Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įregistravimas/išregistravimas

Paslaugos pavadinimas

Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio (toliau — PVM) tarifo schema, įregistravimas/išregistravimas/duomenų keitimas.

Paslaugos gavėjai

Ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema.

Paslaugos apibūdinimas

 

 

Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, gali būti registruojami fiziniai asmenys, kai:

- fizinio asmens atlygio suma (per paskutiniuosius 12 mėnesių) nėra didesnė kaip 45 000 eurų;

- bendra visų ūkio partnerių atlygio suma (per paskutiniuosius 12 mėnesių) nėra didesnė kaip 45 000 eurų;

- fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo ūkio partnerių (įskaitant ir paties fizinio asmens, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) įsigytų iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių prekių vertė (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 14 000 eurų ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato šios ribos viršyti;

- asmuo ir jo partneriai nėra įsiregistravę PVM mokėtojais;

- turimas registruotas žemės plotas nėra didesnis kaip 20 ha.

Fiziniai asmenys iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, gali būti išregistruojami savo arba mokesčių administratoriaus iniciatyva, jei paaiškėja, kad jie nebeatitinka Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 97 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ūkininko mirties atveju ar įstatymų nustatyta tvarka jį paskelbus mirusiu.

Paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos, skaičiuojant nuo kitos po prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema/išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Prašymas įregistruoti į ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema registrą/išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, paštu, tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

 

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama, paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC) telefonais:

1882 arba +370 5 260 5060.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr.VA-26 „Dėl fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

 

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.