Tarptautiniai įsipareigojimai (FATCA, CRS, DAC1, DAC2, DAC3, DAC4, DAC5,DAC6, DAC7 ir CESOP)

Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act)

Bendrasis duomenų teikimo standartas (CRS – Common Reporting Standard)

Tarybos direktyva 2011/16/ES (DAC 1)

Tarybos direktyva 2014/107/ES (DAC 2)

Tarybos direktyva 2015/2376 (DAC 3)

Tarybos direktyva 2016/881 (iš dalies keičiamos direktyvos 2011/16 nuostatos)  (DAC 4, Tarptautinių įmonių grupių (TĮG) konsoliduotų ataskaitų teikimas)

Tarybos direktyva 2016/2258  (DAC 5)

Tarybos direktyva (ES) 2018/822 dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES (DAC 6)

Tarybos direktyva 2021/514/ES (DAC 7)

Tarybos direktyva 2020/284 (CESOP)