (dalytis) institucijų jau surinktus duomenis;
 3. Skaitmeninio sprendimo prieinamumas bus užtikrintas ir socialiai pažeidžiamoms grupėms;
 4. Sukūrus (modernizavus) skaitmeninį sprendimą, bus sudarytos galimybės dalytis informacija ir duomenimis su kitomis institucijomis;
 5. Skaitmeniniai sprendimai bus kuriami (modernizuojami), pakartotinai panaudojant jau egzistuojančius skaitmeninius sprendimus tam tikroje srityje ir (ar) pakartotinai panaudojant jau sukurtą IRT infrastruktūrą;
 6. Kuriant skaitmeninį sprendimą, bus taikomi atvirieji standartai, nustatyti Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;
 7. Kuriant (modernizuojant) skaitmeninį sprendimą, numatoma taikyti priemones, kurios atitiktų kibernetinio saugumo reikalavimus;
 8. Turima gebėjimų ir (ar) patirties įgyvendinti panašaus masto skaitmeninių sprendimų kūrimo (modernizavimo) projektus.

Įgyvendinus projektą ir atsižvelgiant į PFSA 9.3 sąlygų punktą, nustatoma ir tikimasi pasiekti:

1. šiuos naudos kriterijus:

 • Išaugtų paslaugos ir (ar) jai suteikti reikalingų veiklos procesų atsparumas kibernetinėms grėsmėms;
 • Sumažėtų klaidų, teikiant paslaugą, tikimybė;
 • Paslaugos teikimo veiklos procesams atlikti reikėtų mažiau žmogiškųjų išteklių;
 • Paspartėtų paslaugai suteikti reikalingi veiklos procesai;
 • Analogiški veiklos procesai būtų priartinti prie tokią pačią ar panašią paslaugą teikiančių institucijų analogiškų ar panašių veiklos procesų atlikimo praktikos;
 • Padidėtų paslaugos teikimo veiklos procesų skaidrumas;
 • Institucija per tą patį laiką galėtų aptarnauti daugiau paslaugos gavėjų;
 • Būtų taupomas paslaugos teikimo veiklos procesus atliekančių darbuotojų laikas;
 • Mažėtų paslaugos suteikimo laiko ir sprendimo priklausomybė nuo netinkamo paslaugą teikiančių darbuotojų veikimo;
 • Paslaugos gavėjui mažėtų poreikis kreiptis į įvairias institucijas, siekiant gauti paslaugą;
 • Būtų galima automatizuotai kaupti su paslaugos teikimo veiklos procesais susijusias žinias ir patirtį (organizacijos žinių valdymas, institucinės atminties išsaugojimas);
 • Būtų sustiprinta ir paspartinta tarpinstitucinė komunikacija, siekiant suteikti paslaugą;
 • Paslauga taptų lengviau prieinama įvairių gebėjimų paslaugų naudotojams;
 • Išaugtų paslaugų naudotojų pasitenkinimas institucijų teikiamomis paslaugomis;
 • Sumažėtų finansinės paslaugos teikimo veiklos procesų atlikimo sąnaudos;
 • Išaugtų paslaugų naudotojų skaičius;
 • Išaugtų paslaugų naudotojų pasitenkinimas teikiama paslauga;
 • Pagerės mokesčių administratoriaus įvaizdis, veiklos efektyvumas, savanoriškas mokestinių prievolių vykdymas.

2. šiuos kiekybinius rodiklius:

 • Naujų ir patobulintų skaitmeninių paslaugų užsakymų el. būdu skaičiaus santykis su bendru naujų ir patobulintų paslaugų užsakymų skaičiumi 81 % (skaičiuojamas projekto pabaigoje, 2027 m.);
 • Žmogiškųjų išteklių, skirtų naujoms ir patobulintoms skaitmeninėms paslaugoms klientams teikti (pvz., klientų aptarnavimas telefonu ar gyvai, kiti veiksmai, reikalingi paslaugai suteikti), mažėjimas 20 proc. (skaičiuojamas projekto pradžioje ir 1 metai po paslaugos eksploatacijos pradžios);
 • Naujų ir patobulintų paslaugų suteikimo vidutinės trukmės sutrumpėjimas ― 30 proc. (skaičiuojama paslaugų suteikimo vidutinė trukmė, apimant per kalendorinius metus suteiktų paslaugų skaičių projekto pradžioje ir 1 metai po projekto pabaigos);
 • Naujų ir patobulintų skaitmeninių paslaugų vertinimas ― ne mažiau kaip 70 proc. teigiamas naudotojų vertinimas (matuojama metai po atitinkamos naujos ir patobulintos paslaugos įdiegimo).

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti Projekto vadovė Vilma Mirauskienė, tel. +370 5 268 7864, el. p. [email protected]

Projekto vykdytojas

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.