Įmokų kodai

Administruojamų įmokų kodai:
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu
Gyventojų pajamų mokestis
Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31)
Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos
Žemės mokestis
Pridėtinės vertės mokestis
Akcizai
Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (už laikotarpius iki 2015-12-31)
Įmokos į Garantinį fondą (už laikotarpius iki 2016-12-31)
Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis
Konsulinis mokestis
Žyminis mokestis
Valstybės rinkliavos
Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų
Galioja nuo 2022-07-01 Vienkartinis mokestis už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą
Įmoka pagal bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos asmens kreditoriaus reikalavimą
Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) išieškota suma
Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį
Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB 'Turto bankas' atgauta mokestinė nepriemoka
Antstolių pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Mokėjimo įstaigų pervesti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos
Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka
 
Neadministruojamų įmokų kodai:
Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos
Atliekų tvarkymo programos lėšos
Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšos
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo šaltiniai
Motorinių transporto priemonių registracijos mokestis
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautos lėšos asmenims grąžinant paskolas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinės paskirties pajamos už teisę į žvejybos kvotų suteikimą
Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro pagal Reglamentą Nr. 2017/1001 gautos lėšos
Dividendai už valstybės ir savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas
Valstybinės žemės sklypų pardavimo pajamos
Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą
Administracinės baudos (paskirtos iki 2015 m. birželio 30 d.)
Kitos baudos
Konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo įplaukos
Antstolių pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Biudžetinių įstaigų ir organizacijų materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimo įplaukos
Kitos įplaukos į biudžetus
Nenustatytos įplaukos
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis už lošimų lošimo automatais ir stalo lošimų organizavimą
 
Administruojamų įmokų kodai:
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu 1001**
 
Gyventojų pajamų mokestis
Nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės pajamų 1311
Gyventojų pajamų mokestis, mokamas mokestį išmokėjusio asmens savo lėšomis nuo gyventojams išmokėtų B klasės išmokų už mokestinius laikotarpius iki 2017-12-31 1321
Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojams išmokėtų B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiuotas ir (ar) išmokas išmokėjusio asmens lėšomis mokamas pajamų mokestis už mokestinius laikotarpius nuo 2018-01-01 1330
Nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių B klasės pajamų 1331
Nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių B klasės pajamų 1341
Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojams su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės išmokų 1411
Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės turto pardavimo pajamų (už mokestinius laikotarpius iki 2017-12-31) 1421
Mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo 1441
Nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų 1451
Už verslo liudijimo išdavimą 1461
 
Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31)
Fizinių asmenų pajamų mokestis (už laikotarpius iki 2002-12-31) 1011
 
Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos
Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos 5670
 
Žemės mokestis
Žemės mokestis 3011
 
Pridėtinės vertės mokestis
Grąžinta biudžetui iš valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšų sumokėta pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio suma 3970
Pridėtinės vertės mokesčio kompensacinis priedas, ūkininkų grąžintas į valstybės biudžetą 3981
Neregistruoto pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų pridėtinės vertės mokesčio įmoka, mokama, neteikiant PVM deklaracijos (FR0600) ir PVM apyskaitos (FR0608) 3631
 
Akcizai
Iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizais apmokestinamų prekių laikymo, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėti akcizai, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizinių prekių gabenimo, taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėti akcizai 4900
 
Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje
Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje 3311
 
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (už laikotarpius iki 2015-12-31)
Mokamos neteikiant metinės pajamų deklaracijos (už laikotarpius iki 2015-12-31) 1771
 
Įmokos į Garantinį fondą (už laikotarpius iki 2016-12-31)
Įmokos į Garantinį fondą (už laikotarpius iki 2016-12-31) 1961
 
Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis
Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis 5310
 
Konsulinis mokestis
Konsulinis mokestis 5320
 
Žyminis mokestis
Žyminis mokestis 5660
Pagal Lietuvos institucijų vykdomuosius dokumentus išieškotos sumos 5661
 
Valstybės rinkliavos
Valstybės rinkliavos už Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamas paslaugas 5740
Už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamas paslaugas 5742
Valstybės rinkliavos už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamas paslaugas, mokamos suteikus paslaugas 5814
Už Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas 5743
Už Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstaigų licencijavimo padalinių teikiamas paslaugas 5744
Už Lietuvos kelių policijos tarnybos teikiamas paslaugas 5730
Valstybės rinkliavos už Lietuvos transporto saugos administracijos teikiamas paslaugas 5746
Už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos licencijavimo paslaugas 5748
Už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistų registravimo paslaugas 5749
Už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kitas paslaugas 5750
Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamas paslaugas 5753
Už Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas paslaugas 5754
Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos teikiamas paslaugas 5758
Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikiamas paslaugas 5759
Valstybės rinkliavos už Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas 5760
Už muitinės įstaigų teikiamas paslaugas 5761
Už Muitinės mokymo centro muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacinio egzamino teorinės ir praktinės dalių laikymo paslaugą 5804
Už Muitinės laboratorijos laboratorinių tyrimų paslaugą 5805
Už Vilniaus teritorinės muitinės teikiamas paslaugas 5806
Už Kauno teritorinės muitinės teikiamas paslaugas 5807
Už Klaipėdos teritorinės muitinės teikiamas paslaugas 5808
Už Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teikiamas paslaugas 5762
Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teikiamas paslaugas 5816
Už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas 5764
Už Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro teikiamas paslaugas 5765
Už Radiacinės saugos centro teikiamas paslaugas 5769
Valstybės rinkliavos už Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo teikiamas paslaugas 5772
Už Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas 5773
Valstybės rinkliavos už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamas paslaugas (licencijas) 5774
Už Aplinkos apsaugos agentūros teikiamas paslaugas 5775
Už Lietuvos bioetikos komiteto ir regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikiamas paslaugas 5776
Už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas 5777
Už Lietuvos banko teikiamas paslaugas 5778
Už Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamas paslaugas 5779
Už Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teikiamas paslaugas 5780
Už Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas paslaugas 5781
Valstybės rinkliavos už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamas paslaugas (atestatai ir leidimai) 5782
Už Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas 5792
Valstybės rinkliavos už Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamas paslaugas 5793
Valstybės rinkliavos už Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas 5794
Už Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas fitosanitarijos srities paslaugas 5795
Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimo paslaugą 5796
Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą 5797
Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą 5798
Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą 5799
Valstybės rinkliavos už Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas paslaugas 5801
Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimo paslaugą 5802
Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties ar miškų ūkio paskirties žemės išdavimo paslaugas 5803
Už Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas 5809
Valstybės rinkliavos už Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos teikiamas paslaugas 5812
Už Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teikiamas paslaugas 5813
Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro teikiamas paslaugas 5815
Valstybės rinkliavos už Viešųjų pirkimų tarnybos teikiamas paslaugas 5817
Valstybės rinkliavos už Valstybės duomenų agentūros teikiamas paslaugas 5818
Už kitų institucijų atliekamas paslaugas, įskaitomas į valstybės biudžetą 5710
Už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 523XX*
Už licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 524XX*
Už leidimų verstis prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 525XX*
Už licencijų supirkti parduotiną spalvotųjų ir juodųjų metalų laužą ir atliekas išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 526XX*
Už autotransporto veiklos licencijų ar licencijų kortelių išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 527XX*
Už civilinės būklės aktų registravimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 528XX*
Už leidimų verstis suskystintų naftos dujų prekyba išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 529XX*
Už kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 530XX*
 
Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų
Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų 5340
 
Galioja nuo 2022-07-01 Vienkartinis mokestis už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą
Vienkartinis mokestis už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą 5350
 
Įmoka pagal bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos asmens kreditoriaus reikalavimą
Įmoka pagal bankrutuojančio ar restruktūrizuojamo asmens kreditoriaus reikalavimą 8220
 
Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) išieškota suma
Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) išieškota suma 8230
 
Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį
Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį 8250
 
Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB 'Turto bankas' atgauta mokestinė nepriemoka
Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB ,,Turto bankas“ atgauta mokestinė nepriemoka 8260
 
Antstolių pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Antstolių pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma 8270
 
Mokėjimo įstaigų pervesti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos
Mokėjimo įstaigų pervesti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos 8271
 
Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka
Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka 8300
 
Neadministruojamų įmokų kodai:
Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos
Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos, už savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo pažeidimus ir kitos teisėtai gautos lėšos, skiriamos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 5440
Įmokos už mėgėjišką žvejybą, užsienio ūkio subjektų ir piliečių savanoriškos lėšos skirtos žuvų ištekliams atkurti ir saugoti bei ūkio subjektų ir fizinių asmenų lėšos, skirtos padarytai žalai žuvų ištekliams, kompensuoti 5444
Baudos paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai (paskirtos iki 2015 m. birželio 30 d.) 5445
Baudos, paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už Statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 5447
Įmokos už savavališką statybų įteisinimą, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 5446
Baudos, paskirtos iki 2015-06-30, ir lėšos už žalą aplinkai, valstybiniams gamtos ištekliams 7410
Juridiniams asmenims paskirtos baudos už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisė aktų pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 5448
Savivaldybių administracijų paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 630XX*
Nuo 2022-05-01 Vienkartinė gręžinio įteisinimo įmoka 631XX*
 
Atliekų tvarkymo programos lėšos
Garantijų už atliekų tvarkymo užduočių nevykdymą lėšos 5449
 
Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšos
Piniginės kompensacijos dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis 5442
 
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo šaltiniai
Mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones 7820
Mokestis už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius 7840
Mokestis už eismo ribojimą 7850
Juridinių, fizinių asmenų bei užsienio valstybių tikslinės lėšos 7860
Transporto priemonių savininkų ar valdytojų kelių naudotojo mokestis 7861
 
Motorinių transporto priemonių registracijos mokestis
VĮ „Regitra“ pervedamas motorinių transporto priemonių registracijos mokestis 5330
 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautos lėšos asmenims grąžinant paskolas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautos lėšos asmenims grąžinant paskolas 5458
 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti 5470
 
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinės paskirties pajamos už teisę į žvejybos kvotų suteikimą
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinės paskirties pajamos už teisę į žvejybos kvotų suteikimą 5478
 
Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro pagal Reglamentą Nr. 2017/1001 gautos lėšos
Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro pagal Reglamentus Nr. 2017/1001 ir Nr. 1257/2012 gautos lėšos 5479
 
Dividendai už valstybės ir savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas
Valstybės įmonių pelno įmokos 7082
Dividendai už valstybės akcijas 5410
Dividendai už savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas 517XX*
Savivaldybės įmonių pelno įmokos 589XX*
 
Valstybinės žemės sklypų pardavimo pajamos
Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo pajamos 5600
Valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į valstybės biudžetą 5601
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 518XX*
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokesčio priedas (skirtas padengti inžinerinių statinių arba žemės sklypo plano parengimo išlaidas) 520XX*
Valstybinės žemės nuomininkų mokamas atlyginimas už galimybę statyti valstybinėje žemėje naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius 632XX
 
Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą
Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą 5630
 
Administracinės baudos (paskirtos iki 2015 m. birželio 30 d.)
Paskirtos pagal policijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus (neįskaitant baudų už greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja fiksavimo įranga valstybinės reikšmės keliuose) 6030
Paskirtos pagal policijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja fiksavimo įranga valstybinės reikšmės keliuose 6010
Paskirtos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6020
Paskirtos pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6060
Paskirtos pagal Krašto apsaugos ministerijų organų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6070
Paskirtos pagal valstybinių priešgaisrinių organų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6080
Paskirtos pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6092
Paskirtos pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6095
Paskirtos pagal Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6096
Paskirtos pagal teritorinių muitinių pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6097
Paskirtos pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6099
Paskirtos teismo 6400
Paskirtos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6401
Administracinės baudos, paskirtos pagal Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6402
Paskirtos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6405
Paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, išskyrus baudas, įskaitomas aplinkosauginėms programoms 6406
Paskirtos pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6408
Paskirtos pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6426
Paskirtos pagal Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6428
Paskirtos pagal kitų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, įskaitomos į valstybės biudžetą. 6460
Paskirtos pagal savivaldybės vykdomųjų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 558XX*
Paskirtos pagal savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 584XX*
Paskirtos pagal organizacijų, kontroliuojančių keleivinį kelių transportą, darbuotojų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 586XX*
Paskirtos pagal kitų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 572XX*
 
Kitos baudos
Baudos pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento sprendimus 6716
Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus 6726
Policijos sprendimu skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus 6728
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo pažeidimus 6730
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo pažeidimus 6731
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus 6729
Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus 6736
Valstybinės mokesčių inspekcijos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pažeidimus 6738
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimus 6770
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos (išskyrus baudas, skirtas už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimus) 6780
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus 6792
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos sprendimu skirtos baudos už Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pažeidimus 6795
audos, paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už Teritorijų planavimo įstatymo pažeidimus 6796
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimus 6797
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pažeidimus 6799
Išieškotos finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą 6781
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus 6782
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimus 6793
Lietuvos metrologijos inspekcijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pažeidimus 6794
Savivaldybių vykdomųjų institucijų paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus, įskaitomos į valstybės biudžetą 588XX*
Civiliniame procese teisėsaugos institucijų skirtos baudos 6800
Civiliniame procese teismų baudos už teismų sprendimų ar privalomųjų nurodymų šalinti pažeidimus statybos srityje nevykdymą (kai šių pažeidimų šalinimą kontroliuoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) 6804
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo skirtos baudos 6805
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo pažeidimus 6806
Baudžiamajame procese teisėsaugos institucijų skirtos baudos 6801
Administraciniame procese teismų skirtos baudos 6802
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos paskirtos baudos už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus 6803
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymo ir Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo pažeidimus 6817
Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo pažeidimus 6819
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus 6821
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos paskirtos baudos (ekonominės sankcijos) už įstatymų, pagal kuriuos turi teisę jas skirti, pažeidimus 6823
Baudos už Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo pažeidimus, skirtos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondui 6824
Baudos už Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nurodytas nusikalstamas veikas, skirtos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondui 6825
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pažeidimus 6822
Civiliniame procese teismų paskirtos baudos už privalomųjų nurodymų šalinti pažeidimus žemės naudojimo srityje nevykdymą (kai šių pažeidimų šalinimą kontroliuoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) 6826
Lietuvos banko paskirtos baudos už Lietuvos banko įstatymo ir kitų finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus 6827
Įmokos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinius, skirtos žalai, padarytai nusikalstamais veiksmais, atlyginti 6945
 
Konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo įplaukos
Valstybinės mokesčių inspekcijos apskaitomo konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo įplaukos 6610
Kitų valstybės institucijų (išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją) apskaitomo konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo ar utilizavimo įplaukos 6650
Kitų valstybės institucijų (išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją) apskaitomų konfiskuotų aplinkos apsaugos nusikaltimų ir pažeidimų padarymo įrankių bei priemonių ir konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų šaunamųjų ginklų, jų priedų ar šaudmenų realizavimo įplaukos, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 6651
Kitų valstybės institucijų (išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją) apskaitomos lėšos, gautos iš konfiskuoto turto realizavimo, skirtos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondui 6652
 
Antstolių pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Antstolių pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma 8330
 
Biudžetinių įstaigų ir organizacijų materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimo įplaukos
Gyvenamųjų namų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7312
Negyvenamųjų pastatų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7313
Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7314
Transporto priemonių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7315
Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7316
Muziejinių vertybių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7317
Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7318
Kitų vertybių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7319
Ginklų ir karinės įrangos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 7321
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7310
Gyvenamųjų namų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 601XX*
Negyvenamųjų pastatų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 602XX*
Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 603XX*
Transporto priemonių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 604XX*
Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 605XX*
Muziejinių vertybių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 606XX*
Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 607XX*
Kitų vertybių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 608XX*
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 597XX*
Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7337
Patentų, licencijų įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7338
Literatūros ir meno kūrinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7339
Kito nematerialiojo turto realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7340
Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 610XX*
Patentų, licencijų įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 611XX*
Literatūros ir meno kūrinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 612XX*
Kito nematerialiojo turto realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 598XX*
Strateginių ir neliečiamų atsargų pardavimo įplaukos 7330
Žaliavų ir medžiagų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6807
Nebaigtos gamybos realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6808
Pagamintos produkcijos realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6809
Prekių, skirtų parduoti arba perduoti realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6810
Žemės gelmių išteklių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6811
Gyvulių ir kitų gyvūnų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6812
Miškų, vaismedžių ir kitų daugiamečių sodinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6813
Nuosavo kapitalo pardavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6814
Karinių atsargų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6815
Kitų atsargų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6816
Žaliavų ir medžiagų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 613XX*
Nebaigtos gamybos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 614XX*
Pagamintos produkcijos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 615XX*
Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 590XX*
Žemės gelmių išteklių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 616XX*
Gyvulių ir kitų gyvūnų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 617XX*
Miškų, vaismedžių ir kitų daugiamečių sodinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 618XX*
Nuosavo kapitalo pardavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 619XX*
Ginklų ir karinės įrangos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 620XX*
Karinių atsargų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 621XX*
Kitų atsargų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 622XX*
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymo ir Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo pažeidimus 6817
Taršos leidimų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7341
Radijo dažnių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7342
 
Kitos įplaukos į biudžetus
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apskaičiuotos sumos 6920
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos apskaičiuotos sumos 6930
Savivaldybės kontrolieriaus apskaičiuotos sumos 591XX*
Kreditinio deponentinio įsiskolinimo sumos 6960
Už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas gautos pajamos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus 592XX*
Savivaldybių lėšų likučiai einamose sąskaitose, įskaitomi į savivaldybių biudžetus 593XX*
Turto nuomos pajamos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus 594XX*
Biudžetinių įstaigų debetinis įsiskolinimas, grąžintas į savivaldybių biudžetus 595XX*
Žala, atsiradusi dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, iš kaltų asmenų išieškota regreso tvarka 7060
Pajamos iš turto nuomos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7070
Įmokos į valstybės biudžetą, vykdant politinių kampanijų ir politinių organizacijų finansavimo reikalavimus 7081
Biudžetinių įstaigų gautos netesybos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7083
Biudžetinių įstaigų gautos netesybos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 599XX*
Biudžetinių įstaigų gautos palūkanos už valstybės biudžeto lėšas, įskaitomos į valstybės biudžetą 7084
Biudžetinių įstaigų gauti delspinigiai, įskaitomi į valstybės biudžetą 7085
Palūkanos už laiku negrąžintas vaikų išlaikymo išmokų sumas 7086
Delspinigiai už laiku negrąžintas vaikų išlaikymo išmokų sumas 7087
Valdybos narių, kurie yra valstybės tarnautojai, skiriamas atlygis ir kompensacija už patirtas kelionės išlaidas, įskaitomi į valstybės biudžetą 7088
Valdybos narių, kurie yra valstybės tarnautojai, skiriamas atlygis ir kompensacija už patirtas kelionės išlaidas, įskaitomi į savivaldybės biudžetą 623XX*
Kitos įplaukos į valstybės biudžetą 7290
Kitos įplaukos į savivaldybės biudžetą. 596XX
Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu 5662
Pardavėjų, paslaugų teikėjų atlygintos vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos patirtos ginčo nagrinėjimo išlaidų sumos 7089
 
Nenustatytos įplaukos
Nenustatytos įplaukos 7800
 
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis už lošimų lošimo automatais ir stalo lošimų organizavimą
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 6818

Į viršų

Pastaba:

* – Savivaldybių kodai:

Alytaus m. sav. 11; Biržų r. sav. 36; Kretingos r. sav. 56; Rietavo sav. 74;
Birštono sav. 12; Varėnos r. sav. 38; Kupiškio r. sav. 57; Skuodo r. sav. 75;
Vilniaus m. sav. 13; Vilkaviškio r. sav. 39; Kazlų Rūdos sav. 58; Tauragės r. sav. 77;
Druskininkų sav. 15; Vilniaus r. sav. 41; Lazdijų r. sav. 59; Telšių r. sav. 78;
Marijampolės sav.18; Elektrėnų sav. 42; Mažeikių r. sav. 61; Trakų r. sav. 79;
Kauno m. sav. 19; Zarasų r. sav. 43; Molėtų r. sav. 62; Ukmergės r. sav. 81;
Klaipėdos m. sav. 21; Ignalinos r. sav. 45; Pagėgių sav. 63; Utenos r. sav. 82;
Neringos sav. 23; Jonavos r. sav. 46; Pakruojo r. sav. 65; Šakių r. sav. 84;
Palangos m. sav. 25; Joniškio r. sav. 47; Panevėžio r. sav. 66; Šalčininkų r. sav. 85;
Panevėžio m. sav. 27; Kalvarijos sav. 48; Pasvalio r. sav. 67; Švenčionių r. sav. 86;
Šiaulių m. sav. 29; Kaišiadorių r. sav. 49; Plungės r. sav. 68; Šilalės r. sav. 87;
Visagino sav. 30; Kauno r. sav. 52; Prienų r. sav. 69; Šilutės r. sav. 88;
Akmenės r. sav. 32; Kėdainių r. sav. 53; Radviliškio r. sav. 71; Širvintų r. sav. 89;
Alytaus r. sav. 33; Kelmės r. sav. 54; Raseinių r. sav. 72; Šiaulių r. sav. 91;
Anykščių r. sav. 34; Klaipėdos r. sav. 55; Rokiškio r. sav. 73; Jurbarko r. sav. 94.

 

** – 1001 įmokos kodu koduojami Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus:

•  pelno mokestis;
•  pridėtinės vertės mokestis (išskyrus neregistruotų pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų pridėtinės vertės mokesčio įmoką, mokamą neteikiant pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos; grąžintą biudžetui iš valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšų sumokėtą pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio sumą; ūkininkų grąžintą į valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio kompensacinį priedą);
• akcizai (išskyrus iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizais apmokestinamų prekių laikymo, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėtus akcizus, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizinių prekių gabenimo, taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėtus akcizus);
•  privalomojo sveikatos draudimo įmokos:
- išskaičiuojančių asmenų nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų kitų pajamų, nuo kurių išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (už laikotarpius iki 2009-12-31);
- apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos priskaičiuotos iki 2005-08-01 mokestinio patikrinimo metu;
•  nekilnojamojo turto mokestis;
• paveldimo turto mokestis, mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo, paveldinčio turtą užsienio valstybėse;
•  loterijų ir azartinių lošimų mokestis;
•  privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir stačiojo miško pardavimo pajamų;
•  aplinkos teršimo mokestis;
•  angliavandenilių išteklių mokestis;
•  valstybinių gamtos išteklių mokestis;
•  mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise;
•  laikinasis socialinis mokestis;
•  atskaitymai nuo pajamų (už laikotarpius iki 2005-06-30);
•  nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus.