Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojo elgesio kodeksas

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-141
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko  2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-140 redakcija)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
II. VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ETIKOS PRINCIPAI
III. VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI SU KITAIS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR DARBUOTOJAIS
IV. KODEKSO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA
V.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojo elgesio kodeksas (toliau — Kodeksas) nustato pagrindinius Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) valstybės tarnautojų (toliau — VMI tarnautojai) elgesio principus bei normas, kurių jie privalo laikytis tarnybos ir ne tarnybos metu.
2.    Kodekso tikslas — kurti pagarbius santykius su mokesčių mokėtojais ir jų atstovais, didinti VMI tarnautojų autoritetą visuomenėje, mokesčių mokėtojų ir jų atstovų pasitikėjimą VMI, geranorišką darbo aplinką, tinkamus ir efektyvius VMI tarnautojų tarpusavio ryšius su kitais VMI tarnautojais ir VMI darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo u-mokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau — VMI darbuotojai).
3.    Kodeksas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo", Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių", Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo", ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.    Kodekse vartojamos sąvokos:
4.1.    Asmeninis suinteresuotumas — valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas, turtinė ar neturtinė nauda arba kitas panašaus pobūdžio interesas;
4.2.    Dovana — tai turtas ar turtinė teisė (reikalavimas), neatlygintinai perduoti VMI tarnautojui nuosavybėn, taip pat VMI tarnautojo atleidimas nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams, susijusiems su pareigomis;
4.3.    Interesų konfliktas — tai situacija, kai VMI tarnautojas, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs ir su jo privačiais interesais;
4.4.    Įžeidimas — tai situacija, kai VMI tarnautojas viešai (neviešai) veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino žmogų;
4.5.    Kodekso pažeidimas — tai šiame Kodekse nustatytų VMI tarnautojo elgesio principų ir / ar normų pažeidimas, padarytas dėl VMI tarnautojo kaltės;
4.6.    Korupcija — pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos, arba kurstymas priimti kokią nors naudą kaip neteisėtą atlygį, arba jos priėmimas už pareigų atlikimą arba neatlikimą;
4.7.    Nepriekaištinga reputacija — VMI tarnautojui keliami reikalavimai, kurie pažeidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnyje nurodytais atvejais;
4.8.    Privatūs interesai — tai VMI tarnautojo (ar jam artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams, atliekant pareigas;
4.9.    Privatus gyvenimas ― tai VMI tarnautojo asmeninis gyvenimas ir veikla, nesusijusi su jo pareigų atlikimu ir / ar vieša veikla;
4.10.    Profesinė veikla — tai veiksmai, susiję su VMI tarnautojo pareigomis;
4.11.    Šmeižtas ― tai tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios paniekinti, pažeminti arba pakirsti pasitikėjimą kitu asmeniu, paskleidimas;
4.12.    VMI tarnautojui artimi asmenys — tai VMI tarnautojo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau ― partneris), taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
4.13.    VMI tarnautojo elgesys — tai VMI tarnautojo profesinė veikla (veikimas arba neveikimas) ir elgesys viešoje veikloje;
4.14.    Tarnybos metas — tai laikas, kai VMI tarnautojas privalo atlikti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai;
4.15.    Viešieji interesai — visuomenės suinteresuotumas, kad VMI tarnautojai visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai;
4.16.    Viešoji veikla — VMI tarnautojo elgesys visuomenėje ir VMI tarnautojo visuomeninė veikla, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su tarnyba.
Kitos šiame Kodekse vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

II SKYRIUS
VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ETIKOS PRINCIPAI

5.    Pagrindiniai VMI tarnautojo etikos principai yra:
5.1.     pagarba žmogui ir valstybei;
5.2.     teisingumas;
5.3.     nesavanaudiškumas;
5.4.     padorumas;
5.5.     nešališkumas;
5.6.     atsakomybė;
5.7.     viešumas;
5.8.     pavyzdingumas;
5.9.    sąžiningumas.
6.    Pagarba žmogui ir valstybei apima tokias VMI tarnautojo elgesio nuostatas:
6.1.     gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, teismų sprendimų reikalavimų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų vidaus tvarkos taisyklių;
6.2. elgtis taip, kad visuomenė pasitikėtų viešuoju administravimu ir VMI tarnautojais;
6.3. tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku vykdyti pavedamas užduotis, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir VMI tarnautojų etikos principų;
6.4. vykdyti savo pareigas, vadovaujantis valstybės valdžios institucijų suformuotais tikslais ir kryptimis, elgtis politiškai neutraliai, nežlugdyti valstybės valdžios institucijų sprendimų ar veiksmų;
6.5.    vykdyti savo pareigas rūpestingai ir atsakingai, atsižvelgiant į visuomenės interesus.
7.    Teisingumas apima tokias VMI tarnautojo elgesio nuostatas:
7.1. vienodai tarnauti visiems žmonėms, nepaisant tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų;
7.2. teisingai nagrinėti prašymus, skundus, pareiškimus, nepiktnaudžiauti suteiktomis galiomis;
7.3. naudoti tarnybos valandas efektyviai ir tik tarnybos tikslams.
8. Nesavanaudiškumas apima tokias VMI tarnautojo elgesio nuostatas:
8.1. tarnauti visuomenės interesams;
8.2. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne tarnybinei veiklai, taip pat nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
8.3. neturėti asmeninių interesų ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems ar draugams, vykdant savo tarnybines pareigas;
8.4. vadovautis savo veikloje visuomenės viešaisiais interesais, vengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto, griežtai laikytis Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, o apie iškilusį viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą informuoti tiesioginį vadovą;
8.5. nesinaudoti savo tarnybine padėtimi ir nereikalauti kitų VMI tarnautojų ir VMI darbuotojų pagalbos, siekiant naudos sau, savo šeimai, artimiesiems ar draugams.
9.    Padorumas apima tokias VMI tarnautojo elgesio nuostatas:
9.1. elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkamam, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą;
9.2. vengti elgesio, kuris gali būti suprastas kaip reikalavimas duoti kyšį, ar atlikti kitus VMI tarnautojui naudingus veiksmus, nesusijusius su tarnybinėmis pareigomis, bei informuoti tiesioginį vadovą apie daromą neteisėtą poveikį;
9.3. būti lojaliam ir paslaugiam visuomenei, kuriai tarnauja, taip pat savo vadovybei, kolegoms ir pavaldiniams;
9.4. naudotis suteiktomis galiomis apginti visuomenės interesus nuo pažeidimų.
10.    Nešališkumas apima tokias VMI tarnautojo elgesio nuostatas:
10.1. būti objektyviam ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo, priimant sprendimus;
10.2. elgtis nešališkai, skiriant tinkamą dėmesį žmonių teisėms, vykdant savo pareigas;
10.3. elgtis teisėtai ir savo įgaliojimus, priimant sprendimus, naudoti nešališkai;
10.4. nesinaudoti kitų žmonių klaidomis ar nežinojimu;
10.5. išklausyti ir pateikti tokią informaciją, kuri padėtų asmeniui priimti tinkamiausią sprendimą.
11. Atsakomybė apima tokias VMI tarnautojo elgesio nuostatas:
11.1. asmeniškai atsakyti už savo sprendimus;
11.2. įstaigos vadovo reikalavimu atsiskaityti už savo veiklą;
11.3. atsakyti už jo naudojamos informacijos, dokumentų tinkamą naudojimą ir konfidencialumą;
11.4. neturint pakankamai išteklių, įgūdžių ar kompetencijos tarnybiniams pavedimui vykdyti, apie tai nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui.
12. Viešumas apima tokias VMI tarnautojo elgesio nuostatas:
12.1. užtikrinti priimamų sprendimų ir veiksmų viešumą, pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus;
12.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti reikiamą informaciją kitiems VMI tarnautojams, VMI darbuotojams ir visuomenei. Informacija ribojama tik tada, kai būtina apsaugoti visuomenės interesus arba kai šitai reglamentuoja teisės aktai;
12.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikti oficialią informaciją, kuri nėra ribojama ar konfidenciali.
13. Pavyzdingumas apima tokias VMI tarnautojo elgesio nuostatas:
13.1. būti nepriekaištingos reputacijos, gebėti deramai atlikti savo pareigas, nuolat tobulintis;
13.2. būti mandagiam, maloniam, paslaugiam ir tvarkingam;
13.3. užtikrinti, kad darbo vieta visada būtų švari ir tvarkinga;
13.4. savo pareigas atlikti laiku, efektyviai, atidžiai ir profesionaliai;
13.5. būti tolerantiškam, pagarbiai elgtis su kitais VMI tarnautojais, VMI darbuotojais, kitais žmonėmis;
13.6. visose situacijose veikti profesionaliai ir humaniškai, teikti tą informaciją, pagalbą ar paslaugą, kuri yra būtina, bet kartu gebėti teisingai ir taktiškai atmesti neteisėtus prašymus;
13.7. suteikti žmonėms informaciją apie jų teises, pareigas, galimybes ir galimus padarinius, nedarant įtakos žmogaus apsisprendimui ir jo interesams;
13.8. konfliktinėmis aplinkybėmis elgtis objektyviai ir nešališkai, išklausyti visų suinteresuotų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo;
13.9. pripažinti savo klaidas ir jas taisyti arba siūlyti taisyti.
14. Sąžiningumas apima tokias VMI tarnautojo elgesio nuostatas:
14.1. siekti žodžio ir veiksmo vienybės;
14.2. nenaudoti pareigų, pažeidžiant tarnybos bei viešuosius interesus įdarbinant asmenį, skiriant jį į tam tikras pareigas ar suteikiant jam apdovanojimus, paslaugas, kitą naudą arba sudarant su juo sutartis ar sandorius;
14.3. gyventi iš legaliai gaunamų pajamų ir prireikus pagrįsti savo išlaidas.

III SKYRIUS
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI SU KITAIS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR DARBUOTOJAIS

15. VMI tarnautojų tarpusavio santykiai su kitais VMI tarnautojais bei VMI darbuotojais turi būti grindžiami pasitikėjimu, sąžiningumu, lygiateisiškumu, tolerancija, taktiškumu, mandagumu ir savitarpio pagalba. VMI tarnautojai turi padėti vieni kitiems bei VMI darbuotojams profesinėje veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.
16. VMI tarnautojai negali:
16.1. įžeidinėti, žeminti kitų VMI tarnautojų bei VMI darbuotojų darbo, pareigų ar menkinti jų reputacijos;
16.2. šmeižti kitų VMI tarnautojų bei VMI darbuotojų;
16.3. kurstyti nesantaikos, šantažuoti bei grasinti;
16.4. seksualiai ar kitaip priekabiauti.
17. VMI tarnautojai privalo vengti:
17.1. varžyti kitų VMI tarnautojų bei VMI darbuotojų teises ar teikti privilegijas dėl jų tautybės, kilmės, kalbos, rasės, lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, socialinės, turtinės ar šeimyninės padėties, religijos, įsitikinimų, politinių ar kitų pažiūrų, užimamų pareigų;
17.2. trukdyti bendradarbių darbui ir sudaryti situacijas, verčiančias bendradarbius atskleisti informaciją, kurios neturi žinoti kitas asmuo;
17.3. bendradarbio charakterio, jam būdingų savybių viešo aptarimo, apkalbų;
17.4. neigiamų emocijų demonstravimo.
18. Vadovaujantis VMI tarnautojas privalo:
18.1. mandagiai bendrauti su pavaldiniais;
18.2. netoleruoti asmens įžeidinėjimo ir / ar žeminimo;
18.3. sukurti kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;
18.4. pastabas dėl pavaldinių klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai;
18.5. stengtis paskirstyti darbą tolygiai, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno pavaldinio kūrybinės galimybės ir kvalifikacija;
18.6. nereikšti savo simpatijų ar antipatijų pavaldiniams, kitiems VMI tarnautojams ir VMI darbuotojams;
18.7. skatinti pavaldinius reikšti savo nuomonę tarnybiniais klausimais ir ją išklausyti;
18.8. deramai įvertinti pavaldinių darbo pasiekimus;
18.9. būti reiklus ir teisingas pavaldiniams, visada savo elgesiu ir darbu rodyti jiems pavyzdį.
19. VMI tarnautojai su VMI vadovais turi bendrauti korektiškai ir vykdyti visus teisėtus jų nurodymus. Pastebėjęs vadovo klaidą, VMI tarnautojas turi taktiškai apie tai pranešti tam vadovui.
20. Darbo metu kilę VMI tarnautojų tarpusavio nesutarimai su kitais VMI tarnautojais ir VMI darbuotojais turi būti išsprendžiami savo pastangomis, o nepavykus jų išspręsti savo pastangomis, turi būti kreipiamasi į tiesioginį vadovą.
21. Rekomenduojama VMI tarnautojams vieniems iš kitų bei iš VMI darbuotojų tiesiogiai ar netiesiogiai nesiskolinti didelių pinigų sumų.
 

IV SKYRIUS
KODEKSO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

22. Šio Kodekso nuostatų laikymąsi kontroliuoja ir prižiūri:
22.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) viršininkas ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau — AVMI) viršininkai;
22.2. VMI prie FM Vidaus saugumo skyrius;
22.3. VMI prie FM Personalo skyrius, AVMI padaliniai, atsakingi už personalo administravimą.
23. VMI prie FM viršininkas, AVMI viršininkai, teisės aktų nustatyta tvarka gavę duomenų apie įtariamą šio Kodekso nuostatų pažeidimą, inicijuoja tarnybinio nusižengimo tyrimą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
24. VMI prie FM Vidaus saugumo skyrius nagrinėja asmenų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų skundus, pranešimus dėl galimo Kodekso nuostatų pažeidimo.
25. VMI prie FM Personalo skyrius ir AVMI personalo padaliniai, atsakingi už personalo administravimą, tikrina, ar VMI tarnautojai susipažinę su šio Kodekso nuostatomis, esant būtinumui, rengia mokymus, padeda spręsti kitas su šio Kodekso nuostatų laikymusi susijusias problemas.

V SKYRIUS
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. VMI tarnautojai įsipareigoja vadovautis šiuo Kodeksu, pasirašydami pridedamos formos įsipareigojimą laikytis Kodekso (Kodekso priedas), kuris saugomas VMI tarnautojo asmens byloje.
27. VMI tarnautojai už šio Kodekso pažeidimus traukiami tarnybinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

___________________________